Pagta ýygymy möwsüminiň depgini: Mary welaýaty | TDH
Ykdysadyýet

Pagta ýygymy möwsüminiň depgini: Mary welaýaty

опубликованно 17.10.2018 // 677 - просмотров
 

Möhüm oba hojalyk möwsümi bolan pagta ýygymynyň depgini barha güýçlenýär, «ak altynyň» müňlerçe tonnasy her gün ýurdumyzyň kabul ediş bölümlerine gelip gowuşýar. Ýer eýeleri yhlasly, agzybir zähmeti bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkymyzyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmagyň bähbidine Watanymyzyň pagta baýlygyny artdyrmak boýunça öňde goýan möhüm wezipelerine şu ýyl abraý bilen hötde gelmek üçin ýygym möwsüminiň depginini barha ýokarlandyrýarlar.

Milli Liderimiziň ýurdumyzyň oba hojalygyny mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen iri möçberli özgertmeleri ýokary netijeleri gazanmagyň möhüm, höweslendiriji güýji bolup durýar. Şu ýylyň sentýabr aýynda geçirilen Halk Maslahatynda obasenagat pudagyny öňdäki sepgitlere çykarmak boýunça kabul edilen düýpli çözgütler ýetişdirilen hasyly iň soňky übtügine çenli ýygnap almak üçin her güni we sagady netijeli peýdalanyp, meýdanlarda güýçli depgin bilen yhlasly zähmet çekýän kärendeçi pagtaçylary ýokary sepgitleri gazanmaga ruhlandyrdy.

Mary welaýatynyň ekerançylary hem pagta ýygymynyň depginini barha artdyrýarlar. Olar Watan harmanyna gymmatly çig malyň 313 müň tonnasyny goşmagy borç edindiler. 2018-nji ýylyň pagta ýygymy möwsüminde iň oňat kärendeçi pagtaçy, mülkdar, ýer eýesi, kombaýnçy we sürüji diýen atlar ugrunda ýurdumyz boýunça yglan edilen ýaryşa goşulyp, Mary welaýatynyň oba zähmetkeşleri öňdebaryjylaryň hataryna girmäge çalyşýarlar.

Garagum, Türkmengala, Oguzhan etraplarynyň pagtaçy kärendeçileri ýygym möwsüminiň başyndan üstünlikli bat aldylar. Kärendeçileriň uly yhlasy, maddy taýdan gyzyklanma, öňdebaryjylaryň höweslendirilmegi daýhan birleşiklerinde we sebitiň beýleki etraplarynda adamlary ýygymy güýçli depginde alyp barmaga iterýär.

Meýdanlarda herekete girizilen ýokary öndürijilikli tehnika, şol sanda şu ýyl oba hojalyk önümlerini öndürijileriň ygtyýaryna gelip gowşan täze kombaýnlar hem-de ýöriteleşdirilen tehnikalar bellenilen netijeleriň gazanylmagyna ýardam berýär. Welaýatyň meýdanlarynda jemi 324 kombaýn işledilýär. Bu tehnikalar “ak altynyň” her günde bir müň tonnadan gowragynyň pagta kabul ediş bölümlerine gelip gowuşmagyny üpjün edýär.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter