Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygyny kabul etdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygyny kabul etdi

 

Aşgabat, 31-nji mart (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Mustafa Rifat Hisarjyklyogluny kabul etdi.

Aşgabat, 31-nji mart (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Mustafa Rifat Hisarjyklyogluny kabul etdi.

Myhman wagt tapyp, mähirli kabul edendigi üçin hormatly Prezidentimize çuňňur hoşallygyny bildirip, Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň mähirli salamyny ýetirdi. Ol doganlyk türkmen halkyna we döwletine mundan beýläk-de rowaçlyk arzuw edipdir. Türkmenistanyň ähli esasy pudaklarynyň ýokary ösüş depgini dünýäniň işewür toparlarynda, şol sanda, türk işewür toparlarynda hyzmatdaşlyk etmäge uly gyzyklanma döredýär.

Milli Liderimiz öz gezeginde dostlukly ýurduň baştutanyna iň gowy azuwlaryny ýollap, döwletara gatnaşyklarynyň ösüşiniň okgunly häsiýetini kanagatlanmak bilen belledi. Şol gatnaşyklar iki doganlyk halkyň müňýyllyklara uzalyp gidýän taryhy gatnaşyklary we ruhy-medeni umumylygy bilen berkidilendir. Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde türkmen-türk hyzmatdaşlygy täze mazmuna eýe bolup, diňe iki ýurduň däl-de, eýsem, tutuş sebitiň durmuş-ykdysady taýdan durnukly ösmeginde uly orun eýeleýän iri möçberli bilelikdäki taslamalarda öz beýanyny tapýar.

Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň we Türkiýäniň döwlet, şeýle hem telekeçilik düzümleriniň arasynda ysnyşykly söwda-ykdysady gatnaşyklaryny ýola goýmagyň möhümdigine üns berildi. Umumy pikire görä, iki ýurduň yzygiderli geçirilýän işewürler duşuşyklary, maslahatlary we önüm öndürijileriniň harytlarynyň sergileri şoňa gös-göni ýardam edýär.

Myhman mart aýynyň başynda Türkmenistanyň Baştutanynyň Türkiýe Respublikasyna bolan resmi saparynyň hem türkmen-türk gatnaşyklaryna täze itergi berendigini aýratyn nygtady. Onuň çäklerinde türkmen we türk halklarynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň pugtalanmagyna uly şahsy goşandy üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa “Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň ykdysadyýet we tehnololgiýalar uniwersitetiniň Hormatly doktory” diýen ylmy at gowşuryldy.

Soňra döwlet Baştutanymyza dürli ugurlarda, şol sanda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähmiýetli pudagy bolup durýan obasenagat ulgamynda türk kompaniýalaryna ynanylan taslamalaryň amala aşyrylmagynyň barşy hakynda hasabat berildi. Türkiýäniň işewür toparlarynyň ýola goýlan netijeli hyzmatldaşlygy giňeltmäge uly gyzyklanma bildirýändigini aýtmak bilen, myhman hyzmatdaşlyk boýunça täze teklipleri bilen tanyşdyrdy. Milli Liderimiziň ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynda giň gerimli özgertmeleri geçirmegi bilen baglylykda, şol hyzmatdaşlygyň öňünde uly mümkinçilikler açylýar.

Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy hormatly Prezidentimize türk işewürlerine bildirýän ynamy we hemmetaraplaýyn goldawy üçin hoşallyk bildirip, türkmen topragynda bolup geçýän özgerişliklere tüýs ýürekden guwanýandygyny aýtdy hem-de ýurdumyzyň yzygiderli durmuş-ykdysady ösüşine, türkmen halkynyň abadan we bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döredijilikli syýasatynyň durmuşa geçirilmeginde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw etdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter