Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

27.11.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýanyň lukmançylyk toparlarynyň wekilini kabul etdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Mýunhen şäheriniň Grosshadern uniwersitet klinikasynyň professory Klaus Parhoferi kabul etdi.


27.11.2020 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýeti sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Parlamentara Assambleýasynyň Geňeşiniň nobatdaky umumy maslahatyna hem-de GDA-nyň Parlament Assambleýasynyň umumy maslahatyna gatnaşdy.


26.11.2020 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


26.11.2020 | Milli Liderimiziň amala aşyrýan “açyk gapylar” syýasatynyň ugry bilen

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar


26.11.2020 | Resmi habarlar

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçilige ornaşdyrmak arkaly nebit guýularynyň önüm berijiligini ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, “Türkmennebit” döwlet konsernine “Türkmennebit” döwlet konserniniň ýörite hyzmatlary ýerine ýetirmegi hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2010-njy ýylyň 30-njy iýulynda çykaran 11189-njy Kararyna laýyklykda, Goturdepede nebitgaz ýatagynda guýularyň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek barada Tatarystan Respublikasynyň (Russiýa Federasiýasy) “Tatneft” açyk paýdarlar jemgyýeti bilen baglaşan şertnamasyna degişli işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmek hem-de şertnamanyň möhletini sekiz ýyl uzaltmak barada goşmaça ylalaşygy bellenen tertipde baglaşmaga ygtyýar berildi.


25.11.2020 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň baş metjidiniň açylyşyna gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, şol ýerde welaýatyň baş metjidiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.


25.11.2020 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

Şu gün Daşary işler ministrliginde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-rus hökümetara toparynyň onlaýn duşuşygy geçirildi. Şonda türkmen tarapyna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy R.Meredow, rus tarapyna bolsa Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary A.Owerçuk baştutanlyk etdiler. Duşuşyga şeýle hem iki dostlukly ýurduň birnäçe pudaklaýyn ministrlikleriniň we edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.


25.11.2020 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Seul şäherinde geçirilen 2020-nji ýylyň Demirgazyk Ykdysady Hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumyna Siziň wideoýüzlenmäňiz bilen doly ylalaşýaryn. Şol ýüzlenmede Siz Ýewraziýa ýurtlarynyň arasynda bilelikde hyzmatdaşlyk etmegiň zerurdygyny nygtadyňyz. Siziň goldaw bermegiňiz netijesinde, forum COVID-19 pandemiýasyna garamazdan üstünlikli geçirildi.


24.11.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Ýamamoto Hiroýukini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.


24.11.2020 | Sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça “Türkmentel — 2020” atly halkara maslahat

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanda sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça «Türkmentel — 2020» atly ХIII halkara onlaýn maslahat öz işine başlady. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, bu maslahaty «Türkmenaragatnaşyk» agentligi we ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy guradylar. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter