Daşary ýurt liderleri Türkmenistanyň Prezidentini Ýeňiş Baýramy bilen gutlaýarlar | TDH
Syýasat habarlary

Daşary ýurt liderleri Türkmenistanyň Prezidentini Ýeňiş Baýramy bilen gutlaýarlar

опубликованно 09.05.2018 // 1251 - просмотров
 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç,
Sizi we Türkmenistanyň ähli raýatlaryny Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 73 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.
9-njy maý biziň umumy beýik baýramymyzdyr. Bu gün biz atalarymyzyň - frontçularyň, tylyň zähmetkeşleriniň janyny orta goýup, faşizme garşy durmakda görkezen deňsiz-taýsyz edermenliklerini ýatlaýarys.
Uruş ýyllarynda taplanan şöhratly dostluk we birek-birege düşünişmek däpleriniň Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de berkitmek üçin pugta binýat boljakdygyna ynanýaryn.
Beýik Watançylyk urşunyň Siziň ýurduňyzda ýaşaýan ähli weteranlaryna berk jan saglyk, abadançylyk we uzak ömür baradaky arzuwlarymy ýetirmegiňizi haýyş edýärin.
Hormatlamak bilen,
Wladimir PUTIN,
Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti.

* * *
Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç,
Belarus Respublikasynyň halkynyň adyndan hem-de hut öz adymdan Sizi Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.
Uruş ýyllarynyň agyr synagyny geçen frontçularyň we tylyň zähmetkeşleriniň edermenliklerinde biziň doganlyk halklarymyzyň bitewüligi, mizemez ruhy we Watana bolan çuňňur söýgüsi öz beýanyny tapdy.
Söweş meýdanlarynda gurban bolan gahrymanlar hakyndaky ýatlamalar, biziň erkin we garaşsyz durmuşymyzy gorap saklanlara çuňňur hoşallyk duýgulary asyrlarboýy öçmez we däp bolan dostlukly belarus-türkmen gatnaşyklary üçin pugta esas bolup hyzmat eder.
Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Size berk jan saglyk, abadançylyk, uly üstünlik, Siziň ýurduňyzyň halkyna bolsa parahatçylyk, ylalaşyk hem-de gülläp ösüş arzuw edýärin.
Hormatlamak bilen,
Aleksandr LUKAŞENKO,
Belarus Respublikasynyň Prezidenti.

* * *
Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç,
Sizi we Türkmenistanyň dostlukly halkyny Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 73 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.
Adamzat taryhynda iň weýrançylykly we gan döküşikli uruşda hem-de tylda görkezilen deňsiz-taýsyz gahrymançylyk, edermenlik, sabyr-kanagat hem-de gaýduwsyzlyk biziň halklarymyzyň şöhratly ýyl ýazgysyna hemişelik girdi.
Uruş ýyllarynyň ýowuz synaglaryny geçen halklarymyzyň arasyndaky dostluk we birek-birege goldaw bermek gatnaşyklarynyň hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy we iki ýurduň arasyndaky köpugurly gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek üçin pugta binýat bolup hyzmat etjekdigine ynanýaryn.
Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Size, uruş weteranlaryna we tylda zähmet çekenlere, Türkmenistanyň tutuş halkyna parahatçylyk, abadançylyk, uly üstünlik arzuw edýärin.

Hormatlamak bilen,
Ilham ALIÝEW,
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter