Sagdynlyk - ruhubelentlik | TDH
Jemgyýet

Sagdynlyk - ruhubelentlik

опубликованно 20.05.2018 // 1123 - просмотров
 

Şu gün paýtagtymyzda Köpetdagyň eteginden geçýän şaýoluň ugry bilen ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň, talyp ýaşlaryň, köp sanly sagdyn–durmuş ýörelgesine tarapdarlaryň gatnaşmagynda köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi. Milli Liderimiziň göreldesinden ruhlanan adamlar döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzda sport hereketini ösdürmek boýunça öňe sürýän ýörelgelerini we başlangyçlaryny goldaýarlar.

Türkmenistanda ýaşlaryň arasynda bolşy ýaly, ýaşuly nesliň arasynda hem welosiped sportuna höwesekleriň sany yzygiderli artýar. Ýurdumyzyň ilaty welosiped sportuny uly höwes bilen özleşdirýär we onuň derejesine ýokary baha berýär. Welosport saglyk hereketlerini amala aşyrmak, sport bilen meşgullanmak üçin bolşy ýaly, ol amatly hem-de ekologiýa taýdan arassa ulag hasaplanýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň saglygy we abadançylygy, berk bedenli we belent ruhly ýaşlary terbiýelemek baradaky aladany döwlet ähmiýetli wezipe hökmünde kesgitlän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň hem-de ýokary netijeli sportuň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýär we oňa uzak möhletleýin umumymilli strategiýa hökmünde garaýar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter