ÝeHHG-nyň bilermenleri türkmen žurnalistlerini teleradiogepleşikleri taýýarlamagyň täze usullary bilen tanyşdyrdylar | TDH
Jemgyýet

ÝeHHG-nyň bilermenleri türkmen žurnalistlerini teleradiogepleşikleri taýýarlamagyň täze usullary bilen tanyşdyrdylar

опубликованно 22.05.2018 // 1646 - просмотров
 

Paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda ÝeHHG-nyň Aşgabatdaky Merkeziniň guran “Teleradiogepleşikleri düzgünleşdirmek babatda halkara ölçegleri we gepleşikleri taýýarlamagyň täze usullary” temasyndan iki günlük okuw öz işini tamamlady.

ÝeHHG-nyň bilermenleri Anna Kaçkaýewa (Russiýa) we Arkadiý Maýofis (Ysraýyl) milli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerini döwlet, jemgyýetçilik we täjirçilik telewideniýesini ösdürmegiň dünýä tejribesi bilen tanyşdyrdylar.

ÝeHHG-nyň Merkeziniň baştutany Natalýa Drozd öz gutlagynda bu çäräniň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda milli kanunçylygy ösdürmek boýunça Türkmenistanyň hökümeti bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde guralýan “tegelek stollar” tapgyryny dowam edýändigini belledi. Tematiki tapgyrlar degişli kanunçylygy kämilleşdirmek we ony durmuşa ornaşdyrmak jähtinden halkara we milli bilermenleriň arasynda tejribe we pikir alyşmak üçin netijeli meýdança boldy.

ÝeHHG Türkmenistanyň hökümetiniň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakyndaky kianunçylygyny kämillerdirmäge gönükdirilen tagallalaryny goldaýar we bu möhüm işde ýardam etmäge taýýardyr, diýip Natalýa Drozd nygtady. Mälim bolşy ýaly, Merkez şu ýylyň ýanwar aýynda kabul edilen Türkmenistanyň telewideniýe we radiogepleşikler baradaky kanunyny işläp taýýarlamaga bilermenler goldawyny berdi, ol köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakyndaky milli kanunçylygy halkara ölçeglerine laýyklykda kämilleşdirmek ýolunda möhüm ädim boldy.

Nygtalşy ýaly, Kanunda jemgyýetçilik we hususy guramalaryň döredilmegi göz öňünde tutulýar, bu bolsa gepleşikleri taýýarlaýan köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň pikirleriň köpdürlüligini üpjün etmekde we bäsleşige ukyply media-bazary döretmekde möhüm ýagdaý bolar.

Interaktiw görnüşde geçirilen okuwyň barşynda telegepleşikleriň dürli görnüşleriniň aýratynlyklaryna garaldy, daşary ýurtlarda hususy telekompaniýalarynyň döredilmeginiň tejribesi, olaryň kemala gelşiniň tapgyrlary, işgärleriň hünär derejesiniň bölünilmegi seljerildi, olaryň netijeli işiniň strategiýasy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Okuwa gatnaşanlaryň ünsi köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, hususan-da hususy telewideniýäniň işini hukuk taýdan düzgünleşdirmegiň ugurlaryna çekildi.

Okuwyň jemleýji bölümi teležurnalistikada täze bilim ölçeglerine we çalt ösýän ählumumy maglumatlar giňişliginiň jähtinden megasenagatda hünärine ussatlary taýýarlamagyň wajyp ugurlaryna bagyşlandy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter