Türkmenistan bilen BAE arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary bellenildi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistan bilen BAE arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary bellenildi

опубликованно 20.12.2017 // 1020 - просмотров
 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň wekilçilikli toparyny kabul etdi. BAE-niň daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministri Şeýh Abdulla bin Zaýed Al Nahaýanyň baştutanlygyndaky bu wekilçilikli toparyň düzüminde BAE-niň energetika ministri Suheýl Al Mazrui, BAE-niň infrasruktura ösüşi ministri Abdulla bin Mohammed Belhaif Al Nuaimi we Abu-Dabiniň ösüş Gaznasynyň baş direktory Mohammed Saif Al Suwaidi bar.

Duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetiň ikinji mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen wekiliýetiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyza, tutuş türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny iberen BAE-niň Prezidenti Şeýh Halif bin Zaýed Al-Nahaýanyň salamyny gowşurdylar. Şunda Birleşen Arap Emirlikleriniň döredijiligiň we ösüşiň ýolundan ynamly öňe barýan Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga bolan üýtgewsiz gyzyklanmasy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mähirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip hem-de BAE-niň ýokary ýolbaşçylygyna gyzgyn salamy iberip, döwletara gatnaşyklarynyň dostlukly we yzygiderli häsiýete eýedigini hem-de biziň ýurdumyzyň bu gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly ähmiýet berýändigini kanagatlanmak bilen belledi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistan Birleşen Arap Emirliklerinden bolan ähli hyzmatdaşlar üçin özara hormat goýmak, ikitaraplaýyn bähbitlilik we uzakmöhletleýin ýörelgeler esasynda ýola goýlan hyzmatdaşlygy alyp barmaga hemişe açykdyr.

Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz bilen myhmanlaryň arasynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýagdaýy we geljegi barada pikir alyşmalar boldy. Söwda-ykdysady ulgam, energetika ulgamy, ulag we aragatnaşyk we birnäçe beýleki pudaklar bu gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlarydyr. Duşuşykda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler maksatnamalarynyň we iri taslamalaryň, ýurdy senagatlaşdyrmaga we häzirki zaman senagat düzümlerini emele getirmäge, öňdebaryjy tehnologiýalary we işläp taýýarlamalary ornaşdyrmaga alnan ugruň netijeli işewür gatnaşyklary ýaýbaňlandyrmaga hem-de köp ugurlaýyn ösdürmäge, maýa goýum işini işjeňleşdirmäge, köp ugurly hyzmatdaşlygyň bar bolan düýpli mümkinçiliklerini netijeli işe girizmäge täze ýollary açýandygy bellenildi.

Myhmanlar türkmen bazarynyň örän uly geljeginiň bardygyny belläp, ýurdumyzyň ägirt uly uglewodorod serişdeleriň we durnukly ykdysady ösüşiniň işewürligi alyp barmak hem-de bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek ugrunda zerur şertleri döredýändigini nygtadylar. Şunuň bilen baglylykda, BAE-den gelen hyzmatdaşlaryň dürli ulgamlarda –nebitgaz we energetika pudaklarynda, düzümleri ösdürmek ulgamynda maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça hyzmatdaşlyga taýýarlygy tassyklanyldy, munuň özi, hususan-da, demir ýollaryň we awtomobil ýollaryň gurluşygyna hem degişlidir. BAE-niň işewürler toparlary Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyna hem uly gyzyklanma bildirýärler.

Şunuň bilen bir hatarda, Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm bölegi bolup durýan netijeli medeni-ynsanperwer gatnaşyklary mundan beýläk-de höweslendirmegiň, ylym, bilim, medeniýet, şeýle hem sport we syýahatçylyk ugurlarynda özara gatnaşyklary giňeltmegiň ähmiýeti bellenildi.

Iki döwletiň hyzmatdaşlygyna halkara giňişliginde, abraýly halkara guramalaryň we düzümleriň çäklerinde netijeli çemeleşmek mahsusdyr. Taraplar sebit we dünýä derejeli möhüm meselelerde özara düşünişmeleri we garaýyşlarynyň ýakynlygyny görkezýärler. Şunuň bilen birlikde, türkmen Lideriniň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we abadançylygy üpjün etmäge gönükdirip öňe sürýän döredijilikli başlangyçlarynyň wajypdygy hem-de döwrebapdygy aýratyn bellenildi.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz we myhmanlar däp bolan döwletara gatnaşyklarynyň täze anyk mazmun bilen baýlaşdyrylyp, mundan beýläk-de pugtalandyryljakdyna hem-de iki dostlukly ýurduň we halklaryň bähbitleriniň hatyrasyna üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Duşuşyga şeýle hem Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hasan Abdulla Al-Adab gatnaşdy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter