Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Täze ýyl gutlaglary gelip gowuşdy | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Täze ýyl gutlaglary gelip gowuşdy

опубликованно 01.01.2019 // 1251 - просмотров
 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Täze, 2019-njy ýylyň başlanmagy mynasybetli dünýäniň ähli halklaryna we tutuş adamzada parahatçylyk, howpsuzlyk, ösüş hem-de rowaçlyk baradaky tüýs ýürekden çykýan arzuwlarymy Siziň Alyhezretiňize ýollamak meniň üçin uly şatlykdyr.

Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk we bagtyýarlyk arzuw etmek bilen, ýurtlarymyzyň hem-de dostlukly halklarymyzyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljekde hem ösdüriljekdigine ynanýaryn.

Iň gowy arzuwlarymy kabul ediň!

Şeýh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber AL-SABAH,
Kuweýt Döwletiniň Emiri.

***

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Täze ýylyň baýram edilmegi mynasybetli iň gowy arzuwlarymy iberýärin.

HARALD V,
Norwegiýanyň Patyşasy.
***

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Siziň Alyhezretiňiz!

Täze ýyl mynasybetli bagtyýarlyk we rowaçlyk baradaky iň gowy arzuwlarymy kabul ediň!

MARGRETE II,
Daniýanyň Şa zenany.
***

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Täze ýylda iň gowy arzuwlar bilen.

TUPOU VI,
Tonganyň Patyşasy.
***

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Şu baýramçylyk günleri geçen ýylyň netijeleri barada oýlanmak bilen adamlar biri-birine hoşallyk duýgularyny beýan edýärler.

Goý, 2019-njy ýyl umyt-arzuwlaryň we islegleriň amala aşýan ýyly bolsun!

Žýuli PEÝETT,
Kanadanyň General-gubernatory.
***

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Täze ýyl gutlaglarymy kabul ediň!

Täze Zelandiýanyň General-gubernatory
hanym Petsi REDDI ýanýoldaşy bilen.
***

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Siziň Alyhezretiňiz!

Täze ýyl mynasybetli Size mähirli gutlaglarymy hem-de 2019-njy ýylyň bagtyýarlygyň, saglygyň we parahatçylygyň ýyly bolmagy baradaky arzuwlarymy ýollaýaryn.

Geçen ýylda maňa bildiren ynamyňyz üçin Size hoşallygymy bildirýärin hem-de bellenilen wezipeleri çözmek üçin Täze ýylda gujur-gaýrat arzuw edýärin.

Angela MERKEL,
Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal kansleri.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter