«Söwda we hyzmat - 2018» atly sergi-ýarmarka gatnaşyjylara | TDH
Syýasat habarlary

«Söwda we hyzmat - 2018» atly sergi-ýarmarka gatnaşyjylara

опубликованно 26.06.2018 // 1183 - просмотров
 

Hormatly sergi-ýarmarka gatnaşyjylar!

Hormatly adamlar!

Sizi «Söwda we hyzmat - 2018» atly sergi-ýarmarkanyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda guralýan bu sergi-ýarmarkanyň söwda gatnaşyklaryny ösdürmekde ýokary netijeleri gazanmaga ýardam berjekdigine ynanýaryn.

Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň häzirki döwürdäki durnukly ösüşi milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanýandygyny we halk hojalygynyň ähli pudaklarynda uly özgertmeleriň amala aşyrylýandygyny aýdyň görkezýär. Ýurdumyz söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ähli ugurlar boýunça ösdürmek üçin uly mümkinçiliklere eýedir. Şunuň bilen baglylykda, milli ykdysadyýetimiziň esasy ulgamlarynda, ýokary we innowasion tehnologiýalara esaslanýan ugurlarynda özara gatnaşyklaryň täze usullaryny we görnüşlerini gözlemegiň wajypdygyny bellemek gerek.

Häzirki wagtda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeler, halk hojalyk toplumynyň işine bazar gurallarynyň hem-de ýörelgeleriniň ornaşdyrylmagy ýurdumyzyň ykdysady taýdan okgunly ösmegine itergi berdi. Munuň özi içerki söwdanyň ýokary depginler bilen ösüşinde hem öz beýanyny tapdy. Telekeçilik işjeňligi ýokarlandy, işewürligi guramagyň hem-de hyzmatlary hödürlemegiň häzirki zaman usullary giňden ulanylýar. Şeýlelikde, durmuşa geçirilýän tutumly işleriň we oýlanyşykly syýasatyň netijesinde ýurdumyzyň içerki we daşarky söwdasynyň kuwwatyndan has netijeli peýdalanylmagy harytlaryň bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlanmagyny we ylma esaslanýan önümleriň önümçiliginiň giňeldilmegini şertlendirdi.

Eziz watandaşlar!

Hormatly sergi-ýarmarka gatnaşyjylar!

«Söwda we hyzmat - 2018» atly sergi-ýarmarka milli söwda pudagynyň özboluşlylygyny görkezip, söwdanyň ösüşiniň ýörelgelerine, içerki bazaryň ýagdaýyna, ýurdumyzyň önüm öndürijileriniň eksport mümkinçiliklerine baha bermäge şert döreder. Çünki daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini artdyrmak, gaýtadan işleýän önümçilikleri ösdürmek hem-de türkmen ykdysadyýeti üçin täze senagat ugurlaryny döretmek boýunça amala aşyrylýan giň möçberli işleriň netijesinde ýurdumyzda öndürilýän, uly isleg bildirilýän önümleriň sanawy barha giňelýär.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda geçirilýän sergi-ýarmarka dükanlarymyzyň hem-de bazarlarymyzyň harytlarynyň ähli görnüşlerini görkezer. Alyjylara ýokary hilli hyzmatlary teklip etmek babatda giň mümkinçilikleriň bardygyna şaýatlyk eder.

Hormatly sergi-ýarmarka gatnaşyjylar!

Hormatly adamlar!

«Söwda we hyzmat - 2018» atly sergi-ýarmarka ýurdumyzyň söwda ulgamynyň gazanýan üstünliklerini, soňky ýyllarda ýeten sepgitlerini bütin aýdyňlygy bilen görkezer.

Sizi «Söwda we hyzmat - 2018» atly sergi-ýarmarkanyň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Siziň ähliňize berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter