Aziadada türkmen agyr atletikaçylary dördünji orny eýeledi | TDH
Sport

Aziadada türkmen agyr atletikaçylary dördünji orny eýeledi

опубликованно 27.08.2018 // 1080 - просмотров
 

ХVIII Tomusky Aziýa oýunlarynda agyr atletika boýunça ýaryşlar tamamlandy. Däp boýunça, has uly agramdaky türgenler iň soňunda çykyş etdiler. Ýurdumyza 105 kilogramdan ýokary agramlyk derejesinde çykyş edip, dördünji orny eýelän Hojamuhammet Toýçyýew wekilçilik etdi.

H.Toýçyýew ýaryşda meşhur türgenler bilen bäsleşmeli boldy. Ol bäsleşikde dünýäniň we Aziýanyň birnäçe gezek çempiony, Aziýa oýunlarynyň iki gezek ýeňijisi we 2012-nji ýylda Londonda geçen Olimpiadanyň çempiony Behdat Salimikordasiabi (Eýran), geçen ýylky dünýä çempionatynyň kümüş baýragynyň eýesi Sait Alihosseýni (Eýran), 2014-nji ýyldaky Aziýa oýunlarynyň kümüş baýragynyň eýesi Çen Şi-Çi (Hytaý Taýbeýi) 2017-nji ýylda Aziýanyň çempiony bolan Rustam Jangabaýew (Özbegistan) bilen güýç synanyşdy. Öňde barýan dört türgen ilkinji göterilen agramda beýlekilerden tapawutlandy.

Ýöne biziň türgenimiz asgyn gelmezlik üçin ilki 185 kilogramy, soňra bolsa iň oňat görkezijisi bolan 190 kilogramy galdyrdy. Onuň 195 kilogramy götermäge eden üçünji synanyşygy şowsuz boldy. Netijede, H.Toýçyýew “silkip” götermekde Hytaý Taýbeýinden bolan türgenden üstün çykyp, dördünji basgançagy eýeledi.

Türkmen türgenine 235 kilogramy “itekläp” götermekde-de öňki eýeleýän ornuny saklamak başartdy. Ol iki synanyşygyň jemi boýunça umumy agramy 425 kilograma barabar edip, özüne dördünji orny berkitdi. Eýranly Salimikordasiabi ýaryşyň ýeňijisi boldy.

Boks boýunça bäsleşik hem dowam edýär. Türgenlerimiziň ikisi 1/8 finala çykmagy başarmadylar. 75 kilograma çenli agramda çykyş edýän Nursähet Pazzyýew Hytaý Halk Respublikasyndan bolan boksçy bilen bara-bar ýaryşdy. Ýöne eminler aýry-aýry çözgütler esasynda ýeňişi hytaýly wekile berdiler.

Ertir boksçular çärýek finallarynda bäsleşerler. Şeýle hem kuraş göreşi boýunça ýaryş hem badalga alar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter