Marokkonyň Patyşasy türkmen liderini Oraza aýynyň gelmegi bilen gutlady | TDH
Syýasat habarlary

Marokkonyň Patyşasy türkmen liderini Oraza aýynyň gelmegi bilen gutlady

опубликованно 23.05.2018 // 1191 - просмотров
 

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Mukaddes Oraza aýy mynasybetli Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk, bagt, halkyňyza bolsa mundan beýläk-de abadançylyk we rowaçlyk baradaky arzuwlarymy ibermäge şatdyryn.

Mukaddes Oraza aýy adamlaryň arasynda ynanyşmak hem-de raýdaşlyk ruhuny, musulman ymmatynda bolsa dostluk we doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň möhümdigine akyl ýetirmek üçin örän ajaýyp mümkinçilikdir. Munuň özi ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda tagallalary işjeňleşdirýän, üzňelik, duşmançylyk we ekstremizm ýaly ýaramaz hadysalary inkär edýän ygtykatymyzyň beýik taglymlaryna eýermek üçin amatly pursatdyr.

Beýik Biribardan adamlaryň abadançylygynyň bähbidine edýän ýadawsyz tagallalarymyzda rowaçlyk dileýärin hem-de durnukly ösüşi üpjün etmegiň möhüm meseleleriniň çözgüdi tapyljak, abadan we parahatçylykly durmuş höküm sürjek geljege ynam bilen garaýaryn.

Tüýs ýürekden hormatlamak bilen,

MOHAMMED VI,
Marokkonyň Patyşasy

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter