Türkmenistanda Bahreýn Patyşalygynyň ilçisi işe başlady | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanda Bahreýn Patyşalygynyň ilçisi işe başlady

опубликованно 27.08.2018 // 903 - просмотров
 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Bahreýn Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ebrahim Ýusuf Al Abdulladan ynanç hatyny kabul etdi.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan myhmany Türkmenistandaky diplomatik wekilhananyň baştutanlygyna bellenilmegi bilen gutlady hem-de oňa iki ýurduň arasynda dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary berkitmek ýaly asylly işinde uly üstünlik arzuw etdi.

Diplomat mähirli kabul edilendigi üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa öz ýurdunyň ýolbaşçylarynyň mähirli salamany we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi hem-de deňhukuklylyk, ynanyşmak we birek-birege hormat goýmak esasynda ýola goýulýan döwletara gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de çuňlaşdyrylmagy hem-de ösdürilmegi ugrunda zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Diplomatyň belleýşi ýaly, Bahreýn Patyşalygynda milli Liderimiziň alyp barýan parahatçylyk söýüjilik syýsatyna we durnukly ösüş esaslarynyň hemmetaraplaýyn berkidilmegine, häzirki zamanyň ulag, energetika we ekologiýa ýaly ählumumy meseleleriniň çözgüdine gönükdirilen halkara başlangyçlaryna ýokary baha berilýär hem-de hemmetaraplaýyn goldawa eýe bolýar.

Duşuşygyň dowamynda ilçi Türkmenistanyň daşary we içeri syýasatynyň möhüm ugurlary, halkymyzyň mundan beýläk-de abadançylygynyň, halkara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine gönükdirilen giň möçberli
durmuş-ykdysady maksatnamalar we taslamalar bilen tanyşdyryldy.

Şeýle hem iki ýurduň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljekki ugurlary boýunça pikir alyşmalar boldy hem-de iki ýurduň düzümleýin we giň eksport mümkinçilikleri barada aýdyldy.

Parlamentara gatnaşyklaryny berkitmek ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda, ilkinji nobatda bolsa, Birleşen Milletler Guramasynyň hem-de beýleki abraýly halkara düzümleriniň çäklerinde ösdürilýän türkmen-bahreýn gatnaşyklarynyň esasy ugurlaryny nazara alyp, kanunçykaryjylyk babatda toplanan tejribe alyşmak meseleleri duşuşygyň esasy mowzugyna öwrüldi.

Şunuň bilen baglylykda, jenap Ebrahim Ýusuf Al Abdulla işjeň gatnaşyklaryň we iki ýurduň hem-de onuň halklarynyň bähbidine laýyk gelýän däp bolan hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

***

Şu gün Bahreýn Patyşalygynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginde kabul edildi. Bu ýerde özara gyzyklanma bildirilýän döwletara gatnaşyklaryň geljekki ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter