Türkmen zyýaratçylary Mekgeden dolanyp geldiler | TDH
Jemgyýet

Türkmen zyýaratçylary Mekgeden dolanyp geldiler

опубликованно 27.08.2018 // 1359 - просмотров
 

Şu gün Gurban baýramynyň nurana günlerinde Mekgä we Medinä gidip, haj parzyny berjaý eden türkmen zyýaratçylarynyň topary Watanymyza sag-aman gaýdyp geldiler.

Mälim bolşy ýaly, ildeşlerimiziň 153-si – ýurdumyzyň bäş welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň wekilleri Saud Arabystany Patyşalygyna gitdiler hem-de mukaddes Käbä sežde etmäge dünýäniň ähli künjeklerinden bu ýere gelen zyýaratçylaryň hataryna goşuldylar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, “Türkmenhowaýollary” gullugy zyýaratçylar üçin ýörite uçary gurady.

Zyýaratçylar Medinede Muhammet pygamberiň, onuň egindeşleriniň aramgähine, şäheriň belli metjitlerine we beýleki mukaddes ýerlerine zyýarat etdiler. Biziň ildeşlerimiz şeýle hem Mekgä gelip, musulman dünýäsiniň baş mukaddesligi bolan Käbede haj dessuryny berjaý etdiler.

Zyýaratçylar haj döwründe sežde edip, Beýik Biribardan eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini, mähriban halkymyzyň abadançylygyny we milli Liderimiziň jan saglygyny dilediler.

Zyýaratçylarymyz uçardan düşüp, mähriban topragymyza gadam goýanlarynda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa goldawy hem-de milletimiziň ruhy we medeni däp-dessurlara aýawly garamagyň subutnamasy bolan haj parzyny berjaý etmäge döreden mümkinçiligi üçin uly şatlyk we tolgunma bilen tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.
Zyýaratçylar döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, türkmen halkynyň bagty we ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan köptaraply işlerinde mundan beýläk-de rowaçlyk arzuw etdiler.

Goý, ildeşlerimiziň mukaddes Käbä haj zyýaratyna gidip, şol ýerde eden doga-dilegleri Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolsun!

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter