Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa | TDH
Prezidentiň poçtasy

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

опубликованно 26.03.2015 // 903 - просмотров
 

Hasan Ruhani,
Eýran Yslam Respublikasynyň
Prezidenti

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňize hem-de dostlukly we doganlyk Türkmenistanyň halkyna gün senenamasy boýunça täze ýylyň gelmegini alamatlandyrýan we biziň halklarymyzyň köpasyrlyk umumy medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan Nowruz baýramy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy ibermäge şatdyryn.

Umumy gymmatlyklarymyzyň köp dürlüdigine buýsanjymy beýan etmek bilen we biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň üýtgewsiz pugtalandyryljakdygyna ynam bildirip, Beýik Taňrydan Siziň Alyhezretiňize we Türkmenistanyň halkyna mundan beýläk-de üstünlikler gazanmagyny we täze belent sepgitlere ýetmegini dileg edýärin.

***

Giorgiý Margwelaşwili,
Gruziýanyň Prezidenti

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly jenap Prezident,

Nowruz bahar baýramy mynasybetli meniň tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy kabul ediň.

Nowruz baýramy gaýtadan döremegiň nyşany bolmak bilen, täze ýylyň gelmegini, täze başlangyçlary alamatlandyrýar. Goý, bu bahar baýramy Siziň halkyňyzyň bähbidine Türkmenistanyň has-da gülläp ösmegini rowaçlandyrsyn.

***

Mahmud Abbas,
Palestina Döwletiniň
Prezidenti

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Palestina Döwletiniň, onuň halkynyň adyndan we hut öz adymdan Sizi we Türkmenistanyň halkyny röwşen bahar baýramy Nowruz mynasybetli gutlaýaryn, bu baýram türkmen halkyna rowaçlyk, abadançylyk we gülläp ösüş getirsin.

Pursatdan peýdalanyp, biziň ýurtlarymyzy we halklarymyzy baglanyşdyrýan ikitaraplaýyn dostlukly gatnaşyklaryň geljekde hem pugtalandyryljakdygyna ynam bildirýärin.

Siziň Alyhezretiňiz, biziň çyn ýürekden çykýan gutlaglarymyzy we berk jan saglyk, bagtyýarlyk we üstünlikler baradaky arzuwlarymyzy kabul ediň.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter