Mary welaýatynyň gallaçylarynyň zähmet ýeňşi barada hasabat | TDH
Ykdysadyýet

Mary welaýatynyň gallaçylarynyň zähmet ýeňşi barada hasabat

опубликованно 26.06.2019 // 285 - просмотров
 

Şu gün Mary welaýatynyň gallaçy daýhanlary dänäniň 380 müň tonnadan gowragyny Watan harmanyna tabşyryp, azyklyk bugdaýy taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler. Ýer eýeleriniň dünýä belli «CLAAS», «John Deere», «Case», «New Holland» kysymly ýokary öndürijilikli kombaýnlary gije-gündizleýin we netijeli ulanmagy oragyň depginlerini tizleşdirmäge ýardam berdi.

Bu zähmet ýeňşi ekerançylaryň ýurdumyzyň obasenagat ulgamyny ösdürmek baradaky hemmetaraplaýyn aladasyna, ýer eýeleriniň netijeli zähmet çekmegine döredilen şertler üçin milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa mynasyp jogabydyr.

Mälim bolşy ýaly, döwletimiz ýeňillikli bahalardan tehniki hyzmatlary ýerine ýetirýär, mineral dökünleri, ýokary hilli tohumlary hem-de oba hojalyk ekinlerini zyýankeşlerden goramagyň himiki serişdelerini berýär, daşary ýurtlaryň öňdebaryjy öndürijilerinden döwrebap tehnikalary satyn alýar. Tabşyrylan önüm üçin kärendeçiler bilen hasaplaşyklary öz wagtynda geçirýär. Bularyň ählisi, bugdaý üçin satyn alyş nyrhlarynyň ýokarlandyrylmagy bilen birlikde, umuman, häzirki möwsümiň barşynda ýokary netijeleri gazanmaga ýardam etdi.

Mary welaýatynyň gallaçylary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa berk jan saglyk, uzak ömür, Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan köptaraply işlerinde täze uly üstünlikleri arzuw etdiler hem-de mundan beýläk-de ähli yhlaslaryny gaýgyrman zähmet çekip, öndürilýän oba hojalyk önümleriniň mukdaryny yzygiderli artdyrjakdyklaryna ynandyrdylar.

Ýurdumyzyň meýdanlarynda bugdaý oragy dowam edýär. Daýhanlar öňlerinde goýlan wezipä abraý bilen hötde gelmek üçin ýetişdirilen bugdaý hasylynyň iň soňky dänesine çenli ähli hasyly ýygnap almak yhlasy bilen zähmet çekýärler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter