Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa | TDH
Prezidentiň poçtasy

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

опубликованно 15.05.2015 // 912 - просмотров
 

Serž Sargsýan,
Ermenistan Respublikasynyň Prezidenti:

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

1941-1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Ýeňşiň 70 ýyllygy-- hemmämiz üçin beýik we mukaddes baýramçylyk bilen tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy kabul ediň.

Faşizm bilen bolan göreşde deňsiz-taýsyz gahrymançylyk görkezip, häzirki we geljekki nesiller üçin nusgalyk mekdebe öwrülen adamlar Ermenistanda we Türkmenistanda çuňňur hormat bilen ýatlanylýar.

Uruş ýyllarynda halklarymyzyň görkezen dostlugynyň we birek-birege eden goldawynyň mundan beýläk-de ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň yzygiderli ýola goýulmagy üçin pugta binýat bolup hyzmat etjekdigine ynanýaryn.

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Size berk jan saglyk, Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa abadançylyk we gülläp ösüş arzuw edýärin.

***

Mahmud Abbas,
Palestina döwletiniň Prezidenti:

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Palestina döwletiniň we halkynyň adyndan hem-de hut öz adymdan Siziň Alyhezretiňizi we Türkmenistanyň halkyny Ýeňiş güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Biziň ýurtlarymyzyň arasynda ýola goýlan pugta dostluk gatnaşyklaryna buýsanç duýgulary bilen, bu gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynanýaryn we Size hem-de tutuş türkmen halkyna gülläp ösüş, rowaçlyk arzuw edýärin.

Siziň Alyhezretiňiz, tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy, berk jan saglyk we bagt baradaky arzuwlarymy kabul ediň.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter