Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyny dakmak hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyny dakmak hakynda

опубликованно 07.03.2019 // 854 - просмотров
 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gözel Diýarymyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmeler ata Watanymyzy dünýäniň ösen döwletleriniň birine öwürýär. Alnyp barylýan beýik işler mähriban halkymyzyň bolelin we bagtyýar durmuşda ýaşamagy, agzybir jemgyýetimiziň mundan beýläk-de kämilleşmegi üçin amatly mümkinçilikleri üpjün edýär. Barha gözel görke gelýän Garaşsyz ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerine, ýetýän ýokary sepgitlerine zähmetsöýer zenanlar uly goşant goşýar.

Ýaş nesillerimizi Watanymyza hem-de merdana halkymyza wepalylyk ruhunda, sagdyn hem-de ruhubelent adamlar edip terbiýeläp ýetişdirmekde mährem eneleriň hyzmaty örän uludyr. Mukaddes maşgala ojagyny gorap saklamakda, ogul-gyzlaryna ata-babalarymyzdan miras galan däp-dessurlarymyz esasynda edep-terbiýe bermekde olaryň bitirýän işleriniň bahasy ýokdur. Watansöýüjilik, ynsanperwerlik, halallyk we zähmetsöýerlik ýaly asylly häsiýetleri perzentleriniň gursagyna guýýan, ýürekleri mähirden doly, yhlasly zähmeti bilen Garaşsyz Watanymyzyň ýokary netijeleri gazanmagyna uly goşant goşýan enelerimiziň berkarar döwletimizde mertebesi belentdir.

Merdana ata-babalarymyzyň türkmen jemgyýetiniň sagdyn ösüşini esaslandyrýan maşgala ojagynda ene mähremligine aýratyn hormat goýup, ony mukaddeslige deňemek ýaly ajaýyp ýörelgelerinden ugur alyp, berkarar Watanymyzyň bagtyýar geljegini kepillendirýän mynasyp nesli ösdürip we terbiýeläp ýetişdirmekde belent başly enelerimiziň bitirýän ägirt uly hyzmatlaryny nazara almak bilen, karar edýärin:

Sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen hem-de terbiýeläp ýetişdiren şu enelere Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyny dakmaly:

Aşgabat şäher häkimliginiň «Aşgabatgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 1-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň 3-nji gurluşyk meýdançasynyň işçisi Ýazgül Öwlýägulyýewna Annaberdiýewa,

Aşgabat şäherindäki 67-nji çagalar bakja-bagynyň hyzmat ediş işgäri Orazsoltan Garaýewna Myratberdiýewa,

«Türkmenbaşy tekstil kompleksi» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň tikinçilik fabriginiň tikin önümhanasynyň işçisi Marina Ýurýewna Skornýakowa,

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabyndan öý hojalykçy Hurma Işandurdyýewna Annamämmedowa,

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabyndan öý hojalykçy Gyzylgül Mämmedowna Aliýewa,

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabyndan öý hojalykçy Güljahan Öwezbagşyýewna Geldiýewa,

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabyndan öý hojalykçy Ogulşirin Garýagdyýewna Soltanowa,

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabyndan öý hojalykçy Täçnabat Sapargulyýewna Hojaberdiýewa,

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Metbugat merkeziniň sahaplaýjy önümhanasynyň barlagçysy Altynaý Bazarowna Nazarowa,

Aşgabat şäherindäki 32-nji orta mekdebiň mugallymy Gülsere Isaýewna Gylyjowa,

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyndan öý hojalykçy Ogulşeker Elýarowna Orazowa,

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyndan öý hojalykçy Gülşirin Rejepowna Köşekowa,

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyndan öý hojalykçy Mahym Kakamyradowna Babaýewa,

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyndan öý hojalykçy Maýa Çaryýarowna Dolkanowa,

Aşgabat şäherindäki A.Gowşudow adyndaky 125-nji orta mekdebiň kätibi Ajapsoltan Gurbanowna Meläýewa,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Saparmyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumynyň tikinçisi Mähri Hojamyradowna Çaryýewa,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Saparmyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumynyň tikinçisi Orazdursun Muhammetnazarowna Ataýewa,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Şikesleri bejeriş halkara merkeziniň kiçi şepagat uýasy Güljahan Narbaýewna Ýomutbaýewa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Tyllagözel Seýitgulyýewna Gurbanmyradowa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Annabike Nurmyradowna Çaryýewa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Bostan Muhammetberdiýewna Şagulyýewa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Gülbahar Öwezgeldiýewna Çöliýewa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Ýazdursun Çaryýewa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Şemşat Durdymuhammedowna Orazgulyýewa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Bibimerýem Gandymowna Nurmämmedowa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Gülaýym Amançaryýewna Çaryýewa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Maral Kakadurdyýewna Garaýewa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Mähri Agamyradowna Manaýewa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Oguljemal Mälikçaryýewna Kakabaýewa,

Aşgabat şäherindäki 98-nji orta mekdebiň mugallymy Žanna Petrowna Agaýewa,

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndan öý hojalykçy Gülşat Amangeldiýewna Muhammedowa,

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndan öý hojalykçy Gyzylgül Ýakupowna Hamydowa,

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndan öý hojalykçy Enebaý Durdymyradowa,

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndan öý hojalykçy Annagül Muhammetgulyýewna Halykowa,

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndan öý hojalykçy Ogulsabyr Mämmedowna Gurbangeldiýewa,

Aşgabat şäheriniň häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap Arassaçylyk müdirliginiň işçisi Bagdagül Tirkeşowna Allabaýewa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň «Durun» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Täzegül Baýramgeldiýewna Atadurdyýewa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Oguljan Baýmämmedowna Meretgulyýewa,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Aksoltan Rahmangulyýewna Annamyradowa,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Tyllagözel Sapargeldiýewna Begliýewa,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Bahargül Rejepmyradowna Çolukowa,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Ogulşeker Akmyradowna Çopanowa,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Aýsoltan Hudaýberdiýewna Babaýewa,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Aýgözel Amanmyradowna Begmyradowa,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Gözel Orazmämmedowna Orazmuhammedowa,

Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndan öý hojalykçy Gülälek Hudaýberdiýewna Çeýäýewa,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Amangül Hökgiýewna Arazgeldiýewa,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndan öý hojalykçy Ejegül Gandymowna Gurbanowa,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndan öý hojalykçy Bagtygül Annamyradowna Nepesowa,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndan öý hojalykçy Jumagül Kulyýewa,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndan öý hojalykçy Annagül Ýazmuhammedowna Sähedowa,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndan öý hojalykçy Aýbölek Guljanowna Şasähedowa,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndan öý hojalykçy Aýnabat Ýaýlymowna Melejäýewa,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndan öý hojalykçy Amansoltan Annanazarowa,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndan öý hojalykçy Selbi Şakulyýewna Gurbanowa,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndan öý hojalykçy Ogulsadap Annaçaryýewna Gurbanowa,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndan öý hojalykçy Mähri Atageldiýewna Myradowa,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndan öý hojalykçy Aýgözel Ýazyýewna Ýazmyradowa,

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň 10-njy hojalyk önümhanasynyň hojalyk toparynyň işçisi Gülşat Meretgeldiýewna Nurberdiýewa,

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinden öý hojalykçy Maral Geldimämmedowna Toýçyýewa,

Balkan welaýatynyň Gumdag şäherinden öý hojalykçy Täzegül Saparowna Akyýewa,

Balkan welaýatynyň Serdar şäherinden öý hojalykçy Ogulmaral Döwletmämmedowna Nurlyýewa,

Balkan welaýatynyň Hazar şäherinden öý hojalykçy Aman Baýmuhammedowna Satlykowa,

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabyndan öý hojalykçy Tagantäç Rejepgeldiýewna Hudaýberenowa,

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabyndan öý hojalykçy Akbibi Annaýewna Isaýewa,

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabyndan öý hojalykçy Akmaýa Nazargulyýewna Tagandurdyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinden öý hojalykçy Arazgül Arazgeldyýewna Meretbaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinden öý hojalykçy Umida Ýusupowna Kurbanowa,

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinden öý hojalykçy Ýulduzhon Öwezjanowna Şaripowa,

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinden öý hojalykçy Gulnara Sultanowna Isçanowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherinden öý hojalykçy Gulruh Gazakbaýewna Hojakowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherinden öý hojalykçy Haýat Suýunşibaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Altynjemal Arazdurdyýewna Gulowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Nabat Gurbanowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gülşat Ýomutbaýewna Mätiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Zuhra Saburbaýewna Ýangibaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Aýsenem Allamyradowna Şyhnazarowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Baýrambike Orazdurdyýewna Owezowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Ogulgurban Orazmuhammedowna Toýlyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Tugun Gurbangulyýewna Tüýliýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Ogulşirin Atanazarowna Allanazarowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Zöhre Orazmuhammedowna Nazarowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Oraztäç Saparowna Amandurdyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Altyn Sapargulyýewna Aşyrowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Mährijemal Aýytgulyýewna Bazarowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Toty Baýramowna Bagbekowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gurbanjemal Orazowna Bekiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Mährijemal Nurygylyjowna Esenowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Patma Gurbanowna Berdiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Çemengül Seýidowna Gurbannepesowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Jennet Orazmuhammedowna Toýlyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gülşirin Jumaýewna Hudaýberdiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Täçbibi Gurbandurdyýewna Ýollyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Kişmiş Rejepmuhammedowna Kulowa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Gülşat Jumamyradowna Gaýypowa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Dildar Akmuratowna Abdullaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Ölmez Amangeldiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Bahargül Amanowna Çäşemowa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Aýgül Gurbanbaýewna Jumabaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Gunça Ýagşymowna Peýşembaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Altyn Mollakakaýewna Aşyrowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Ogulgurban Dädekowna Myradowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Derman Ýagşygeldiýewna Ýagmurowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Sähragül Emirowna Arazmädowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Ogulnur Borjakowna Hudaýnazarowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Şirinjemal Sabyrowna Mätdiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Altyn Mämedowna Hanowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Mehri Bazarbaýewna Piriýewa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Jennet Esenowna Gazakowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Roza Kadambaýewna Gaýpnazarowa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň «Bereket» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Oguljahan Arazgeldiýewna Saparowa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň «Dostluk» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Emen Garaýewna Sapaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Dünýä Orazbaýewna Atajanowa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Mähri Hojabaýewna Barlyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Tylla Nursahetowna Nurmedowa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Gülnabat Tirkeşowna Batyrowa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Gülşirin Sapalakowna Arazowa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Gurbanjemal Arazbaýewna Seýitbaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Gözel Paltaşowna Arazgeldiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Sapargül Garajaýewna Saryýewa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Gurbangözel Amangeldiýewna Käbişowa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Nartäç Kakyşowna Baýryýewa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Gülşat Dädebaýewna Ýagmyrowa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Aýgül Jumamyradowna Çowdyrbaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Merjen Otuzowna Öräýewa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Jennet Kakabaýewna Nedirowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Dursunžemal Soltanmuradowna Halmuradowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Şahla Ýusupbaýewna Iskenderowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Ogultuwak Balyşowna Orazmedowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Nukuljan Narbaýewna Rejepbaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Zulhumar Rozmetowna Ibragimowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Almagül Meredowna Gurbanmämedowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Gymmat Rejepowna Orazmamedowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Sähragül Pirnazarowna Gaýypowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Iroda Amangeldiýewna Babajanowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Döndi Kurambaýewna Ibragimowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Lale Allaberdiýewna Ilemanowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Oguljahan Garaýewna Amanmämedowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Dursunjemal Jumadurdyýewna Amanowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Dursynjemal Oräýewna Garataýewa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Gulendam Muňbaýewna Mämedowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Ogulşirin Gurbanmädowna Nepesowa,

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Zamira Rozmatowna Ýuldaşowa,

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Zulhumar Karimbaýewna Kuranbaýewa,

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Jemal Jumamuratowna Halliýewa,

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Dilfuza Kurambaýewna Reýimbaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Arazgül Halbaýewna Amanowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Bahargül Aşyrgylyjowna Baýramowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Aýşa Bazarowna Begliýewa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Merjen Narbaýewna Çorliýewa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Gulşat Aşyrgylyçewna Dowletowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Sapartäç Saparbaýewna Hallyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Saýara Abdullaýewna Matmuradowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Bossan Hudaýberdiýewna Nazarowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Akbäbek Hojamowna Şamedowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Akmeňli Rejepowna Towiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň «Şamahy» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Dürligözel Pudakowna Mämedowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Gülşat Tirkeşowna Otuzowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Orazbike Rimbaýewna Allakulyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Ýazgül Güýjowna Ataýewa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Gülnara Bazarowna Mädimanowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Laçyn Baýjanowna Ataýewa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Çynar Režepgylyçowna Baýramgylyžowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Gülşirin Myradowna Tagangylyjowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Gülşat Geldijanowna Aşyrowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Mähri Garýagdyýewna Kakageldiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Ýazgül Narlyýewna Haljyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Bahar Polatowna Sultanowa,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Gurbansoltan Ýolmyradowna Goşjanowa,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Jahan Aşyrowna Saparowa,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Kurbanbagt Oremedowa,

Lebap welaýatynyň ýöriteleşdirilen 1-nji orta mekdebiniň mugallymy Gülaýym Akyýewna Gurdowa,

Lebap welaýat jemagat hojalygy birleşiginiň Türkmenabat Arassaçylyk müdirliginiň işçisi Durjamal Imamowna Bebidowa,

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden öý hojalykçy Gülşat Karýagdyýewna Beşimowa,

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň «Lebap» daýhan birleşiginiň sakçysy Göwher Ýoldaşbaýewna Durdyýewa,

Lebap welaýatynyň Darganata etrabyndan öý hojalykçy Oguldursun Jumabaýewna Çaryýewa,

Lebap welaýatynyň Darganata etrabyndan öý hojalykçy Patma Hudaýberdiýewna Kurbanowa,

Lebap welaýatynyň Dänew etrabyndan öý hojalykçy Mahym Abdullaýewna Penjiýewa,

Lebap welaýatynyň Farap etrabyndan öý hojalykçy Dursenem Karýagdyýewna Joraýewa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň J.Mähremow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Enargül Murzäýewna Allamyradowa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Dursun Allaberdiýewa,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndaky 9-njy orta mekdebiň mugallymy Gyrmyzy Çaryýewna Jumaýewa,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndan öý hojalykçy Gülaýym Ymamgulyýewna Aşyrowa,

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Aýjemal Ödegeldiýewna Kurbanowa,

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Firýuza Arzykulowna Hudaýkulowa,

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Enar Ödäýewna Muradowa,

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Jumagül Narmyratowna Kadyrowa,

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Zaýnab Hasanowna Faýzulloýewa,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan öý hojalykçy Akgül Kadyrowna Mamedowa,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan öý hojalykçy Aýsoltan Joraýewna Esenowa,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan öý hojalykçy Firýuza Rejepbaýewna Ahmedowa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Nasiba Şapulatowna Kuwandykowa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Dilafruz Boryýewna Turdaliýewa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Gowharaý Isanmuratowna Islamowa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Firýuza Jumaýewna Dosmuradowa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Aýsahat Joraýewna Ýakubowa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Şazada Abdullaýewna Jaminowa,

Mary welaýatynyň Mary şäherinden öý hojalykçy Hatyja Orazdurdyýewna Orazgeldiýewa,

Mary welaýatynyň Mary şäherinden öý hojalykçy Şirinjemal Daňatarowna Täjiýewa,

Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinden öý hojalykçy Täçsoltan Aşirmedowna Ilmedowa,

Mary welaýatynyň Oguzhan etrabyndan öý hojalykçy Patma Kerimowna Guseýinowa,

Mary welaýatynyň Oguzhan etrabyndan öý hojalykçy Äşe Şamyradowna Mämmedowa,

Mary welaýatynyň Mary etrabyndan öý hojalykçy Oguljemal Geldimuhammedowna Rahmatyllaýewa,

Mary welaýatynyň Mary etrabyndan öý hojalykçy Mähri Hasanowna Hanymowa,

Mary welaýatynyň Mary etrabyndan öý hojalykçy Maýa Annaýewna Berdiýewa,

Mary welaýatynyň Mary etrabyndan öý hojalykçy Bibigözel Süleýmanberdiýewna Baýramowa,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndan öý hojalykçy Sülgün Saragytgulyýewna Işangulyýewa,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndan öý hojalykçy Dünýä Gurbansähedowna Hajyýewa,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ogulşeker Nurmyradowna Nurýagdyýewa,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan öý hojalykçy Bibijahan Täçmyradowna Gurbanowa,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan öý hojalykçy Humaý Gylyçmyradowna Jumalyýewa,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan öý hojalykçy Bibinabat Nurgeldiýewna Geldimyradowa,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Gülälek Geldimyradowna Begjanowa,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Tyllagözel Annaýewna Rejepowa,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Guljamal Hudaýramowna Reşidowa,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Göwher Hommatnazarowna Hekimowa,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Bibi Kadyrbagşowna Reşidowa,

Mary welaýatynyň Garagum etrabyndan öý hojalykçy Ogulhesel Gurbangulyýewna Tarhanowa,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň Kemine adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Alima Hudaýdadowna Posuntowa,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Marýem Kamalowna Kerimowa,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Gulatun Jangirowna Petiýewa,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Orazjemal Nurgeldiýewna Bäşimowa,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Tawus Allaberdiýewna Mätiýewa,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Bahtawar Niýazmuhammedowna Hanmamedowa,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Buzurg Mamedowna Şadyýewa,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Klüpel Fätulla gyzy Orazdurdyýewa,

Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Çemen Kakajanowna Berdiýewa,

Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Ýazdursun Ataýewna Söýünowa,

Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Ogulmiwe Meretkulyýewna Amanowa,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndan öý hojalykçy Nurjan Nurmamedowa.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter