Mary welaýatynyň ýüpekçileri pile taýýarlamak boýunça meýilnamany ýerine ýetirdiler | TDH
Ykdysadyýet

Mary welaýatynyň ýüpekçileri pile taýýarlamak boýunça meýilnamany ýerine ýetirdiler

 

Şu gün Mary welaýatynyň zähmetsöýer ýüpekçileri pile tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirip, döwletimiziň pile harmanyna ýokary hilli çig malyň 430 tonnadan gowragyny tabşyrdylar.

Ýüpek pilesi milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biri — dokma senagaty üçin gymmatly çig mal bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan oňyn özgertmeleri netijesinde dokma senagaty, beýleki pudaklar bilen bir hatarda, okgunly depginler bilen ösýär. Ýüpegi taýýarlamak işiniň awtomatlaşdyrylmagy, öňdebaryjy tehnologiýalaryň ýüpek matalaryny we önümlerini taýýarlamakda türkmen halkynyň köpýyllyk tejribesi bilen utgaşdyrylmagy keteni matalary dokamagyň gadymy sungatyny dikeltmäge, şeýle hem ýüpekden panbarhat taýýarlamaga ýardam etdi.

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda belleýşi ýaly, kerwen ýollarynda iri merkezleriň biri — Gadymy Merw Ýewraziýa yklymynyň iki tarapyny birleşdirip, ajaýyp ýüpek matalary bilen tanalypdyr. Şolaryň agramy gyzyla deňelip, Gündogaryň we Günbataryň bazarlarynda uly islege eýe bolupdyr. Bu gün bolsa dünýäniň meşhur muzeýlerinde gadymy türkmen ýüpeginiň we ýüpekden egin-eşikleriň nusgalary taryhy hem-de çeper gymmatlyk hökmünde saklanylýar.

Mary welaýatynyň zähmetkeşleriniň üstünligi döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oba hojalyk syýasatynyň, daýhanlaryň zähmetini höweslendirmek, şol sanda pile, däne, pagta we beýleki oba hojalyk önümleriniň döwlet satyn alyş nyrhlaryny yzygiderli ýokarlandyrmagyň hasabyna höweslendirmek boýunça görülýän çäreleriň netijelidiginiň aýdyň subutnamasydyr.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter