Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

опубликованно 16.02.2018 // 1866 - просмотров
 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwletimiziň içeri we daşary syýasatynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesine, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Giňişleýin mejlise käbir welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimleri, ýokary okuw mekdepleriň rektorlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary hem-de beýleki ýolbaşçylar çagyryldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýewe söz berdi. Wise-premýer Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň owgan böleginiň düýbüni tutmak çäresine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna çykarmagyň köpşahaly ulgamyny döretmegiň, olaryň halkara ugurlarynyň ygtybarlylygyny we goraglylygyny üpjün etmegiň Türkmenistanyň energetika syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridigini belledi. Munuň özi ýurdumyzyň ählumumy energetika howpsuzlygynyň täze binýadyny döretmäge, giň möçberli halkara energetika taslamalarynyň, şol sanda TOPH taslamasynyň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen daşary syýasat başlangyçlarynda öz beýanyny tapýar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow TOPH gaz geçirijiniň şeýle taslamalaryň biri bolup durýandygyny belläp, öňümizdäki çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek barada wise-premýere degişli görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň düýbüni tutmak çäresine görülýän taýýarlyk, 2018-nji ýylda iri önümçilik we durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň gurluşygyny bellenen möhletlerde we ýokary hilli tamamlamak hem-de ulanmaga tabşyrmak hakyndaky buýrugyň taslamasy barada, şeýle hem Aşgabat şäheriniň çäginde baglara ideg etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer ýurdumyzda 2018-nji ýylda ulanmaga beriljek desgalaryň maksatnamasy barada hasabat berip, milli Liderimiziň garamagyna degişli resminamalary hödürledi. Oňa laýyklykda, şu ýyl dürli maksatly desgalaryň 65-si gurlup, ulanmaga berler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň çekilmeginiň hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň, parahatçylykly ösüşiň, özara bähbitli we deňhukukly hyzmatdaşlygyň bähbidine türkmen energiýa serişdelerini dünýäniň sarp edijilerine ibermek boýunça işleriň täze tapgyrynyň başlanjakdygyny aýtdy we wise-premýere dabarany ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanda amala aşyrylýan giň möçberli şähergurluşyk maksatnamasynyň möhüm wezipesine ünsi çekip, her bir taslamany işläp taýýarlamaga döredijilikli çemeleşmegiň wajypdygyny belledi. Çünki, amala aşyrylýan özgertmeleriň esasy maksady türkmenistanlylaryň abadançylygyny has-da ýokarlandyrmakdan ybaratdyr.

Milli Liderimiz baglara ideg etmek boýunça görülýän çäreler barada aýdyp, toplumlaýyn işleriň daşky gurşawy goramak ulgamynda wezipeleri çözmäge, türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuşy üçin amatly şertleri döretmäge ýardam etmelidigini belledi we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa 23-nji we 26-njy fewralda geçiriljek Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň owgan böleginiň, Türkmenistan – Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň, şu ugur boýunça optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň gurluşygynyň başlanmagy, Owganystandaky Turgundy menzilinde Serhetabat — Turgundy täze demir ýolunyň, Lebap welaýatynda Halkara howa menziliniň açylmagy hem-de Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisine, welosiped we ylgaw ýaryşlaryna badalga bermek mynasybetli medeni çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

TOPH gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly dabaralara giň medeni-köpçülikleýin çäreler bagyşlanýar. Ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň folklor toparlarynyň çykyşlarynda Beýik Ýüpek ýolunyň taryhy aýdyň beýan ediler. Döredijilik toparlary türkmen halkynyň myhmansöýerlik däplerini, baýramçylyk dessurlaryny, milli tagamy taýýarlamagyň aýratynlyklaryny, el işlerini, milli sport çärelerini we ýazky meýdan işlerini beýan ederler. Sergi toplumlarynda milli şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň ajaýyp nusgalary görkeziler. Şeýle hem Owganystanyň, Pakistanyň we Hindistanyň amaly-haşam sungatynyň sergisi meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň daşary syýasatynda möhüm orun eýeleýän, şeýle hem jemgyýetçilik aňyny kemala getirmekde, ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde medeniýet ulgamyna möhüm ornuň degişlidigini belläp, ähli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini aýtdy we bu babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi .

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow “Amul—Hazar 2018” halkara awtorallisini, wewelosiped we ylgaw ýaryşlaryny guramaçylykly geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, halkara sport hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş we olimpiýa hereketini, sagdyn-durmuş ýörelgesini giňden wagyz etmek maksady bilen, bu sport ýaryşlary barada jikme-jik habar berildi. Şeýle hem şu ýylda ýurdumyzda geçiriljek halkara ähmiýetli iri sport çäreleri barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bedenterbiýäni we sporty ösdürmegiň döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan möhüm ugurlarynyň biridigine ünsi çekdi. Milli Liderimiz bu syýasatyň, ilkinji nobatda, mähriban halkymyzyň saglygyny berkitmäge, berk we ruhy taýdan sagdyn ýaş nesli terbiýelemäge, olimpiýa hereketini köpçülikleýin we giňden ornaşdyrmaga gönükdirilendigini belledi. Şu maksatdan ugur alnyp, bedenterbiýäni we sporty geljekde-de ösdürmegiň, ussat türgenleri taýýarlamagyň toplumlaýyn özgertmelerine badalga berildi. Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, wise-premýere Beýik Ýüpek ýoly ugry boýunça geçiriljek ýaryşlaryň ählisine ykjam taýýarlyk görmek we olary ýokary guramaçylyk derejesinde guramak boýunça tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow Türkmenistan — Owganystan — Pakistan optiki süýümli aragatnaşyk ulgamynyň düýbüni tutmak çäresine, şeýle hem Türkmenabadyň Halkara howa menziliniň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanda ýokary halkara ölçeglerine laýyk gelýän kämil aragatnaşyk ulgamynyň döredilendigini belledi. Diňe bir Merkezi Aziýa sebitinde däl, eýsem, Gündogar bilen Günbatary, Demirgazyk bilen Günortany baglanyşdyrýan bölüm bolup durýan we milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudagy bolan aragatnaşyk ulgamynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine goldaw berýän Aziýa — Ýewropa üstaşyr optik süýümli aragatnaşyk ulgamynyň ýurdumyzyň çäginden geçýän böleginiň gurluşygynyň wajyp ähmiýeti bardyr.

Milli Liderimiz pudaklaýyn taslamalary durmuşa geçirmekde ýokary netijeli, ygtybarly enjamlary we serişdeleri ulanmagyň wajypdygyny belledi hem-de wise-premýere bu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenabat şäherinde gurlan täze Halkara howa menziliniň sebit ulag-üstaşyr ulgamyny döretmegiň möhüm bölegi hökmündäki ähmiýetini nygtap, açylyş dabarasynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi boýunça wise-premýere tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň Türkmenistan —Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň owgan böleginiň düýbüni tutmak bilen baglanyşykly halkara ähmiýetli çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň oňyn Bitaraplyk, “Açyk gapylar” hem-de netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat ugruny durmuşa geçirmek bilen, umumy bähbitlere laýyk gelýän netijeli halkara gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga saldamly goşant goşýandygyny belledi. Şu maksatlar bilen Türkmenistan daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde sebit we dünýä möçberinde durnukly ösüş wezipelerini çözmäge ýardam edýän iri düzümleýin taslamalary üstünlikli durmuşa geçirýär. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz öňümizdäki çäreleriň möhüm ähmiýetini belläp, wise-premýere, daşary işler ministrine bu çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Lebap welaýatyna gözegçilik edýän orunbasary K.Durdymyradow 2018-nji ýylyň “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýlip yglan edilmegi mynasybetli 26-njy fewralda Türkmenabat şäherinde geçiriljek çärelere görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Beýik Ýüpek ýolunyň mirasyny we onuň bilen bagly milli taryhy-medeni gymmatlyklary giňden wagyz etmäge gönükdirilen “Amul — Hazar 2018” halkara sport çäreleriniň ähmiýetini nygtady. Döwlet Baştutanymyz özüne medeni we sagdynlyk ýörelgelerini birleşdirýän şeýle çäreleriň jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini berkarar etmäge ýardam etjekdigini, ülkäni öwrenişiň ösdürilmegini höweslendirjekdigini, ýurdumyzyň taryhyna gyzyklanmany artdyrjakdygyny belledi.

Milli Liderimiz wise-premýeriň ünsüni sport çärelerini geçirmäge ykjam taýýarlyk görmegiň wajypdygyna çekip, bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, ýurdumyzda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Häzirki döwürde ak ekinlere agrotehniki kadalara laýyk derejedäki zerur ideg işleri alnyp barylýar. Ösüş suwy tutulýar, ekinler mineral dökünler bilen iýmitlendirilýär.

Şunuň bilen birlikde ýerleri gowaça ekişine taýýarlamak işleri alnyp barylýar. Tohumçylyk hojalyklarynda toprak-howa şertlerini nazara almak bilen, gowaçalaryň dürli görnüşleriniň ekilmeli ýerleriniň meýilnamalary işlenip taýýarlanylýar.

Şeýle hem wise-premýer ilaty gök we bakja önümleri bilen üpjün etmegiň meseleleri boýunça hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda geljekki bol hasylyň düýbüni tutmak boýunça amala aşyrylýan işleriň wajypdygyny belläp, olaryň ylmy esasda alnyp barylmagyny üpjün etmek boýunça birnäçe tabşyryklar berdi.

Ýurdumyzyň obasenagat toplumynda suw tygşytlaýjy tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagynyň möhümdigini belläp, döwlet Baştutanymyz ekerançylyk babatda uly üstünlikleri gazanan şöhratly pederlerimiziň köp asyrlyk tejribesini dikeltmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmegi tabşyrdy. Edilýän tagallalaryň ýerlerden alynýan hasyly ýokarlandyrmaga, pudagyň ägirt uly mümkinçiliklerini doly durmuşa geçirmäge mümkinçilik berjekdigini aýdyp, hormatly Prezidentimiz obasenagat toplumynyň işini ylmy esasda ilerletmek boýunça oňyn tabşyryklary berdi.

Şeýle hem milli Liderimiz ilatyň özümizde öndürilen gök we bakja önümleri bilen üpjünçiligi meseleleriniň yzygiderli gözegçilikde saklanmalydygyny belläp, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary O. Gurbannazarow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy we Türkmenistanyň degişli düzümleriniň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde içerki sarp edijileri ýokary hilli harytlar bilen üpjün etmek, ykdysadyýetiň döwlete dahylly däl pudagyny giňeltmek, milli ösüşiň wajyp wezipelerini ýerine ýetirmekde olaryň mümkinçiliklerini we goşandyny ýokarlandyrmak boýunça ýaýbaňlandyrylan çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň söwda we telekeçilik ulgamynyň işini kämilleşdirmek, işewürligiň netijeliligini ýokarlandyrmak, ýurdumyzyň senagat toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny kemala getirmekde hususy başlangyçlary höweslendirmek, bu ulgama öňdebaryjy tejribeleri ornaşdyrmak hem-de halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek babatda wise-premýere birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradow milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny, döwlet eýeçiligindäki desgalary dolandyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak, şeýle hem hususy pudagyň ornuny pugtalandyrmak maksady bilen, iş ýüzünde durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň degişli ministrlikler we pudak edaralary bilen bilelikde hususylaşdyrmaga degişli döwlet eýeçiligindäki kärhanalar we desgalar barada ministrlikler hem-de pudak edaralary bilen bilelikde alnyp barylýan işleriň netijeleri barada habar berildi.

Şeýle hem hasabatyň çäklerinde wise-premýer Türkmenistanyň “Maliýe we ykdysadyýet” ylmy-amaly žurnalynyň birinji sanynyň çapa taýýarlanandygy barada habar berildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, wise-premýerler G.Myradowa we D.Amangeldiýewe ýüzlenip, häzirki döwürde ýurdumyzyň telekeçileriniň köp sanly gurluşyk materiallaryny, gurluşyk işleri geçirilende zerur bolan ähli materiallary öndürmegi ýola goýandyklaryny belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz ýurdumyzda alnyp barylýan gurluşyklary özümizde öndürilen materiallar bilen üpjün etmegi tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gurluşyk işlerini alyp barmagy kämilleşdirmegiň, zähmeti guramagyň usullaryny döwrebaplaşdyrmagyň zerurdygyna ünsi çekip, wise-premýerlere bu babatda degişli tabşyryklary berdi.

Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa milli parlamentiň ýurdumyzyň kanunçylygyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alyp barýan işleri barada habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz habary diňläp, milli parlamentiň türkmen jemgyýetiniň hukuk esaslaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, hakyky demokratik ýörelgeleri pugtalandyrmak boýunça geçirýän işleriniň aýratyn möhüm ähmiýetini nygtady.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistan düýpli özgertmeler ýoluna düşmek bilen, kanunyň rüstemligini, jemgyýetiň iň belent gazananlary hökmünde raýatlaryň bähbitleriniň, hukuklarynyň we azatlyklarynyň goraglylygyny öz ösüşiniň möhüm ileri tutulýan ugurlarydygyny yglan etdi.

Döwlet Baştutanymyz iri halkara guramalary, ozaly bilen bolsa BMG bilen bilelikdäki möhüm taslamalaryň tutuş toplumy, şol sanda çaganyň hukuklaryny goramak, demokratiýa we hukuk, gender deňligi we häzirki zamanyň beýleki möhüm meseleleri boýunça mundan beýläk-de hyzmatdaşlykly toplanylan oňyn tejribäniň peýdalanylmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, bu düzümleriň agzalarynyň alyp barýan işleriniň döwletimizde jemgyýetçilik-syýasy çäreleri işjeňleşdirmekde möhüm ähmiýetiniň bardygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, olar halkyň arasynda bolup, döwlet derejesinde amala aşyrylýan asylly işleriň ähmiýetini we kabul edilýän kanunçylyk namalarynyň, çözgütleriň mazmunyny giňden düşündirmek işlerini yzygiderli alyp barmalydyrlar.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz mejlisiň dowamynda Mary hem-de Lebap welaýatlarynda geçirilmegi meýilleşdirilýän giň möçberli çäreleriň taryhy ähmiýete eýedigini belläp, ýurdumyzyň durmuşynda aýratyn ähmiýeti bolan şanly wakalaryň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda Mary hem-de Lebap welaýatlarynyň häkimlerine birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Meýilleşdirilen çäreleriň ýokary derejede geçirilmeginde welaýatlaryň ähli düzümleriniň utgaşykly işi ýola goýulmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz içeri işler ministri I.Mulikowa ýüzlenip, “Amul —Hazar 2018” dakar derejeli halkara awtomobil rallisine ak pata bermek bilen baglanyşykly ähli taýýarlyk çäreleriň ýokary derejede geçirilmegi we bu ýaryşlary sentýabr aýynda ýokary guramaçylykly tamamlamak boýunça taýýarlyk işlerini degişli derejede ýola goýmagy tabşyrdy.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlara ýüzlenip, ýakyn geljek üçin wezipeleri belledi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Aziýa sebiti boýunça goňşy ýurtlarymyz bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak Bitarap döwletimiziň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Şoňa görä-de, biz abraýly halkara we sebit guramalarynyň çäklerinde hem köptaraplaýyn esasda depginli ösdürilýän döwletara gatnaşyklaryny ýokary derejede saklamaga gönükdirilen işleri alyp barýarys. Şeýle hem, sebitimizde energetika, ulag we kommunikasiýa ulgamlarynda giň gerimli taslamalary durmuşa geçirmek boýunça netijeli işleri geçirýäris.

Häzirki döwürde biz Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň hem-de beýleki möhüm taslamalaryň, hususan-da, energetika we aragatnaşyk, ulag - kommunikasiýa ulgamlaryndaky taslamalaryň amala aşyrylmagyna aýratyn ähmiýet berýäris. Beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda 23-nji fewralda biziň bilelikde düýbüni tutjak, Aziýa ýurtlaryna türkmen tebigy gazyny eltjek Türkmenistan — Owganystan —Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň taryhyna altyn harplar bilen hemişelik ýazylar diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Asyryň bu iri gaz geçirijisi sebitiň ýurtlarynyň ykdysady taýdan ösmegine uly itergi berer. Müňlerçe täze iş orunlaryny açmaga mümkinçilik döreder. Elektrik energetikasy, ulag-kommunikasiýa we ýaşaýyş-durmuş maksatly üpjünçilik ulgamlaryny emele getirmäge ýardam eder. Elektrik geçiriji ulgamlaryň çekilmegi bolsa, Türkmenistan — Owganystan —
Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň ähli desgalaryndan başga-da, sebitiň ýurtlaryny elektrik energiýasy bilen kadaly üpjün etmäge hem mümkinçilik berer. Owganystanyň üsti bilen Pakistana we Aziýanyň beýleki döwletlerine elektrik energiýasyny eksport etmäge şert döreder. Bu ýurtlaryň hökümetleri şol taslamanyň çaltrak durmuşa geçirilmegine gyzyklanma bildirýändiklerini öň beýan etdiler diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Biziň Garaşsyz Watanymyzyň Merkezi Aziýa sebitinde, Beýik Ýüpek ýolunyň merkezinde esasy halka, Gündogar bilen Günbataryň, Demirgazyk bilen Günortanyň arasynda örän möhüm maglumat - kommunikasiýa köprüsi hökmünde ykrar edilmegi halkara ölçeglerine laýyk gelýän we maglumat alyşmagyň ýokary hilini üpjün edýän telekommunikasiýa ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmäge ýardam eder.

Ýokarda sanalyp geçilen taslamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagy tebigy gazyň, elektrik energiýasynyň, senagat harytlarynyň we maglumatlaryň üstaşyr geçirilmeginden alynjak serişdeleriň hasabyna Owganystanyň býujetine köp möçberde girdeji getirer. Biziň sebitimizde ýaşaýan halklaryň bähbidine durnuklylygyň we yzygiderli durmuş-ykdysady ösüşiň möhüm şerti bolar diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Fewral aýynyň 26-synda geçiriljek ikinji çäre hem ýurdumyzyň durmuşynda taryhy wakadyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Garaşsyz döwletimiziň alyp barýan sagdyn durmuş kadalaryny goldamak, sporty, şol sanda köpçülikleýin sporty ösdürmek baradaky syýasaty özüniň oňat netijelerini berýär. Muňa türgenlerimiziň halkara ýaryşlarynda baýrakly orunlary ýygy - ýygydan eýeleýändikleri aýdyň şaýatlyk edýär.

Siziň bilşiňiz ýaly, biz V Aziýa oýunlaryny ýokary derejede geçirdik. Bu oýunlarda türgenlerimiz medallaryň sany boýunça birinji orny eýelemegi başardylar. Ýakyn günlerde geçiriljek ylgaw we welosipedli ýaryşlar, Dakar derejesinde geçiriljek halkara awtoralli bäsleşigi, agyr atletika boýunça dünýä çempionaty hem ýurdumyzyň sport durmuşynda taryhy wakalara öwrüler. Berkarar döwletimizde sportuň bu ugurlaryny ösdürmäge uly itergi berer.

Geçen ýyl Ýaşulularyň maslahatynda tassyklanan 2018 — 2024-nji ýyllarda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Prezident maksatnamasyna, Garaşsyz döwletimizi senagat taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda, biz ýaňy-ýakynda aýna we aýna önümlerini öndürýän iri kärhanany işe girizdik. Nesip bolsa, 26-njy fewralda täze Türkmenabat Halkara howa menzilini hem dabaraly açyp, ulanmaga bereris.

Ulag gatnawlarynyň köpelmegi bolsa, ýerasty baýlyklary örän köp bolan Lebap welaýatynyň mundan beýläk-de çalt depginler bilen ösmegini üpjün eder. Ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek hem ata Watanymyzy agrar ýurt bolanlygyndan, senagat taýdan ösen döwlete öwürmäge mümkinçilik berer.

23-nji we 26-njy fewralda meýilleşdirýän çärelerimiziň biziň üçin möhüm ähmiýeti bar. Hemişe bolşy ýaly, bu çäreleri hem biz örän ýokary derejede geçirmelidiris.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 18-nji fewralda – ýekşenbe güni ýurdumyzda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününiň giňden bellenilip geçilýändigini aýdyp, ýurdumyzyň diplomatlary Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň dünýädäki abraýyny has-da artdyrmak ugrunda uly işleri bitirýärler diýip belledi.

Biziň döwletimiz özüniň hemişelik Bitaraplyk ýörelgelerine pugta eýerýär. Şundan ugur alyp, dünýäde syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmäge uly goşant goşýar diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Türkmenistan oňyn bitaraplyk syýasatyndan ugur alyp, dürli ýurtlar we abraýly halkara guramalary bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edip gelýär. Bütin dünýäde parahatçylygy berkitmek, dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmek ugrunda ähli tagallalary edýär. Şu maksat bilen, möhüm ähmiýetli başlangyçlary öňe sürýär.

Eziz Watanymyzyň alyp barýan hoşniýetli goňşuçylyga, bütin dünýäde howpsuzlygy we parahatçylygy, durnukly ösüşi berkitmäge, özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen içeri we daşary syýasatyny dünýä ýaýmakda ýurdumyzyň diplomatlarynyň uly orny bar.

Milli Liderimiz ýygnananlary we olaryň üsti bilen ýurdumyzyň ähli diplomatlaryny ýetip gelýän Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini jemläp, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny hem-de uly üstünlikler, “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýlip yglan edilen ýylda berkarar Watanymyzyň ähli halkyna gülläp ösüş arzuw etdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter