Türkmen halylary — halkara serginiň täsin gymmatlyklary | TDH
Ykdysadyýet

Türkmen halylary — halkara serginiň täsin gymmatlyklary

опубликованно 21.01.2019 // 542 - просмотров
 

Türkmen halkynyň baý däplerini özünde jemleýän, asyrlaryň dowamynda onuň ajaýyplygyny we täsinligini saklap gelýän milli halyçylyk sungaty şu günler Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde elde dokalan haly önümleriniň 24-nji «Carpet & Art Oasis» atly halkara sergisinde görkezilýär. Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Türkmenhaly» önümçilik birleşiginiň önümleri Türkmenistanyň sergisiniň bezegine öwrüldi.

Nepis we seýrek önümleriň 15 müňden gowragyna wekilçilik edýän elde dokalýan haly önümleriniň iri öndürijileri hem sergä gatnaşyjylaryň hatarynda boldular.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, haly türkmeniň kalbydyr. Çünki öçmez-ýitmez öwüşginlikleriň we baý nepisligiň sazlaşygy bilen haýrana goýýan bu ajaýyp sungat eserlerinde milletimiziň iň oňat sypatlary, dünýägaraýşy we ruhy dünýäsi öz aýdyň beýanyny tapýar.

Iň gymmatly maşgala däbi hökmünde bu örän inçe senediň syrlarynyň müňýyllyklaryň dowamynda nesilden-nesle geçirilip gelinmegi netijesinde ýurdumyzda elde dokalýan halyçylyk senedi täsin özboluşlylygyny saklap geldi. Häzirki zamanda hem Diýarymyzda haly işleriniň ajaýyp ussatlarynyň nebereleriniň ençemesi bellidir. Olaryň arasynda zehinli ýaşlar hem az däl. Umumy meýdany 200 inedördül metr meýdandan ybarat bolan meýdançada goýlan haly we haly önümleri bu aýdylanlaryň ajaýyp subutnamasydyr.

“Türkmenhaly” önümçilik birleşiginiň düzümindäki çeper haly işleriniň kärhanalarynyň 8-sinde halyçylaryň 4 müňden gowragy zähmet çekýär. Iki ýylyň dowamynda paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda birleşigiň önümçilik bölümleriniň 5-sini açmak göz öňünde tutulýar. Munuň özi täze iş orunlarynyň ýüzlerçesini döretmäge mümkinçilik berer.

Häzirki döwürde halkymyzyň milli mirasynyň çuňňur öwrenilmegi, el haly işlerindäki gadymy gymmatlyklaryň aýawly saklanylmagy döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.

Birleşen Arap Emirliklerinde geçýän abraýly sergä gatnaşylmagy halkymyzyň amaly-haşam sungatynyň giňden wagyz edilmegine ýardam berer. Munuň özi milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan, ýurdumyzyň halyçylyk ulgamynyň önümçilik düzümini döwrebaplaşdyrmak, halyçylarymyzyň netijeli zähmet çekmegi we döredijilik pikirlerini durmuşa geçirmek boýunça täze kärhanalaryň ulanylmaga berilmegi hem-de bar bolan önümçilik bölümleriniň durkunyň täzelenmegi ýaly işleriň netijesinde mümkin boldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter