Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Imperatoryny gutlady | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Imperatoryny gutlady

опубликованно 01.05.2019 // 701 - просмотров
 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Onuň Alyjenaby Naruhitony Ýaponiýanyň Imperatory hökmünde tagta geçmegi mynasybetli, oňa tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Milli Liderimiz gutlag hatynda Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky syýasy, söwda-ykdysady, durmuş, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlar boýunça yzygiderli pugtalanýan we kämilleşýän gatnaşyklaryň ýokary derejesini bellemegiň guwandyryjydygyny nygtady.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz iki ýurduň ägirt uly mümkinçiliklerini bellemek bilen, halklarymyzyň bähbidine gönükdirilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge Türkmenistanyň taýýardygyny beýan etdi.

Hormatly Prezidentimiz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Ýaponiýanyň Imperatoryna berk jan saglyk, şahsy bagtyýarlyk we abadançylyk, Ýaponiýanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylygy, öňe gitmegi we gülläp ösmegi arzuw etdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter