TSTB-niň forumy maýa goýum we innowasion işlerini işjeňleşdirmegiň esasy ugurlaryny kesgitledi | TDH
Ykdysadyýet

TSTB-niň forumy maýa goýum we innowasion işlerini işjeňleşdirmegiň esasy ugurlaryny kesgitledi

опубликованно 18.03.2018 // 948 - просмотров
 

Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň bu iri guramanyň döredilmeginiň on ýyllygyna bagyşlanan sergisi we maslahaty öz işini tamamlady.

Forumda obasenagat toplumynyň dürli pudaklarynda ýurdumyzyň telekeçiliginiň üstünlikleri görkezildi, bu gözden geçiriliş şeýle hem içeri we daşary bazarlarda hususy kärhanalaryň önümleriniň hem-de hyzmatlarynyň öňe ilerlemegine, Watanymyzyň işewürliginde maýa goýum we innowasion işleri ösdürmegiň has möhüm ugurlaryny kesgitlemäge ýardam etdi.

Serginiň çäklerinde ýurdumyzyň işewür toparlarynyň we daşary döwletleriň birnäçesiniň Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda forum geçirildi.

Serginiň ýapylyş dabarasynda oňa gatnaşyjylara degişli diplomlar we şahadatnamalar gowşuryldy.

Bu ýere ýygnananlar telekeçiler bilen geçirilen duşuşygyň barşynda hormatly Prezidentimiziň gol çeken resminamalarynyň, şol sanda kiçi we orta telekeçiligi goldamak gaznasyny döretmäge degişli resminamanyň, “Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamagyň 2018 — 2024-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň” taryhy ähmiýetini nygtadylar. Bu maksatnamanyň ata Watanymyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy wezipelerini beýan edýändigi hem-de milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga, azyk garaşsyzlygyny pugtalandyrmaga, hususy ulgamyň önümçilik, innowasion we maýa goýum işjeňligini höweslendirmäge gönükdirilendigi bellenildi.

TSTB-niň sergisine we maslahatyna gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul etdiler. Onda ýurdumyzyň telekeçiligini goldaýandygy, eziz Watanymyzyň bähbidine mundan beýläk-de işlemäge şert döredilýändigi üçin milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallyk beýan edildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter