Resmi habarlar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habarlar

опубликованно 30.01.2019 // 1146 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň başlygy wezipesine Azat Silapowiç Atamyradowy saýlamak hakynda şol ministrligiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň 2019-njy ýylyň 30-njy ýanwarynda çykaran 1-nji karary tassyklanyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygy wezipesine Baýramgeldi Orazgeldiýewiç Öwezowy saýlamak hakynda şol ministrligiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň 2019-njy ýylyň 30-njy ýanwarynda çykaran 1-nji karary tassyklanyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň başlygy wezipesine Orazdurdy Meýlisowiç Suhanowy saýlamak hakynda şol ministrligiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň 2019-njy ýylyň 30-njy ýanwarynda çykaran 1-nji karary tassyklanyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň başlygy wezipesine Döwran Reimbaýewiç Saburowy saýlamak hakynda şol ministrligiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň 2019-njy ýylyň 30-njy ýanwarynda çykaran 1-nji karary tassyklanyldy.

***

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, ýurdumyzda awtomobil ulag pudagynyň edara-kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek we bazar gatnaşyklary üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, «Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmäge esaslandyryjylar hökmünde Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentligine şol agentligiň Aşgabatdaky awtoulag kärhanasyna paýly gatnaşmaga ygtyýar berildi.

***

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, ýurdumyzda demir ýol ulaglary pudagynyň edara-kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek we bazar gatnaşyklary üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmäge esaslandyryjylar hökmünde Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentligine şol agentligiň Aşgabat ýol we desgalar edarasyna paýly gatnaşmaga ygtyýar berildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter