Resmi habarlar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habarlar

опубликованно 01.03.2019 // 893 - просмотров
 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 15-nji fewralynda çykaran 1136-njy Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýurdumyzda 2019-njy ýylyň 21-nji martynda bag ekmek boýunça ählihalk ýowaryny geçirmek bellenildi.

Ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine bag ekmek boýunça ählihalk ýowarynyň ýokary guramaçylykly geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

***

Döwlet mekdebe çenli çagalar hem-de umumybilim edaralarynyň işini düzgünleşdirmek maksady bilen, şeýle hem «Bilim hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Döwlet mekdebe çenli çagalar edaralary hakyndaky Düzgünnama hem-de Döwlet umumybilim edaralary hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Hazar deňzi — Gara deňiz aralygynda halkara ulag geçelgesini döretmegiň taslamasy boýunça Azerbaýjan Respublikasynyň, Gruziýanyň, Rumyniýanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleriniň ýörite duşuşygyna gatnaşmak üçin, 2019-njy ýylyň 3 — 5-nji marty aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde gulluk iş saparynda bolar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter