Gurluşyk we binagärlik—ýurdumyzyň we döwrüň keşbi | TDH
Jemgyýet

Gurluşyk we binagärlik—ýurdumyzyň we döwrüň keşbi

опубликованно 24.07.2018 // 1113 - просмотров
 

“Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi” žurnalynyň nobatdaky sanynda ýurdumyzda gurulýan iri desgalar, giň möçberli düzümleýin taslamalaryň durmuşa geçirilişi bilen baglanyşykly wakalar hakynda gürrüň berýän makalalar ýerleşdirildi. Şolarda täzeçil inženerçilik çözgütleri we tehnologiýalary beýan edilýän seýsmiki howpsuzlygy üpjün etmek, ýerli çig maldan gurluşyk serişdeleriniň täze görnüşlerini döretmek we pudagyň dünýä ösüşi babatdaky meýiller beýan edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň gurluşyk-binagärlik toplumyny dünýäniň öňdebaryjy tejribeleriniň özleşdirilmegine, milli binagärlik ýörelgeleriniň ösdürilmegine ugrukdyrýar. Ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň keşbi, bir tarapdan durmuş-ykdysady ösüşi, halkymyzyň döredijilik we aň-paýhas kuwwatyny görkezmeli bolsa, beýleki tarapdan, türkmen medeniýetiniň özboluşly ugurlaryny we baý mirasyny özünde jemlemelidir. Bu ugurlaryň iş ýüzünde sazlaşygy üçin täze binalaryň we desgalaryň taslamasyndan başlap, ulanmaga berilmegi bilen baglanyşykly ähli işler degişli derejede amala aşyrylmalydyr. Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň neşir edýän we türkmen, iňlis hem-de rus dillerinde çap edilýän bu žurnalynda hut şu meseleler beýan edilýär.

Pudagyň dürli düzümleriniň hünärmenleriniň işjeň çekilmegi neşire işewürlik we hünär taýdan özboluşlylyk öwüşginini çaýýar. Awtorlaryň hünär ussatlygy žurnalyň abraýyny artdyrýar. Şeýlelikde, onuň her bir sany degişli derejede taýýarlanyp, okyjylar köpçüligi tarapyndan gyzgyn garşylanýar. Žurnalyň bezeg aýratynlyklarynyň ýokarydygyny bellemeli. Özboluşly bezegi arkaly bu žurnal ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň köp sanly pudaklaýyn neşirleriniň arasynda aýratyn ähmiýete eýe bolup durýar.

Onuň täze sany ýurdumyzda şu ýylyň dowamynda ulanmaga berlen desgalar hakyndaky makalalar bilen başlanýar. Bu desgalar “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” şygary astynda geçýän ýylyň anyk mazmuna beslenýändigini alamatlandyrýar. Gürrüň şu ýylyň maý aýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ulanmaga berlen Türkmenbaşynyň Halkara deňiz porty hakynda barýar.

Bu strategik ähmiýetli taslama Merkezi Aziýa we Hazar deňzi sebitiniň ýurtlary üçin söwda-ykdysady gatnaşyklaryň täze geljegini açýar hem-de olaryň dünýä hojalyk gatnaşyklary halkara ulgamyna işjeň goşulmagyny şertlendirýär we Türkmenistanyň üstaşyr geçelgeleriň wajyp merkezi hökmündäki abraýyny belende göterýär.

Bu ägirt uly taslamanyň portuň we onuň tutuş giňişliginiň işini guramakda ulanylýan köp sanly täzeçil tehnologiýalar binagärligiň möhüm bölegi bolup durýar. Dag eteginde ýerleşen ýolagçylar terminaly öwüşginli aýnalary, altynsow bezegi, tolkunlaryň sazlaşygyny äşgär edýär özboluşly aýratynlygy bilen özbaşdak şäherçäni emele getiripdir. Onuň deňiz tarapynda bolsa ýük ýükleýän kuwwatly gurnamalaryň senagat toplumy ýerleşýär.

Belent başly gözegçilik diňi ägirt uly ýakoryň şekilinde bolup, onuň edara ediş we gulluk binalary gezelenç etmäge niýetlenen gämileri hem-de deňiz menzilinde saklanan ak guw ýaly ýahtalary ýatladýar. Awtomobil we demir ýollar portuň kenar ýakasynyň gurşawynyň çäginden geçýär. Ýokary tehnologik derejede enjamlaşdyrylan multimodal logistik düzüm häzirki zamanyň bezeg aýratynlyklaryny özünde jemläp, ýokary ekologiýa derejesine laýyk gelýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, Türkmenistanda amala aşyrylýan senagat, ulag we şähergurluşyk taslamalarynda tebigaty goramak ýörelgeleri esas bolup durýar. Ýurdumyzyň täze deňiz porty özboluşly ekologiýa derejesi we bu ýerdäki guşlaryň emeli adasy, beýleki ähmiýetli aýratynlyklary bilen bir hatarda birnäçe halkara baýraklaryna mynasyp boldy. Türkmenbaşynyň deňiz porty — munuň özi iri halkara syýahatçylyk merkezine öwrülen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna çagyryşdyr. Milli Liderimiz deňiz ýakasynda gurulýan desgalaryň hemmesiniň daşky gurşaw üçin howpsuz bolmagyny üpjün etmegiň onuň ösüşiniň esasy şertleriniň biri hökmünde kesgitledi.

Žurnalyň täze sanynda Seýsmiki durnuklylyk ylmy-barlag institutynyň işi hakynda gürrüň berýän makala hem ýerleşdirildi. Okyjy Ylmy-barlag institutynyň düzümine girýän barlaghananyň wezipeleri, amala aşyrylýan synaglar bilen tanşar. Şol ýerde şu wagtda täze işläp taýýarlamalar, institutyň hünärmenleriniň kesgitlemeleri we maslahatlary önümçilige ornaşdyrylýar. Bu bolsa desgalaryň ygtybarlylygynyň we uzak möhletleýinliliginiň baş şertidir.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkynyň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmek, ýurdumyzyň şäherlerinde we obalarynda halkara ülňülerine laýyk gelýän zerur düzümi döretmek boýunça alyp barýan syýasatyna bagyşlanan material “Ajaýyp eýýamyň “Täze zamany” ady bilen berlipdir. Aşgabatda bina edilýän köp sanly desgalar, ilkinji nobatda bolsa soňky ýyllarda toplumlaýyn häsiýete eýe bolan döwrebap ýaşaýyş jaýlary döwlet Baştutanymyzyň amala aşyrýan strategiýasynyň anyk nyşany bolup durýar.

Paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde emele gelen Täze zaman ýaşaýyş toplumy munuň aýdyň subutnamasydyr. Onuň gurluşygy tapgyrlaýyn esasda alnyp baryldy hem-de her ýylda oňa göçüp gelýän maşgalalaryň sany artdy. Müň sany iki we bir gatly mellek ýerleri bolan ýaşaýyş jaýlaryndan başga-da bu ýerde Saglyk we Medeniýet öýleri, mekdepler, çagalar baglary, sport toplumy, söwda merkezi we dükanlar guruldy. Häzirki zaman ulag ýol-düzümi döredildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda üstünlikli amala aşyrylýan şunuň ýaly ýaşaýyş jaý toplumlary şäheriň çäginde türkmen durmuşynyň däp bolan ýörelgelerini saklamaga mümkinçilik berdi. Olarda uly bolmadyk mellekde gök ekin ösdürip ýetişdirmek üçin ýerler, hojalyk desgalary we tamdyr bar. Munuň özi şäher bilen obanyň arasyndaky serhediň aradan aýrylmagyny şertlendirýär. Oba ýerlerinde ýokary amatlylyk derejesi üpjün edilse, şäherde uly öýlerde maşgala bolup ýaşamak mümkinçiligi döreýär.

Žurnal� �i�K}v�IpF�.Ǩ�
���7G�zfW���\�^%���QTM
]Lj�)u��w�nid��,P`�.X� ���

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter