Lebap welaýatynyň ýüpekçileri meýilnamany ýerine ýetirdiler | TDH
Ykdysadyýet

Lebap welaýatynyň ýüpekçileri meýilnamany ýerine ýetirdiler

 

Şu gün Lebap welaýatynyň ýüpekçileri pile tabşyrmak boýunça döwlet borçnamasyny ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler. Ýüpekçileriň birleşen tagallasy bilen kabul ediş bölümlerine dokma senagaty üçin ýokary hilli çig malyň 960 tonnadan gowragy tabşyryldy.

Lebap welaýatynyň ýüpekçileriniň paýyna ýurdumyzda her ýylda öndürilýän piläniň umumy mukdarynyň ýaryna golaýy düşýär.

Lebaply ýüpekçileriň bu gezekki zähmet ýeňşi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň oba hojalykçylary, olaryň zähmetiniň hemmetaraplaýyn höweslendirilmegi ugrunda edýän aladasyna mynasyp jogap bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» şygary astynda geçýän şu ýylda piläniň, dänäniň, pagtanyň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň döwlet satyn alyş nyrhy ýokarlandy. Mundan başga-da, milli Liderimiziň tabşyrygy boýunça Türkmenabadyň ýüpek gurçugynyň tohumyny taýýarlaýan zawodynyň binýadynda täze döwrebap tehnologiýalaryň esasynda ýokary hasylly we ýüpek gurçuklarynyň ýokary hilli tohumyny taýýarlaýan täze kärhana işe girizildi. Munuň özi ýüpekçileriň zähmetiniň netijeliligini artdyrdy.

Welaýatyň Halaç, Çärjew, Saýat, Kerki etraplarynyň ýüpekçileri welaýatda ilkinji bolup şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirdiler. Olar tabşyrykdan artyk birnäçe tonna pile tabşyrmagy başardylar. Halaç etrabynyň ussat ýüpekçileri kabul ediş bölümine 212 tonna, Çärjew etrabynyň ýüpekçileri 170 tonna ýokary hilli pile tabşyrmagyň hötdesinden geldiler. Kabul ediş bölümine 115 tonna pile tabşyran Saýat etrabynyň ýüpekçileri bu üstünlige mynasyp goşant goşdular. Şeýle hem ussat ýüpekçiler 220 we 180 kilogram pile tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny 1,5 esseden gowrak ýerine ýetirdiler.

Welaýatyň senagat toplumy piläniň täze hasylyny kabul etmäge we ony gaýtadan işlemäge doly taýýar edildi. Türkmenabadyň ýüpek önümçilik birleşiginde 90 ýyla golaý mundan ozal Türkmenistanyň piläni gaýtadan işleýän pudagy döredildi. Bu ýerde ähli abatlaýyş-sazlaýyş işleri geçirildi we piläniň täze hasylyny kabul etmek, saklamak hem-de ýokary hil derejesinde gaýtadan işlemek boýunça işler awtomatik usulda alnyp barylýar. Ýogynlygy 30 mikrondan az bolan ýüpek sapaklary dünýäniň ýokary ülňülerine doly laýyk gelýär. Bu ýerde öndürilýän önümler diňe bir dürli ýüpek matalary we ýüpek halylary öndürýän birleşigiň islegleri üçin ulanylman, eýsem, ol dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan harytlara öwrüldi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter