Dalaşgärleri bellige almak we saýlawçylar bilen duşuşyklar dowam edýär | TDH
Jemgyýet

Dalaşgärleri bellige almak we saýlawçylar bilen duşuşyklar dowam edýär

опубликованно 23.02.2019 // 655 - просмотров
 

31-nji martda möhletinden öň çykyp giden Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görmek we ony guramaçylykly geçirmek işleriniň çäklerinde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda degişli saýlaw okruglarynda dalaşgärleri bellige almak we olaryň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär.

Häzirki wagtda degişli saýlaw toparlary tarapyndan bellige alnan dalaşgärlere dabaraly ýagdaýda şahsyýetnamalar gowşurylýar.

Saýlawlar saýlaw okruglarynyň jemi 124-sinde, şol sanda: Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça saýlaw okruglarynyň 3-sinde, welaýat, Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlaw okruglarynyň 4-sinde, etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlaw okruglarynyň 15-sinde, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça bolsa saýlaw okruglarynyň 102-sinde geçiriler.

Şeýle hem dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär. Duşuşyklara dalaşgärleri hödürlän syýasy partiýalaryň, zähmet toparlarynyň, raýatlar toparlarynyň wekilleri gatnaşýarlar. Munuň özi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli demokratiýamyzyň barha rowaçlanýandygynyň ýene bir subutnamasydyr. Duşuşyklarda dalaşgärler saýlawçylary öz maksatnamalary bilen tanyşdyrýarlar, şeýle hem saýlawçylary möhüm ähmiýetli bu syýasy-jemgyýetçilik çäresine işjeň gatnaşmaga çagyrýarlar.

Duşuşyklarda dalaşgärleriň ynanylan adamlary saýlawçylary dalaşgärleriň terjimehaly bilen tanyşdyrýarlar. Çykyş edenleriň belleýşi ýaly, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyrylýan giň gerimli ösüş maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmeginde kanunçykaryjylyk we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryna halk wekilleri hökmünde hödürlenen dalaşgärlere aýratyn orun degişlidir.

Ähli dalaşgärlere saýlawçylary öz maksatnamalary bilen tanyşdyrmak hem-de ony wagyz etmek üçin deň derejede mümkinçilikleriň we hukuklaryň berilýändigini bellemek gerek.

Duşuşyklaryň dowamynda dalaşgärler saýlawçylary gyzyklandyrýan sowallara jogap berýärler, şeýle hem «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny» üstünlikli amala aşyrmak üçin hem-de eziz Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, türkmen halkynyň bagtyýar durmuşynyň bähbidine ähli başarnyklaryny, tejribesini we bilimlerini gaýgyrmajakdyklaryna saýlawçylary ynandyrdylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter