Durnukly ösüşiň maksatlarynyň taslamalaryna maýa goýumlary boýunça okuw maslahaty | TDH
Ykdysadyýet

Durnukly ösüşiň maksatlarynyň taslamalaryna maýa goýumlary boýunça okuw maslahaty

опубликованно 12.10.2018 // 697 - просмотров
 

Şu gün paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Durnukly ösüşiň maksatlaryny maýa goýumlary bilen maliýeleşdirmegiň täsiri” atly okuw maslahaty geçirildi. Ony Durnukly ösüşiň maksatlarynyň biraýlygynyň çäginde Beýik Britaniýanyň ilçihanasynyň goldamagynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky hem-de BMG-niň Ösüş maksatnamasy bilelikde gurady.

Okuw maslahatyna Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy Ýelena Panowa, dünýä belli “Stratigos” konsalting kompaniýasynyň hem-de ýurdumyzyň işewürler ulgamynyň wekilleri gatnaşdylar.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryny milli derejede uýgunlaşdyrmakda ykrar edilen öňdebaryjy döwlet bolmak bilen, özüne esasy ugurlaryň üçüsini — ykdysady, durmuş we ekologiýa garaýyşlaryny jemleýän Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmek ulgamynda syýasaty işjeň durmuşa geçirýär.

Okuw maslahatyna gatnaşanlar maliýeleşdirmegiň we maýa goýumlaryny çekmegiň hem-de 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüş ulgamynda Gün tertibini gazanmak üçin garyşyk maliýeleşdirmegiň we maýa goýumyny goýmagyň iň täzeçil usullary bilen tanyşdyryldy.

Hususy bölegiň, döwletiň we maýa goýujylaryň ornuny ara alyp maslahatlaşmagyň jemleri boýunça Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmekde degişli seljerme işleriniň tanyşdyrylyşy geçirildi. Mundan başga-da, türkmen işewürliginiň wekilleri maliýe bilermenleri bilen birlikde durmuş ugurly telekeçiligiň taslamalaryny işläp taýýarladylar.

Okuw maslahatynyň barşynda has şowly çykan taslamalar we olary Türkmenistanda durmuşa geçirmegiň usullary anyk ara alnyp maslahatlaşyldy.

“Durnukly ösüşiň maksatlaryny maýa goýumlary bilen maliýeleşdirmegiň täsiri” atly okuw maslahatynyň geçirilmegi şu ýylyň iýunynda Aşgabatda guralan Durnukly ösüşiň maksatlaryny maliýeleşdirmegiň ählumumy we sebitleýin ugurlary hem-de “Beýik Ýüpek ýolunyň ýüreginde ösüşi maliýeleşdirmek üçin hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahatynda öňde goýlan wezipeleri anyklaşdyrmagyň bir görnüşi boldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter