Milli Liderimiziň «Türkmenistan — abadançylygyň we rowaçlygyň ýurdy» diýen täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy | TDH
Jemgyýet

Milli Liderimiziň «Türkmenistan — abadançylygyň we rowaçlygyň ýurdy» diýen täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy

 

Aşgabat, 12-nji maý (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň mejlisler zalynda täze neşiriň — hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan — abadançylygyň we rowaçlygyň ýurdy” diýen täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy. Milli Liderimiziň aýdan sözleriniň nobatdaky ýygyndysy milli senenamamyzyň şanly senelerine bagyşlanan neşirleri çap etmekligiň ýola goýlan däbiniň dowam edýändigini görkezýär. Döwlet Baştutanymyzyň halkara maslahatlarynda eden çykyşlaryndan, baýramçylyk mynasybetli halkymyza gutlaglaryndan alnan gymmatly we parasatly sözleriniň ýygyndysy türkmen, iňlis we rus dillerinde neşir edildi.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly sözlerini özünde jemleýän kitaplarynyň arasynda “Bagtyýarlyk—saglykdan başlanýar”, “Bilim—bagtyýarlyk, ruhubelentlik, rowaçlyk”, şeýle hem şu ýylyň aprel aýynda daşky gurşawy goramak we tebigy serişdeleri aýawly peýdalanmak meselelerine bagyşlanan “Suw — ýaşaýşyň we bolçulygyň çeşmesi” diýen kitaplary bar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan – abadançylygyň we rowaçlygyň ýurdy” diýen täze kitaby 1941—1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Beýik Ýeňşiň 70 ýyllygynyň hem-de Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli çap edildi.

Dabara gatnaşyjylar edermenligi we gaýratlylygy, röwşen geljegiň bähbidine Watan goragçylarynyň deňsiz-taýsyz edermenligini alamatlandyrýan Ýeňiş gününiň baýram edilýän günlerinde milli Liderimiziň paýhasly sözleriniň täze ýygyndysynyň neşir edilmeginiň özboluşly manysyny belläp, ýaş nesilleri watançylyk we Watana söýgi ruhunda terbiýelemek işinde aýratyn ähmiýetini nygtadylar. Çünki mähriban topragymyzda dabaralanýan parahatçylygy we agzybirligi gözüň göreji deýin goramak, Watanymyzyň kuwwatyny hem-de şöhratyny artdyrmak ýurdumyzyň her bir raýatynyň mukaddes borjydyr.

Ýokary hilli neşir edilen kitap weteranlarymyz we Watanymyzyň häzirki goragçylary, paýtagtymyzdaky “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumy baradaky fotosuratlar bilen owadan bezelipdir. Giň okyjylar köpçüligine niýetlenen kitap Watanymyzyň geljegi bolan ýaş türkmenistanlylar üçin hem, Türkmenistanyň üstünlikleri bilen gyzyklanýan daşary ýurtly okyjylar üçin hem pähim-paýhasyň we bilimleriň möhüm çeşmesi bolup hyzmat eder.

Ýygyndynyň sahypalarynda öz ýurdunyň hakyky watançysy, döredijilige, halklaryň arasyndaky parahatçylygyň we ylalaşygyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen halkara başlangyçlary dünýä jemgyýetçiliginde ykrarnama eýe bolýan, ynsanperwer we parasatly syýasatçy bolan türkmen döwletiniň Baştutanynyň çykyşlarynda we ýüzlenmelerinde aýdan köpsanly parasatly sözlerinden parçalar jemlenipdir.

Tanyşdyryş dabarasyna dürli ministrlikleriň hem-de pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, paýtagtymyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary hem-de Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň alymlary, talyplar, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Binanyň giň eýwanynda türkmen döwletiniň Baştutanynyň ajaýyp işleri, şol sanda “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp jiltli ensiklopediýa, “Türkmenistan — melhemler mekany” diýen kitap, milli Liderimiziň aýdan pikirleriniň ýygyndylary hem-de milli gymmatlygymyz bolan ahalteke bedewlerine we türkmen halylaryna bagyşlanan beýleki täsin neşirler görkezilýän kitap sergisi ýurdumyzyň täze taryhy eýýamynda gazanýan üstünlikleri, türkmen halkynyň şöhratly däpleri hem-de baý medeniýeti barada ajaýyp düşünje berýär.

Bu ýere ýygnananlar parahatçylyk söýüjilik, ynsanperwer hem-de Ýer ýüzüniň ähli halklary bilen giň özara bähbitli hyzmatdaşlyk etmek ýörelgelerine esaslanan parasatly syýasaty alyp barýandygy üçin milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ýurdumyzda rowaçlanýan asudalygyň we durnuklylygyň, ilatyň durmuş derejesiniň we hiliniň yzygiderli ýokarlanmagynyň Watanymyzda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň belent maksatlarynyň dabaralanýandygynyň ajaýyp subutnamasydygyny nygtadylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter