Türkmenistan—Gyrgyz Respublikasy: dostlukly halklaryň medeni gatnaşyklary ösdürilýär | TDH
Medeniýet

Türkmenistan—Gyrgyz Respublikasy: dostlukly halklaryň medeni gatnaşyklary ösdürilýär

опубликованно 24.05.2015 // 1105 - просмотров
 

Bişkek, 24-nji maý (TDH). Şu gün Gyrgyz Respublikasynyň A.Maldybaýew adyndaky Akademiki opera we balet teatrynyň uly zalynda Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy boldy. Onda iki dostlukly ýurduň sungat ussatlarynyň bilelikdäki konserti guraldy.

Üç günüň dowamynda ýurdumyzyň wekiliýetiniň agzalary gyrgyzy halkyny özboluşly türkmen saz sungaty, häzirki zaman aýdymlary, amaly-haşam sungatynyň nusgalary, milli şaý-sepler, haly önümleri, ussat we ýaş suratkeşleriň ajaýyp eserleri bilen tanyşdyrdylar.

Medeniýet günleriniň çäklerinde Gyrgyz Respublikasynyň Medeniýet, maglumatlar we syýahatçylyk ministrliginde türkmen wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi, onda dostlukly ýurtlaryň medeniýet hem-de sungat işgärleri ynsanperwerlik ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek meseleleri bilen baglanyşykly wezipeleri ara alyp maslahatlaşdylar, Özara medeniýet günleri ýaly çäreleriň geçirilmegi hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine oňyn ýardam edýär.

Türkmenistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň sungat ussatlarynyň bilelikdäki uly konserti şu gezekki iri möçberli çäräniň özboluşly ajaýyp jemlemesi boldy. Resmi adamlar we hormatly myhmanlar, doganlyk gyrgyz halkynyň medeniýet işgärleri we sungat ussatlary konserte tomaşa etdiler.

Ýygnananlara medeniýet, maglumatlar we syýahatçylyk ministriniň orunbasary B.Sekimow gutlag sözi bilen ýüzlendi. Ol şu döredijilik forumyny jemläp, türkmen artistleriniň ýokary ussatlygyny belledi, üstünliklere beslenen bu ynsanperwerlik baýramynyň Türkmenistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň halklarynyň arasynda dostluk gatnaşyklaryny we oňyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly goşant boljakdygyny nygtady.

Jemleýji konsertiň maksatnamasyna türkmen artistleriniň çykyşlary girizildi, olaryň her biri ýokary ussatlygyny görkezdi. Gyrgyz Respublikasynyň sungat ussatlarynyň çykyşlary hem dostluk konsertine aýratyn öwüşgin çaýdy. “Ak Maral” Döwlet tans toparynyň tansçy gyzlary ýerine ýetiren tanslary bilen ähli döwürler we halklar üçin çäksiz gymmatlyklar bolan Watana we mähriban tebigata söýgini wasp etdiler. “Kambarkan” folklor-etnografiýa topary öz sazly çykyşlarynda ata-babalarynyň gadymy hekaýatlaryny gaýtadan dikeldip, öz halkynyň milli däp-dessurlaryny geljekki nesiller üçin aýawly saklamaga çagyrdylar.

“Näzli” tansçylar toparynyň çykyşlary köp sanly tomaşaçylaryň el çarpyşmalaryna mynasyp boldy. Olaryň tansy ýaşlygyň we durmuş gözelliginiň özboluşly alamatyna öwrüldi. “Laçyn” folklor toparynyň çykyşy hem şeýle üstünliklere beslendi.

Bilelikdäki uly konsert däp bolan “Küştdepdi” türkmen halk tansy bilen tamamlandy, ol türkmen we gyrgyz artistlerini bir ýere jemledi. Beýik şahyrlaryň we alymlaryň, meşhur “Görogly” we “Manas” gahrymançylykly dessanlaryň mirasdüşerleri bolan doganlyk halklaryň wekilleri parahatçylyk we dostluk, myhmansöýerlik hem-de hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerini wasp etdiler. Opera we balet teatrynyň sahnasyndan belent ýaňlanan “Arkadag” atly çykyşyň ýerine ýetirilmegi bilen bilelikdäki konsert jemlenildi.

Şeýlelikde, şu gün Gyrgyz Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri üstünlikli tamamlandy. Bu çäre iki doganlyk halkyň ruhy-medeni baýlygyny artdyrmaga gönükdirilen türkmen-gyrgyz dostluk gatnaşyklarynyň özboluşly beýanyna öwrüldi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter