Energetika ministrliginiň we “Çalyk Holding A.Ş.” kompaniýasynyň arasynda özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi | TDH
Ykdysadyýet

Energetika ministrliginiň we “Çalyk Holding A.Ş.” kompaniýasynyň arasynda özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi

опубликованно 31.01.2018 // 1179 - просмотров
 

Türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň we “Çalyk Holding A.Ş.” kompaniýasynyň arasynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň taslamasyny durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlyk boýunça özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi.

Bellenilişi ýaly, bu gezekki duşuşyk hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Energetika ministrligi tarapyndan Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan halkara gaz geçirijisiniň ugry boýunça güýjenmesi 500 kilowolta deň bolan elektrik geçirijiler ulgamyny çekmekde özara hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny işläp taýýarlamak maksady bilen geçirilýär. Nygtalyşy ýaly, bilelikde işlenilip taýýarlanylan maksatnama netijeli gatnaşyklaryň ygtybarly binýady bolup hyzmat eder, ol “Çalyk Holding A.Ş.” türk kompaniýasy bilen energetika pudagynda netijeli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça anyk teklipleri özünde jemleýär.

Türkmenistan durmuş-ykdysady ösüşi babatynda haýran galdyryjy üstünlikleri bilen bütin dünýäde uly gyzyklanma hem-de ykrarnama eýe boldy diýip, türk işewürleri nygtadylar. Türkmen Lideri tarapyndan geçirilýän giň halkara hyzmatdaşlygy netijesinde goňşy ýurtlar bilen hem, dünýäniň beýleki ähli döwletleriniň işewürler toparlary bilen hem özara bähbitli gatnaşyklar pugtalandyrylýar, daşary ýurtly telekeçiler kuwwatly senagat düzümleriniň kemala getirilmegine gönükdirilen özgertmeler maksatnamalarynyň we taslamalaryň amala aşyrylmagyna uly goşant goşmaga çalyşýarlar.

Uzakmöhletleýin esasda Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlaryna türkmen gazynyň iberilmegini üpjün etjek TOPH-nyň gurluşygy sebitiň ykdysady ösüşine kuwwatly itergi berer, durmuş we ynsanperwer meseleleriniň oňyn çözülmegine, parahatçylygyň we durnuklylygyň pugtalandyrylmagyna ýardam eder. Hususan-da, müňlerçe täze iş orunlarynyň, degişli elektrik energetika, ulag-aragatnaşyk hem-de durmuş düzümleriniň döredilmegine mümkinçilik açylar.

Bu gaz geçirijiniň ugrundaky ähli düzümleýin desgalary elektrik energiýasy bilen üpjün etmekden başga-da, bu taslama elektrik energiýasyny Owganystanyň üsti bilen Pakistana we Günorta-Gündogar Aziýanyň beýleki ýurtlaryna eksport etmäge mümkinçilik berer, şol döwletleriň hökümetleri türkmen Lideriniň başyny başlan bu taslamasynyň tizden-tiz durmuşa geçirilmegine örän uly gyzyklanma bildirýändiklerini birnäçe gezek beýan etdiler.

Elektrik energiýasynyň önümçiligini hem-de onuň eksport möçberlerini artdyrmak, energiýa üpjünçiliginiň hilini ýokarlandyrmak ilatyň ykdysady, ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen senagat önümçiliklerini gurmak Türkmenistanyň energetika syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Häzirki wagtda 2013-2020-nji ýyllarda elektroenergetika pudagyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde eýýäm gazturbina elektrik stansiýalarynyň birnäçesi guruldy.

Bu ulgamda amala aşyrylýan iri möçberli işleriň ýurdumyzy özüniň elektrik energiýasy bilen doly üpjün etmäge hem-de ony goňşy ýurtlara—Owganystan Yslam Respublikasyna we Eýran Yslam Respublikasyna ibermäge mümkinçilik berýändigi bellenildi. Mälim bolşy ýaly, Owganystana eksport edilýän elektrik energiýasynyň möçberlerini artdyrmak maksady bilen howa elektrik geçiriji ulgamy hem-de güýjenmesi 500 kilowolt bolan kiçi stansiýa guruldy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan milli ykdysadyýetimiziň strategiki pudagynyň öňünde goýlan wezipeleriň oňyn çözülmegine bu ulgamda ornaşdyrylýan innowasiýalar, şeýle hem tebigy gazyň—elektrik stansiýalary üçin häzirki wagtda iň bir netijeli hem-de ekologiýa taýdan howpsuz ýangyçlaryň görnüşi bolan “mawy ýangyjyň” ägirt uly gorlary ýardam berýär.

Bellenilişi ýaly, ählumumy ykdysadyýetiň öz ornuny pugtalandyrylmagy dünýä energetikasynyň durnuklylygyna gönüden-göni baglydyr. Gymmat bolmadyk, ygtybarly energiýanyň häzirkizaman çeşmelerine giň elýeterliligiň mümkinçiligi ähli ýurtlaryň okgunly ösüşi, olaryň halklarynyň abadançylygy üçin uly ähmiýete eýedir. Bu maksatlara ýetilmegine şol sanda BMG tarapyndan kabul edilen “2030-njy ýyla çenli döwür üçin ösüş ulgamynda Gün tertibine” laýyklykda dünýä bileleşiginiň tagallalary hem gönükdirilendir.

Bu bolsa öz nobatynda döwletleriň energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň halkara hukuk gurallarynda, ählumumy energetika hyzmatdaşlygynyň ösüşini kadalaşdyryjy berk, üýtgewsiz hem-de köptaraplaýyn ýörelgeleri kemala getirmek bilen berkidilen täsirli gurallaryň işlenip taýýarlanylmagynyň zerurlygyny aňladýar.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň işjeň orny bellenildi, ýurdumyz giň halkara hyzmatdaşlyk ugruna üýtgewsiz ygrarly bolmak bilen hem-de özüniň ägirt uly serişdeler kuwwatyny tutuş adamzadyň bähbitlerine gönükdirmäge çalşyp, ählumumy energetika howpsuzlygynyň täze keşbiniň kemala getirilmegine yzygiderli goşant goşýar, bu ugurda anyk çäreleri geçirýär.

Duşuşygyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň we “Çalyk Holding A.Ş.” kompaniýasynyň arasynda özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekilmeginiň hoşniýetli goňşuçylyk, parahatçylykly ösüş, özara bähbitli we deňhukukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň bähbidine dünýäniň sarp edijileriniň türkmen energiýa serişdelerini ibermek boýunça giň möçberli işleriň täze tapgyrynyň başlanmagyny alamatlandyrýandygyny bellediler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter