Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi | TDH
 

TESWIRLEMELER

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat üçin maglumaty

opublikovano 07.07.2020

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşik tarapyndan bu global wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi aşakdakylar barada habar berýär.

Dünýäde COVID-19-yň ýaýrap başlan ilkinji günlerinden başlap, Türkmenistanda bu ýokanjyň ýurduň çägine getirilmeginiň öňüni almak boýunça ulgamlaýyn esasda işler guraldy.

Bu ugurda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda Hökümet topary döredildi we koronawirusa garşy göreşmek bilen bagly guramaçylyk, hukuk, maliýe,...

 
 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter