Türkmenistanda Bolgariýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanda Bolgariýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

опубликованно 01.04.2019 // 685 - просмотров
 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Bolgariýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Nikolaý Ýankowdan ynanç hatyny kabul etdi.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan myhmany jogapkärli diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlap, Türkmenistanyň we Bolgariýanyň arasyndaky däbe öwrülen dostlukly gatnaşyklary berkitmek hem-de hyzmatdaşlygy giňeltmek işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Ilçi mähirli sözler üçin hoşallyk bildirip, iki ýurduň we olaryň dostlukly halklarynyň bähbidine türkmen-bolgar gatnaşyklaryny giňeltmek üçin öz diplomatik iş tejribesini we bilimini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Soňra bolan söhbetdeşligiň barşynda ilçi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan daşary syýasy strategiýasynyň hem-de durmuş ugurly içeri syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli sebit we milli maksatnamalar we taslamalar bilen tanyşdyryldy.

Şeýle hem ilçä türkmen parlamentiniň düzümi we kanunçykaryjylyk işi hakynda habar berildi.

Ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan özgertmelere uly gyzyklanma bildirýändigini aýtmak bilen, ilçi türkmen we bolgar halklarynyň köpýyllyk hyzmatdaşlygynyň we dostlugynyň iki ýurduň giň gerimli gatnaşyklaryny has-da ösdürmek üçin kuwwatly binýat bolup hyzmat edýändigini belledi.

Uly tejribe toplanan söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda gatnaşyklary has-da ilerletmegiň netijeli boljakdygy bellenildi. Nebitgaz pudagynda, gurluşyk ulgamynda, şeýle-de ylym-bilim hem medeni, sport we syýahatçylyk ulgamlarynda hyzmatdaşlyk ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezildi.

Ähli ugurlarda döwletara gatnaşyklary giňeltmäge özara gyzyklanmanyň bardygy beýan edildi. Iki ýurduň parlamentara gatnaşyklaryň berkidilmegine, dostlukly parlament toparlarynyň çäklerinde olaryň özara gatnaşyklaryna aýratyn üns berildi.

***

Şu gün Bolgariýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginde kabul edildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter