Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak we hormatly atlary dakmak hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak we hormatly atlary dakmak hakynda

опубликованно 25.09.2019 // 1774 - просмотров
 

Biziň Garaşsyz, Bitarap Watanymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramyny guwandyryjy netijeler bilen garşylaýar. Özbaşdak ösüş ýyllarynda asyrlara barabar beýik işleri bitiren Türkmenistan durmuşyň ähli ugurlarynda ýokary netijeler gazanýan, zähmetsöýer halky abadan hem-de bagtyýar durmuşda ýaşaýan öňdebaryjy ýurtlaryň biri boldy.

Ata Watanymyzy ýokary depginler bilen ösdürmekde, milli hem-de döwlet maksatnamalarymyzy üstünlikli durmuşa geçirmekde, mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýyny yzygiderli gowulandyryp, Bitarap döwletimiziň halkara abraýyny ýokarlandyrmakda ýurdumyzyň her bir raýatynyň paýy bardyr. Şoňa görä-de, Garaşsyz ýurdumyzyň ýokary sepgitlere ýetmegine uly goşant goşan watandaşlarymyz döwlet derejesinde sylag-hormata mynasypdyr.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmakda, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny we halkara abraýyny artdyrmakda, kanunçylygy kämilleşdirmekde, ykdysadyýetiň nebitgaz, gurluşyk, senagat we kommunikasiýa, oba we suw hojalyk pudaklaryny hem-de beýleki pudaklaryny yzygiderli ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, maliýe we ykdysady işiň derejesini, önümçiligiň netijeliligini, zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmakda, önümiň täze görnüşlerini işläp taýýarlamakda, has täze tehnikalary, tehnologiýalary, öňdebaryjy usullary we tejribeleri önümçilige giňden ornaşdyrmakda, ylmyň gazananlaryny wagyz etmekde, sportuň dürli görnüşleri boýunça okuw-türgenleşik we terbiýeçilik işlerinde, ylym we tehnika barada aýratyn gymmatly eserleri döretmekde, önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gazanandyklary, ilata aragatnaşyk hyzmatlarynyň ýokary hilli ýerine ýetirilmegine, ylmyň we tehnikanyň, edebiýatyň, medeniýetiň we sungatyň, bedenterbiýäniň hem-de sportuň, bilim, saglygy goraýyş we durmuş hyzmatlary ulgamynyň çalt depginler bilen ösmegine, ýaşlary ata Watanymyza çäksiz söýgi, hormat goýmak we wepalylyk, mertlik hem-de halallyk ruhunda terbiýelemäge we okatmaga, ýokary derejeli hünärmenleri, türgenleri we sport toparlaryny taýýarlamaga önjeýli goşant goşandyklary üçin hem-de Garaşsyz döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal, yhlasly we göreldeli zähmetini, gazanan ýokary netijelerini we hünär ussatlygyny nazara alyp, şeýle hem Bitarap Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramy mynasybetli, karar edýärin:

Ýurdumyzyň şu raýatlaryny Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylaglamaly:

Türkmenistanyň «Gaýrat» medaly bilen:

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetiniň Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap salgyt bölüminiň uly salgyt gözegçisi Ogulmaral Bekmyradowna Ataýewany,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň maliýe we ykdysadyýet bölüminiň esasy hünärmen-gaznaçysy Täjibostan Annageldyýewany,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Barlag-derňew müdirliginiň Daşoguz welaýatynyň Görogly etraby boýunça esasy derňewçisi Annamuhammet Asgarowiç Meredowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetiniň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap salgyt bölüminiň baş salgyt gözegçisi Bazardurdy Dädebaýewi,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetiniň Mary welaýatynyň Mary şäher salgyt bölüminiň baş salgyt gözegçisi Çarymyrat Sahatowiç Amanowy,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň halkara gatnaşyklary we ýörite işler bölüminiň baş hünärmeni Oguljennet Hudaýberdiýewna Annaýewany,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Ahal welaýatynyň Statistika müdirliginiň baş hünärmeni Irina Walentinowna Korostowany,

Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň maddy üpjünçilik bölüminiň esasy hünärmeni Ogulbaýram Durdyýewna Baýramowany,

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň pensiýa gaznasynyň bölüminiň baş hünärmeni Meretmyrat Öwezowy,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň baş hünärmeni Orazmuhammet Amanmyradowy,

Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň Merkezi barlaghanasynyň baş hünärmeni Sähetdurdy Mämmetdurdyýewiç Annaýewi,

Lebap welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň baş hünärmeni Babamyrat Açylowy,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebiniň mugallymy Tumar Karliýewany,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Lebap welaýat şahamçasynyň baş hünärmeni Gulaýym Rozymuratowna Jumaýewany,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Mary welaýat şahamçasynyň esasy hünärmeni Isgenderguly Sapargylyjowiç Jumaýewi,

Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň Hasaplaşyk we kassa amallary müdirliginiň baş hünärmen-gözegçisi Maýagözel Geldiýewna Rejepowany,

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň Lebap welaýatynyň Farap etrap şahamçasynyň baş hünärmeni Hamragül Haýdarowna Joraýewany,

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň «Merw» şahamçasynyň baş hünärmeni Allaberdi Akyýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ulaglar müdirliginiň traktorçysy Atadurdy Nurymowiç Berdiýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama önümçilik» birleşiginiň Taslama işleri müdirliginiň esasy inženeri Ýuriý Wiktorowiç Ýewglewskini,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Günbatargazakdyryş» müdirliginiň Balkanabat ulgam ugrukdyryjy gullugynyň işçisi Ahmet Atabaýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň guýulary düýpli we ýerasty bejeriji bölüminiň ussasy Maksat Durdyýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň Elektrik üpjünçilik gullugynyň elektrik ussasy Sapargeldi Orazmuhammedowiç Mämmäýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Suw üpjünçilik müdirliginiň esasy inženeri Jepbar Bazarowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Ulag ýollaryny dolandyryş edarasynyň ekskawatorynyň maşinisti Meret Ataýewiç Gylyçmyradowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Abatlaýyş-mehaniki zawodynyň ussa-abatlaýjysy Urusguly Annaýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirliginiň Körpeje bölüminiň motorçysy Amannazar Baýramgeldiýewiç Ilamanowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitgeo-fizika» müdirliginiň sürüjisi Merettagan Oraztaganowy,

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmen-gözleggeofizika» müdirliginiň zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk boýunça baş inženeriniň orunbasary Gurbannepes Rejepowiç Öwezowy,

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Maddy-enjamlaýyn serişdeler we üpjünçilik müdirliginiň sürüjisi Geldimyrat Gutlyýewiç Arapowy,

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmen-nebitgazgözleg» trestiniň «Lebapgeohyzmat» tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň 1-nji awtokerweniniň başlygy Suleýmankuly Narmemedowy,

«Nebitgazhyzmat» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Nebitgaz toplumynyň pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň merkezi binasyna hyzmat ediş gullugynyň elektrigi Abdykerim Annaýewiç Seýidowy,

«Nebitgazhyzmat» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Awazadaky myhmanhana toplumynyň sürüjisi Aly Alyýewi,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň «Türkmendemirýollary» döwlet kärhanasynyň buhgalteriýa hasabaty we maliýe bölüminiň başlygy Gurbanguly Atabaýewi,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Büzmeýin ýol we desgalar edarasynyň demir ýol bejerijisi Aýdogdy Baýramgylyjowy,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň «Türkmendemirýollary» döwlet kärhanasynyň lokomotiw bölüminiň başlygy Şageldi Rejepowiç Gylyjowy,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Bereket ýol we desgalar edarasynyň demir ýol bejerijisi Gurbandurdy Sähedowy,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Serhetabat ýol we desgalar edarasynyň topar ýolbaşçysy Saparglyç Ezizowiç Owýezowy,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmensenagat» agentliginiň «Türkmen aýna önümleri» kärhanasynyň baş inženeriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Wiktor Iwanowiç Şilowy,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmensenagat» agentliginiň «Türkmendemirbetonönümleri» döwlet kärhanasynyň Büzmeýin etrabyndaky «Iri panelli jaý gurluşyk» zawodynyň Neçjar önümhanasynyň başlygy Silapberdi Bekmyradowiç Atalyýewi,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmensenagat» agentliginiň «Türkmendemirbetonönümleri» döwlet kärhanasynyň baş hukukçysy Gurbanguly Öwlýagulyýewiç Ýagşyýewi,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň elektrik ussasy Tofik Suleýmanowiç Samedowy,

«Deňiz söwda floty» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň «Türkmenistan» gämisiniň uly mehanigi Berdiguly Haýdarowy,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň baş ylmy işgäri Jemal Hamraýewna Lewşinany,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Marynebitgazgurluşyk» trestiniň 5-nji gurluşyk-gurnama edarasynyň suwagçysy Baýmyrat Çaryýewi,

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň iş dolandyryjysy Begençmyrat Şamyradowiç Saparowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň orta bilim we terbiýeçilik işi bölüminiň başlygy Dowletgeldi Gurbanowy,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Türkmenistanyň taryhy kafedrasynyň uly mugallymy Ogultäç Gurbanowany,

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň marketing kafedrasynyň uly mugallymy Aşirmyrat Ýagşygeldyýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 9-njy orta mekdebiniň biologiýa mugallymy Şeker Durdyýewna Borjakowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndaky 12-nji orta mekdebiniň bedenterbiýe mugallymy Nurnazar Jumanazarowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Merkezi bejeriş-sagaldyş hassahanasynyň lukmany Anna Wasilýewna Şerbinany,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 3-nji sport mekdebiniň müdiriniň orunbasary Çaryýar Sahatowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 2-nji derejeli hünärmeni Öwezmyrat Akmyradowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebiniň küşt boýunça tälimçi-mugallymy Serdarguly Ataýewiç Baýramsähedowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň lukmany Hudaýguly Jumaýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Merkezi döwlet arhiwiniň resminamalary saklamagy guramak we hasaba almak bölüminiň müdiri Ene Şamyradowna Saparlyýewany,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň saz mugallymy kafedrasynyň uly mugallymy Nina Germanowna Pedkony,

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 5-nji çagalar sungat mekdebiniň mugallymy Ýewgeniý Sergeýewiç Kirilini,

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Balkan welaýatynyň Bereket etrap Çagalar sungat mekdebiniň mugallymy Halatgurban Mäminowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý-ulanyş birleşiginiň Büzmeýin etrap Ýaşaýyş jaý-ulanyş trestiniň sürüjisi Bäşim Çörliýewi,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň mehanizatory Orazmyrat Aşyrmuhammedowiç Aýdogdyýewi,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň başlygynyň oba hojalygy boýunça orunbasary Tirkiş Öwezgeldiýewiç Taýjanowy,

Ahal welaýatynyň Kaka etrap häkimliginiň senagat, gurluşyk, arhitektura we ykdysadyýetiň beýleki pudaklary bölüminiň baş hünärmeni Bäşim Hudowowiç Mämmedowy,

Lebap welaýat häkimliginiň işgärler, geňeşlikler we häkimligiň edaralarynyň işlerini utgaşdyryjy bölüminiň baş hünärmeni — ýurist-maslahatçysy Şükürla Hudaýgulyýewiç Hudaýgulyýewi,

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň «Parahat» daýhan birleşiginiň baş inženeri Gymmat Nazarowiç Bazarowy,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň «Gyzylaýak» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Hydyrkuly Çöliýewi,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň «Bereket» daýhan birleşiginiň baş agronomy Nurnazar Durdyýewiç Çaryýewi,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Gülüstan geňeşliginiň arçyny Nurmyrat Baýýaýewi,

Türkmenistanyň «Watana bolan söýgüsi üçin» medaly bilen:

Türkmenistanyň Mejlisiniň umumy bölüminiň hünärmeni Anastasiýa Nikolaýewna Gordeýewany,

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň edarasynyň sekretar-referenti Hekimberdi Jumanyýazowiç Öwezowy,

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň edarasynyň baş hünärmeni Serdar Bekdurdyýewiç Abaýewi,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara guramalary departamentiniň başlygy Hemra Sapargylyjewiç Amannazarowy,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň konsullyk gullugy bölüminiň geňeşçisi Ogulnur Saparowna Gaýypnazarowany,

Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky (Kabul şäheri) ilçihanasynyň geňeşçisi Ruslan Ysmaýylowiç Tekäýewi,

Adalatçynyň diwanynyň bölüm müdiri Maýsa Annaýewna Myradowany,

Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň Maksatnamalaryň, maýa goýumlaryň we gurluşyklaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik müdirliginiň başlygynyň orunbasarynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Jumamyrat Kakadurdyýewiç Geldiýewi,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň baş hünärmeni Taus Jumamuhammedowna Şamuhammedowany,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Mary welaýatynyň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň baş hünärmeni Altyn Aýdogdyýewna Annaberdiýewany,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Balkan welaýatynyň Statistika müdirliginiň Magtymguly etrap statistika bölüminiň baş hünärmeni Muhammetguly Mämmetgeldiýewi,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň hünärmeni Geldimyrat Nurmyradowiç Gurdowy,

Lebap welaýatynyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň baş hünärmeni Gülçehra Abdyrahmanowna Sahatowany,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň howpsuzlyk bölüminiň hünärmeni Annamuhammet Nurmuhammedowiç Agabaýewi,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Ýöriteleşdirilen hojalyk birliginiň topar ýolbaşçysy Geldimyrat Sahadowiç Hanowy,

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Meýilleşdiriş we seljeriş müdirliginiň baş hünärmeni Enejan Akgaýewna Bäşowany,

«Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň Amallar müdirliginiň Hasaplaşyk merkeziniň baş hünärmeni Ýekaterina Wladimirowna Sirotany,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň önümçilik geologiýasy bölüminiň gidrogeologiýa barlaghanasynyň müdiri Orazserdar Orazmuhammedowiç Atageldiýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Gazy akdyryş we gazüpjünçilik müdirliginiň tebigy gaz akdyryş bölüminiň baş hünärmeni Dmitriý Sergeýewiç Iwanowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Gurulýan desgalaryň direksiýasynyň esasy hünärmeni Öwezmyrat Orazmuhammedowiç Öwezmyradowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ulaglar müdirliginiň sürüjisi Akmyrat Ýazyýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Tamponaž müdirliginiň motorçysy Eziz Abdylhekimowiç Gylyçlyýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Önümçilik desgalaryny üpjünleýiş müdirliginiň esasy inženeri Muhammet Ilmyradowiç Muhammetmyradowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň Awtotraktor hojalygy gullugynyň maşinisti Muhammetoraz Geldimyradowiç Ýazlakowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň Gurluşyk-abatlaýyş gullugynyň ussasy Atanazar Seýtnazarowiç Nazarowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazawtomatika» müdirliginiň Hil gullugynyň esasy hünärmeni Ogulbostan Orazdurdyýewna Gurbanowany,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazawtomatika» müdirliginiň Galkynyşdaky 4-nji önümhanasynyň ussasy Azat Baýramdurdyýewiç Saparmyradowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama önümçilik» birleşiginiň başlygynyň orunbasarynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Jumadurdy Agaýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama önümçilik» birleşiginiň «Türkmenýöritenebit-gazgurnama» ýöriteleşdirilen gurnama trestiniň 3-nji Ýöriteleşdirilen gurnama edarasynyň maşinisti Güýç Gulmyradowiç Kulyýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Harbylaşdyrylan «Nebitgazhowpsuzlyk» müdirliginiň Änew harbylaşdyrylan toparynyň esger-respiratorçysy Wasiliý Petrowiç Ilýaşenkony,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodynyň dizelçisi Nurýagdy Gandymowiç Inerowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazaragatnaşyk» müdirliginiň Balkanabat aragatnaşyk gullugynyň Belek bölümçesiniň kabelçi-sepleýjisi Hydyrberdi Handurdyýewiç Garaýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Harbylaşdyrylan «Nebitgazhowpsuzlyk» müdirliginiň Balkan «Nebitgaz-howpsuzlyk» harbylaşdyrylan bölüminiň Ekerem harbylaşdyrylan toparynyň serkerdesi Jumadurdy Pudakowiç Amanowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazgeofizika» müdirliginiň Lebap meýdançasynyň maşinisti Halbaý Ergeşewiç Bazarowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama önümçilik» birleşiginiň «Türkmengündogar-nebitgurluşyk» gurluşyk-gurnama trestiniň 5-nji Ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama müdirliginiň suwagçysy Aba Owezowiç Mamedowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Önümçilik desgalaryny üpjünleýiş müdirliginiň Lebapdaky 4-nji bazasynyň sürüjisi Taňyrberdi Atamyradowiç Baýlyýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň baş energetigi — baş energetika bölüminiň başlygy Amannazar Sultannazarowiç Jumanazarowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Ulaglar kärhanasynyň maşinisti Baýrammat Nurnazarowiç Hojaýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň ýaşaýyş jaý ulanyş bölüminiň maşinisti Allamurat Öwezowiç Amanowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik» müdirliginiň Naýybyň suwuklandyrylan gazy öndürýän desgasynyň operatory Nurmurad Ýuldaşewiç Igdirowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň «Galkynyş» gaz käni boýunça 1-nji baş desgasynyň uly operatory Kakageldi Baýramgeldiýewiç Durdyýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň 4-nji tehnologik ulaglar kärhanasynyň sürüjisi Isgender Illiýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň 4-nji tehnologik ulaglar kärhanasynyň sürüjisi Abdyresul Akyýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň uly ussasy Söýenç Amanowiç Jumalyýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň tebigy gazy gysyjy we kükürtden hem-de kondensatdan arassalaýjy 2-nji önümhanasynyň operatory Täçmyrat Geldiýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň tebigy gazy gysyjy we kükürtden hem-de kondensatdan arassalaýjy 2-nji önümhanasynyň başlygynyň orunbasary Allamyrat Baýjaýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň burawlaýjysy Sahetmyrat Orazmyradowiç Aýdogdyýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň işgärler boýunça hünärmeni Ogulnabat Saparowna Hojagulyýewany,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Önümçilik desgalaryny üpjünleýiş müdirliginiň Marydaky 2-nji bazasynyň işçisi Aşyrmyrat Gylyjowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Maddy-enjamlaýyn serişdeler we üpjünleýiş müdirliginiň Mehaniki abatlaýyş we gurluşyk gullugynyň suwagçy-reňkleýjisi Toýmämmet Seýdiýewiç Seýdiýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň düýpli gurluşyk bölüminiň baş hünärmeni Myratgeldi Hojadurdyýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň Guýulary maýyşgak nasos kompressor turbaly düýpli abatlaýyş müdirliginiň Merkezi inžener-tehnologiýa gullugynyň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji Saparkerim Kerimberdiýewiç Aşyrowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazylmytaslama» institutynyň Nebit çykarmagyň tehnikasy we tehnologiýasy barlaghanasynyň inženeri Gurban Rejepdurdyýewiç Gurbanowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Maddy-enjamlaýyn serişdeler we üpjünleýiş müdirliginiň Balkanabat bazasynyň ammarçysy Swetlana Timofeýewna Kowalýowany,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň Gaz toplaýyş we akdyryş müdirliginiň Goturdepe gaz gysyjy stansiýasynyň Tehnologik enjamlary abatlamak boýunça ýöriteleşdirilen gullugynyň elektrik we gaz bilen kebşirleýjisi Kerimberdi Allaberdiýewiç Saparowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň Barsagelmez guýulary düýpli abatlaýyş müdirliginiň burawlaýjysy Begmämmet Täçmämmedowiç Durdyýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Keýmir» nebitgaz çykaryş müdirliginiň operatory Meretgeldi Sazakowiç Aýtyýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň Gurluşyk-gurnama dolandyryş edarasynyň gurnaýjysy Hallygylyç Etrekowiç Hallygylyjowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň dolandyryjysynyň orunbasary — baş geology Nogaý Saparmyradowiç Myratjanowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirliginiň Körpeje önümhanasynyň maşinisti Arazdurdy Nurynýazowiç Nazmyradowy,

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň maşinistiniň kömekçisi Serdar Annaýewiç Nurmanowy,

«Nebitgazhyzmat» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Tokaý hojalygynyň uly bagbany Muhammetmyrat Hojageldiýewiç Berdiýewi,

«Nebitgazhyzmat» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Nebitgaz toplumynyň pudaklaýyn dolandyryş edarasynyň hyzmat ediş gullugynyň işgäri Orazgül Söýünowna Ýazmyradowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň iş dolandyryş bölüminiň başlygy Rahman Akmyradowiç Döwletowy,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Ahal» tikinçilik birleşiginiň tikinçisi Aýbölek Atamyradowna Döwliýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabadyň dokma toplumynyň nah egirme fabriginiň operatory Aýsoltan Nyýazberdiýewna Nazarlyýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabadyň Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky ýüpek fabriginiň işgärler bölüminiň başlygy Maýagözel Hojamuhammedowna Suwlyýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabadyň Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky ýüpek fabriginiň sortlaýjysy Annajemal Mälikgulyýewna Mahyýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Bahar» tikin önümçilik birleşiginiň tikinçisi Nurtäç Myratberdiýewna Garryýewany,

«Gap-Türkmen» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Tikin fabriginiň işçisi Mährisoltan Pollaýewna Garabaýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Türkmenhaly» önümçilik birleşiginiň esasy hünärmeni Maýa Allaberdiýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Türkmenhaly» önümçilik birleşiginiň «Argaç» ýüň egriji kärhanasynyň ussasynyň kömekçisi Döwletgeldi Rejepowiç Garajaýewi,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Gökdepäniň Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumynyň tikin fabriginiň tikinçisi Ogulnyýaz Öwezowna Agaýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Türkmenhaly» önümçilik birleşiginiň Serdar çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Annasoltan Mirişewna Annahanowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Türkmenhaly» önümçilik birleşiginiň Daşoguz çeper halyçylyk kärhanasynyň Daşoguz haly önümhanasynyň halyçysy Aýgül Genjäýewna Mätmuradowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Serdar» pagta egriji fabriginiň işçisi Orazgeldi Annaýewiç Nurmanowy,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Türkmenhaly» önümçilik birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Gyzylgül Nurseýidowna Jomartowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Türkmenhaly» önümçilik birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň Ajy önümhanasynyň halyçysy Gurbanaý Aşyrowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Garabekewül şäherindäki Senagat kärhanasynyň ussasy Tawus Atamyradowna Orazowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Türkmenhaly» önümçilik birleşiginiň Marynyň ýüňi ilkinji işleýän kärhanasynyň işçisi Güljemal Begmyradowna Baýramowany,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň «Türkmendemirýollary» döwlet kärhanasynyň düýpli gurluşyk bölüminiň gurluşyk meýilnama bölümçesiniň başlygy Rano Boboýewna Şahkuliýewany,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Sarahs ýol we desgalar edarasynyň ussasy Parahat Nurmuhammedowiç Seýitkulyýewi,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Türkmenbaşy ýol we desgalar edarasynyň demir ýol bejerijisi Sapargeldi Baýramgulowiç Çagylowy,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Bereket ýol we desgalar edarasynyň demir ýol bejerijisi Býegniýaz Aşirowy,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň «Türkmendemirýollary» döwlet kärhanasynyň Türkmenabat böleginiň şahamçasynyň Kerki stansiýasynyň otly düzüjisi Öwezmurat Hudaýberdiýewiç Aşirowi,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Amyderýa ýol we desgalar edarasynyň demir ýol toparynyň ýolbaşçysy Ruslan Abraýkulowiç Çaryýewi,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Mary ýol we desgalar edarasynyň köpri ussasy Nurmuhammet Gylyçdurdyýewiç Kerimowy,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň «Türkmendemirýollary» döwlet kärhanasynyň Mary ýol maşyn şahamçasynyň ussasy Tirkiş Baýramowy,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň işgärler we hukuk işi bölüminiň baş hünärmeni Dünýägözel Jumaýewna Saparmyradowany,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky taksomotor awtoulag kärhanasynyň sürüjisi Annamyrat Garaýewi,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky awtoulag kärhanasynyň sürüjisi Orazmuhammet Nurmämmedowy,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Ahalawtoulag» önümçilik birleşiginiň baş ykdysatçysy Wiktoriýa Wiktorowna Bekniýazowany,

«Aşgabat şäher telefon ulgamy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň jaýlary abatlaýyş we gurluşyk bölüminiň suwagçysy Orazmyrat Amanowy,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Ahaltelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Gökdepe etrap bölüminiň başlygy Annamuhammet Jumageldiýewiç Aşyrowy,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Daşoguztelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Köneürgenç etrap aragatnaşyk bölüminiň başlygynyň orunbasary Şukuralla Toýlyýewiç Rejepowy,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Marytelelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Murgap etrap bölüminiň uly elektrik mehanigi Muhammetgylyç Atalyýewiç Babaýewi,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Marytelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Magistral aragatnaşyk tehniki ulgamynyň esasy hünärmeni Oleg Wladimirowiç Razliwanowy,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Marytelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň şäher telefon aragatnaşyk bölüminiň kabel kebşirleýjisi Aga Berkeliýewiç Agaýewi,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň halkara aragatnaşyklary we howa gatnawlaryny ösdürmek bölüminiň başlygy Galina Wiktorowna Dawlekamowany,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Uçuşlaryň howpsuzlyk standartlary müdirliginiň uçuşlaryň standartlary bölüminiň başlygy Rinat Wildanowiç Tamaýewi,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Aşgabat Halkara howa menziliniň uçuşlaryň howpsuzlygyny dolandyrmak we hil bölüminiň esasy inžener-gözegçisi Baýrammyrat Annamyradowy,

«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Uçujylar toparynyň 2-nji awiaeskadrilýasynyň howa gämisiniň şturmany Bahtyýar Haýryýewiç Çaryýewi,

«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Uçujylar toparynyň 1-nji awiaeskadrilýasynyň howa gämisiniň serkerdesi Batyr Akyýewiç Owezowy,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Daşoguz Halkara howa menziliniň meýilnama-ykdysady bölüminiň ykdysatçysy Ahmed Annageldiýewi,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Daşoguz Halkara howa menziliniň Uçuşlaryň elektro-yşyklandyryş tehniki üpjünçilik gullugynyň inženeri Raşid Fuatowiç Galeýewi,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy Halkara howa menziliniň Ýöriteleşdirilen ulaglar gullugynyň sürüjisi Gurbanmämmet Habipowiç Hajaýewi,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmensenagat» agentliginiň «Türkmendemirönümleri» döwlet kärhanasynyň baş hünärmeni Weronika Mişaýewna Pogosýany,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmensenagat» agentliginiň «Senagattaslama» taslama institutynyň baş hasapçysy Täzegül Annagurbanowna Taganowany,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmensenagat» agentliginiň «Türkmen aýna önümleri» kärhanasynyň sazlaýjysy Jumadurdy Gurbangeldiýewiç Hojanepesowy,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmensenagat» agentliginiň «Türkmendemirönümleri» döwlet kärhanasynyň «Daşoguzdemirönümleri» şahamçasynyň zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk boýunça hünärmeni Bazar Saparweliýewi,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmensenagat» agentliginiň «Türkmendemirönümleri» döwlet kärhanasynyň «Lebapdemirönümleri» şahamçasynyň «Amyderýademirönümleri» meýdançasynyň ussasy Ýunus Jangeldiýewiç Rahmanowy,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň Ýolagçy-parom terminalynyň port ýükçüsi-mehanizatory Orazmuhammet Sopyýewi,

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň kömekçi flotunyň «Laçyn» gämisiniň kapitany — çalşyk mehanigi Amanmämmet Şamämmedowiç Berdiýewi,

«Deňiz söwda floty» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň «Alaja» gämisiniň kapitany Ýusup Ýakubowiç Amangeldiýewi,

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Gämi gurluşyk we abatlaýyş toplumynyň operatory Abdyl-Hamyt Nuryýewi,

«Türkmentehnogurluşyk» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ulag üpjünçilik bölüminiň sürüjisi Myrat Toýlyýewiç Gurbanowy,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Buhgalteriýa hasaba alyş we hasabatlylyk müdirliginiň baş hünärmeni Şirin Annadurdyýewna Kakajanowany,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Garabogazkarbamid» zawodynyň çalşyk ussasy Žumabike Sagindikowna Džaryýewany,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Dökünhimiýa» kärhanasynyň Balkan welaýat «Dökünhimiýa» müdirliginiň Bereket etrabara «Dökünhimiýa» bazasynyň işçisi Ýarmämmet Arjykowy,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Guwlyduz» kombinatynyň ýükçüsi Ýerejep Ataýewiç Kurbangulyýewi,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynyň mineral dökünleri önümçiliginiň elektrik bejerijisi Iskender Çaryýewiç Babaniýazowy,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Garlyk kaliý dag-magdan toplumynyň suw üpjünçilik, lagym, ýylylyk energiýa, sowuk howa we gaz bölüminiň ussa-elektrigi Begenç Hudaýberenowy,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Maryazot» önümçilik birleşiginiň abatlaýjy ussasy Amanguly Annamämmedowy,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodynyň işçisi Orazgeldi Atagurbanowiç Atdaýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Owganystan Yslam Respublikasyndaky wekilhanasynyň hasapçysy — wekilhananyň baştutanynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Çary Allaberdyýewiç Jumaýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň baş inženeriniň orunbasary Serdar Orazberdiýewiç Nepesowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Rele goragy we awtomatika önümçilik gullugynyň başlygy Erkin Arslanowiç Astanowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Merkezi dispetçer müdirliginiň baş dispetçeri Nurmyrat Berdiýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Energoenjam» kärhanasynyň işgärler boýunça baş hünärmeni Bahar Aýdogdyýewna Çerkezowany,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Aşgabatenergo» önümçilik birleşiginiň Büzmeýin etrap elektrik ulgamynyň elektrik ussasy Şöhrat Nurgeldiýewiç Meredowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Büzmeýin döwlet elektrik stansiýasynyň ussasy Jepbar Allamyradowiç Akmämmedowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Aşgabatenergo» önümçilik birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap elektrik ulgamynyň 40 ýyllyk bölümçesiniň elektrik ussasy Allamyrat Çowdyrowiç Goşjanowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo-gurluşyk» konserniniň Büzmeýin demir-beton önümleri kärhanasynyň kran sürüjisi Amanaly Amangeldiýewiç Çaryýarowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Derweze döwlet elektrik stansiýasynyň ussasy Annanazar Imangulyýewiç Myradowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Ahalenergo» önümçilik birleşiginiň kabel ulgamy gullugynyň ussasy Bekmyrat Artykmyradowiç Muhammetýarowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Balkanabat döwlet elektrik stansiýasynyň çalşyk başlygy Tirkeşmämmet Annameňliýewiç Allaberdiýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Balkanenergo» önümçilik birleşiginiň transformator beketler gullugynyň elektrik ussasy Rahym Arazowiç Araznyýazowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Lebapenergo» önümçilik birleşiginiň Döwletli etrap elektrik ulgamynyň Dostluk bölüminiň elektrik ussasy Hudaýnazar Kurbandurdyýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo-gurluşyk» konserniniň «Türkmenelektrogurnama» ýöriteleşdirilen dolandyryş edarasynyň Mary şahamçasynyň ussasy-gurnaýjysy Nurmyrat Muhammetjumaýewiç Öwezmuhammedowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Maryenergo» önümçilik birleşiginiň Sakarçäge etrap elektrik ulgamynyň elektrik ussasy Jumageldi Ýagdyýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Mary döwlet elektrik stansiýasynyň gaz bilen kebşirleýjisi Baýramguly Gurbangeldiýewiç Muhammetgulyýewi,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Ruhabatgurluşyk» ýöriteleşdirilen gurluşyk kompaniýasynyň Awtoulaglary dolandyryş edarasynyň 1-nji awtokerweniniň sürüjisi Çarygeldi Orazgeldiewiç Saparmämmedowy,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Ruhabatgurluşyk» ýöriteleşdirilen gurluşyk kompaniýasynyň Mehanizmleşdirilen we gurluşyk işleri dolandyryş edarasynyň sürüjisi Kömekguly Hudaýgulyýewiç Çopanowy,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Daşoguznebitgazgurluşyk» trestiniň 3-nji Ýöriteleşdirlen dolandyryş edarasynyň elektrik we gaz bilen kebşirleýjisi Tirkeş Pirnepesowiç Ibraýymowy,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Daşoguznebitgazgurluşyk» trestiniň Mehanizmleşdirilen işleriň ýöriteleşdirilen dolandyryş edarasynyň ýük ýükleýjisiniň sürüjisi Durdybaý Kömekowy,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Daşoguznebitgazgurluşyk» trestiniň 3-nji Ýöriteleşdirlen dolandyryş edarasynyň elektrik bilen kebşirleýjisi Jumabaý Kurambaýewiç Jorabaýewi,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Daşoguznebitgazgurluşyk» trestiniň Önümçilik tehniki üpjünçilik dolandyryş edarasynyň işçisi Baýmurat Arazbaýewiç Baýmuradowy,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Marynebitgazgurluşyk» trestiniň Mehanizmleşdirilen işleriň ýöriteleşdirilen edarasynyň başlygy Atageldi Rejepowy,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Marynebitgazgurluşyk» trestiniň 1-nji ýöriteleşdirilen gurnama dolandyryş edarasynyň başlygynyň orunbasary Şamyrat Haýtyýewiç Orazmyradowy,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Marynebitgazgurluşyk» trestiniň 6-njy gurluşyk-gurnama edarasynyň elektrik bilen kebşirleýjisi Hommatmyrat Kakamyradowiç Gurbanowy,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Marynebitgazgurluşyk» trestiniň 1-nji Awtoulaglar kärhanasynyň sürüjisi Sapargeldi Momakowy,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Marynebitgazgurluşyk» trestiniň 1-nji Ýöriteleşdirilen gurnama dolandyryş edarasynyň elektrik bilen kebşirleýjisi Kakamyrat Muhammetnazarowiç Atajanowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Azyk senagaty müdirliginiň başlygy Batyr Meretgeldiýewiç Orazgeldiýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Tehniki, önümçilik we oba hojalyk tehnikalaryna döwlet tehniki gözegçiligi müdirliginiň tehniki bölüminiň başlygy Sähetdurdy Annadurdyýewiç Gowşakowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň başlygynyň orunbasary Baýramgylyç Ataýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Aşgabat üpjünçilik kärhanasynyň direktory Azat Amanowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ösümlikler boýunça döwlet karantin gullugynyň Introduksion — karantin nahalhanasynyň müdiri Serdar Esenmyradowiç Kakabaýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Türkmenörimeýdanlarysuwlandyryş» önümçilik birleşiginiň 5-nji bejeriş-ulanyş bölüminiň müdiri Hojamyrat Orazowiç Bäşimowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Tehniki, önümçilik we oba hojalyk tehnikalaryna döwlet tehniki gözegçiligi müdirliginiň başlygy Rüstem Myradowiç Saparowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumynyň işçisi Gündogdy Aşyrowiç Sähedowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ahal welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Sarahs etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory Nazarly Badamowiç Atajanowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Ahalgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň agronomy Amangeldi Atabaýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Ahalpagta» önümçilik birleşiginiň Babadaýhan pagta arassalaýjy kärhanasynyň baş energetigi Myrat Gurbangeldiýewiç Nuryýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ahal welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Tejen etrabyndaky S.A.Nyýazow adyndaky maldarçylyk hojalygynyň baş çopany Kakamyrat Gurbanowiç Rejepowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň Balkan welaýat Gidrometeorologiýa merkeziniň Esenguly meteorologiýa bekediniň tehnik-meteorology Rejepdurdy Dogtardurdyýewiç Ilýasowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Balkangallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Bereket galla kabul ediş kärhanasynyň elektrik kebşirleýjisi Baýramgeldi Baýramowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Balkangallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Serdar çörek kärhanasynyň işçisi Annamyrat Aşyrmyradowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Daşoguzpagta» önümçilik birleşiginiň Gurbansoltan eje adyndaky etrap pagta arassalaýjy kärhanasynyň baş inženeri Kuwwat Amanowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Daşoguzpagta» önümçilik birleşiginiň Akdepe etrap pagta arassalaýjy kärhanasynyň elektrigi Orazgeldi Bäşimowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Daşoguzgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Köneürgenç gallaönümleri kärhanasynyň traktorçysy Tirkeş Amangeldiýewiç Gandymowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Daşoguzgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Daşoguz çörek kärhanasynyň çörek bişirijisi Jeren Bäşimowna Atajanowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň Daşoguz welaýat Daşky gurşawy goramak müdirliginiň daşky gurşawy goramak we ekologiýa seljermesi bölüminiň baş döwlet gözegçisi Kurbanbaý Toýmedowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Lebappagta» önümçilik birleşiginiň Dänew etrabyndaky Garaşsyzlyk pagta arassalaýjy kärhanasynyň ussasy Jumakuly Ýoldaşowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Lebapgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň gurluşyk bölüminiň müdiri Muratjan Baýramowiç Aýdogdyýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň Amyderýa döwlet tebigy goraghanasynyň ylmy bölüminiň başlygy Ahmetjan Hamrakulyýewiç Sadykowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebap welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Farap etrap hyzmat ediş kärhanasynyň mehanigi Suwankuly Jumakulyýewiç Ahmedowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebap welaýat «Azyk» önümçilik birleşiginiň hünärmeni Hezretkuly Rozykulyýewiç Ergeşowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebap welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Halaç etrabyndaky «Garagum» maldarçylyk hojalygynyň baş çopany Nurmyrat Rozyýewiç Allaberdiýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Marypagta» önümçilik birleşiginiň Ýolöten pagta arassalaýjy kärhanasynyň sürüjisi Döwletgeldi Garlyýewiç Çaryýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Marygallaönümleri» önümçilik birleşiginiň agronomy Amangylyç Muhammetgylyjowiç Öwezdurdyýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Marygallaönümleri» önümçilik birleşiginiň agronomy Ezizberdi Ýaýlymberdiýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ýer serişdeleri gullugynyň Mary welaýat Ýer serişdeleri müdirliginiň baş hünärmeni Wepa Agajanowiç Nurýagdyýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň Mary welaýat Daşky gurşawy goramak müdirliginiň daşky gurşawy goramak we ekologiýa seljermesi bölüminiň 1-nji derejeli döwlet gözegçisi Döwletmämmet Aşyrowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Balkansuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň «Serdarsuwhojalyk» önümçilik dolanyşygynyň abatlaýjysy Annagurt Gurbanowiç Halylowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Daşoguzsuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň «Daşoguz ýer-suw gurluşyk» hojalyk hasaplaşygyndaky önümçilik kärhanasynyň buldozer maşinisti Täzebaý Ýaňybaýewi,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Lebapsuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň «Amyderýakenar-berkidiş» kärhanasynyň maşinisti Azat Mämmedowiç Owezowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Garagumderýasuwhojalyk» birleşiginiň baş inženeri Wasiliý Anatolýewiç Mirnowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Garagumderýasuwhojalyk» birleşiginiň 7-nji «Garagumsuw-hojalyk» dolanyşygynyň 1-nji suw bölüminiň başlygy Ýakup Janmyradowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Marysuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň «Murgap Altyn asyr Türkmen köl gurluşyk» önümçilik dolanyşygynyň ekskawatorçysy Nurýagdy Öwlýagulyýewiç Berdiýewi,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Garagumderýagurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Ýöriteleşdirilen-Garagumgurluşyk» önümçilik dolanyşygynyň topar ýolbaşçysy Annamuhammet Aşyrgulyýewiç Allaberdiýewi,

«Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň önümçilik bölüminiň atbakary Annaberdi Annamämmedowiç Çaryýewi,

«Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň seýisçilik bölüminiň atbakary Orazmyrat Allamyradowiç Saparmyradowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Buhgalteriýa hasabaty we maliýe müdirliginiň başlygynyň orunbasary — maliýe bölüminiň başlygy Maksat Dadebaýewiç Hojabaýewi,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň ykdysady seljeriş we baha bölüminiň baş hünärmeni Oksana Borisowna Gukasýany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň barlag-derňew bölüminiň baş derňewçisi Çaryýar Ataýewi,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Mizan» täjirçilik merkeziniň «Mizan» myhmanhanasynyň 2-nji derejeli aşpezi Altyn Narlyýewna Ýomudowany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Aşgabat şäheriniň jemgyýetçilik iýmiti döwlet kärhanasynyň baş harytçysy Mähri Şanazarowna Amandurdyýewany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň sowadyjy enjamlarynyň maşinisti Annaberdi Annaçaryýewiç Garaýewi,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Aşgabat» döwlet söwda firmasynyň işgärler üpjünçiligi bölüminiň müdiri Ogulşat Geldiýewna Rejepowany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Ahal welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Ýasman-Salyk alyjylar jemgyýetiniň aşpezi Jepbarberdi Mämmetgurbanowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Daşoguz köpugurly söwda bazarynyň satyjy-taýýarlaýjysy Zafar Sabirowiç Adambaýewi,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Lebap» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň 43-nji dükanynyň satyjysy Dilaram Aleksandrowna Nepesowany,

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň «Altyn zamana» kommunal-önümçilik döwlet kärhanasynyň energetika we ulag bölüminiň başlygynyň orunbasary Sähetmyrat Rejepowiç Nazarowy,

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň «Altyn zamana» kommunal-önümçilik döwlet kärhanasynyň hyzmat ediş işgäri Gülälek Baýrammyradowna Öwezmyradowany,

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň «Türkmen-ekspertiza» kärhanasynyň işgärler boýunça hünärmeni Aýgözel Amangulyýewna Berdiýewany,

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň hojalyk bölüminiň hyzmat ediş işgäri Nurgözel Orazberdiýewany,

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň halkara bölüminiň baş hünärmeni Maral Akmyradowna Wapaýewany,

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Balkan welaýaty boýunça bölüminiň müdiri Batyr Meredalyýewiç Ýusupowy,

Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň başlygy Aýkamar Muhtarowna Mälikgulyýewany,

«Aýyt» hojalyk jemgyýetiniň direktory Witaliý Aleksandrowiç Dadaýewi,

«Aktab» hususy kärhanasynyň direktory Baýramgeldi Annagurbanowiç Ataýewi,

«Gündogdy» hususy kärhanasynyň direktory Döwletgeldi Rejepdurdyýewiç Gündogdyýewi,

«Berk ýol» hojalyk jemgyýetiniň direktory Jumageldi Rahmanberdiýewiç Abdysetdarowy,

«Hoş zaman» hususy kärhanasynyň direktorynyň orunbasary Nurmuhammet Saparmuhammedowiç Gapurowy,

«Ussat-Inžener» hususy kärhanasynyň direktorynyň orunbasary Waleriý Altaýewiç Çaryýewi,

«Saýaly menzil» hojalyk jemgyýetiniň başlygynyň orunbasary Aşyrmyrat Nedirowiç Kuliýewi,

telekeçi Jamilýa Dawletowna Altyýewany,

telekeçi Kakajan Akmyradowy,

telekeçi Ylham Isgenderowiç Çaryýewi,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň geografiýa kafedrasynyň müdiri Babajan Çaryýewi,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň okuw bölüminiň esasy hünärmeni Akgurban Saburowany,

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň geologiýa we geohimiýa kafedrasynyň uly mugallymy Ogultäç Saparowna Balaýewany,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň dünýä dilleri kafedrasynyň mugallymy Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowany,

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň ýokary matematika kafedrasynyň uly mugallymy Ýarahmet Abaýewi,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň fakultet terapiýasy kafedrasynyň müdiri Aýnabat Hanowna Çapauny,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň agrohimiýa we topragy öwreniş kafedrasynyň müdiri, uly mugallymy Rozygeldi Hudaýnazarowiç Hallyýewi,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň oba hojalyk meliorasiýalary kafedrasynyň uly mugallymy Orazmuhammet Ýazlyýewiç Durdyýewi,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň tehnologik maşynlar we enjamlar kafedrasynyň uly mugallymy Agameret Akmyratowiç Jumahanowy,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň kompýuter tehnologiýasy we ulgamlary kafedrasynyň uly mugallymy Maksatguly Sapargulyýewiç Bendowy,

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň nakgaşçylyk kafedrasynyň müdiri, uly mugallymy Berdimyrat Muhammetberdiýewiç Toýçiýewi,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň kompozisiýa we gurallama kafedrasynyň müdiri, uly mugallymy Meretmuhammet Ataýewiç Annamyradowy,

Türkmen oba hojalyk institutynyň agrohimiýa we topragy öwreniş kafedrasynyň uly mugallymy Ýazguly Ataýewi,

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň tehniki ulgamlaryň awtomatikasy kafedrasynyň müdiriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji, uly mugallymy Orazly Hojaberdiýewiç Çaryýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 19-njy çagalar bakja-bagynyň terbiýeçisi Bahargül Muhammetnurowna Nazarowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki Ata Gowşudow adyndaky 125-nji orta mekdebiniň türkmen dili we edebiýaty mugallymy Amansähet Annasähedowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 8-nji orta mekdebiniň bedenterbiýe mugallymy Hojanepes Altyýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 6-njy ýöriteleşdirilen çagalar bagynyň dil düzediş mugallymy Anna Nikolaýewna Kulýawsewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 161-nji çagalar bakja-bagynyň terbiýeçisi Läle Ildurdyýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Bäherden etrap bilim bölüminiň baş hünärmeni Gylyç Hojaýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky 33-nji orta mekdebiniň rus dili mugallymy Aýna Failýewna Nökerowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky 18-nji orta mekdebiniň rus dili mugallymy Aýnagözel Goçgulyýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky 8-nji çagalar bagynyň terbiýeçisi Ogulbaýram Batyrowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndaky 8-nji orta mekdebiniň matematika mugallymy Rejepdurdy Allanurowiç Pirliýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndaky 17-nji orta mekdebiniň bedenterbiýe mugallymy Hydyr Amangeldiýewiç Hommyýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndaky 2-nji çagalar bakja-bagynyň usulçy-terbiýeçisi Gülälek Şahyýewna Sähedowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýat Saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumynyň başlangyç synp mugallymy Baýramsoltan Aşyrowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki 11-nji orta mekdebiniň iňlis dili mugallymy Amangül Gurbanowna Meretgylyjowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki 20-nji orta mekdebiniň geografiýa mugallymy Amanbibi Kemalowna Zekerýaýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabyndaky 2-nji orta mekdebiniň başlangyç synp mugallymy Täjigül Menliýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki 12-nji orta mekdebiniň himiýa mugallymy Garaja Taýlyýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Esenguly etrabyndaky 10-njy orta mekdebiniň matematika mugallymy Orazmämmet Amanowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Esenguly etrabyndaky 11-nji orta mekdebiniň hojalyk müdiri Ymsagül Hajygeldi gyzy Kürenowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki 2-nji «Arzuw» çagalar bakja-bagynyň terbiýeçisi Bibitäç Hanmämmedowna Kumyýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki 18-nji orta mekdebiniň başlangyç synp mugallymy Annajemal Baýramowna Meredowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndaky 3-nji orta mekdebiniň başlangyç synp mugallymy Tuwak Saparowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndaky 4-nji orta mekdebiniň zähmet mugallymy Şihdurdy Hudaýberdiýewiç Ýuldaşowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap bilim bölüminiň baş hünärmeni Bekmyrat Kakyşowiç Gurbanowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky 23-nji orta mekdebiniň biologiýa-himiýa mugallymy Ýazjemal Saparbaýewna Bagmedowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiniň himiýa mugallymy Bibi Beşirowna Ýagmurowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki 3-nji ýöriteleşdirilen çagalar bagynyň dil düzediş mugallymy Jamilýa Hojiýewna Rustamowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki daşary ýurt diline ýöriteleşen 30-njy orta mekdebiniň matematika mugallymy Rahmatulo Narkulowiç Oçilowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndaky 45-nji orta mekdebiniň mugallymy Çemengül Şaýlyýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Farap etrabyndaky 1-nji orta mekdebiniň himiýa mugallymy Durdikuli Orunowiç Mustakowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndaky 45-nji orta mekdebiniň müdiri Agamyrat Berdimyradowiç Halmyradowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mary welaýatynyň Mary şäherindäki 40-njy çagalar bagynyň müdiri Suraý Sähedowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mary welaýatynyň Oguzhan etrabyndaky 4-nji çagalar bakja-bagynyň terbiýeçisi Ogulşeker Döwletowna Gurbanowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara kardiologiýa merkeziniň ýürek işemiýa keselleri bölüminiň müdiri Altyn Myradowna Begjanowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara newrologiýa merkeziniň angiografiýa barlaglary bölüminiň müdiri Saparmyrat Annamyradowiç Annamuhammedowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasynyň lukmany Orazjahan Rejepowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasynyň lukmany Ene Töreýewna Akgaýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara okuw-ylmy merkeziniň esasy ylmy işgäri Aman Annageldiýewiç Geldiýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Merkezi patologik anatomiýa edarasynyň barlagçysy Rejepgeldi Sapardöwletowiç Goçyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň döwlet arassaçylyk gözegçilik bölüminiň baş hünärmeni Annamurat Nazarowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Aýratyn howply ýokanç keselleriň öňüni alyş merkeziniň Lebap bölüminiň bölümçe müdiri Ýuriý Andreýewiç Kroliçenkony,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň bölüm müdiri Sona Amangylyjowna Geldimyradowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Inçekeseli bejeriş-öňüni alyş merkeziniň ftiziatr-lukmany Aleksandra Italmazowna Çaryýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Inçekeseli bejeriş-öňüni alyş merkeziniň ftiziatr lukmany Maral Garryýewna Agabaýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkeziniň metbugat bölüminiň lukmany Gurbanjamal Orazowna Artykowany,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň kadaly fiziologiýa kafedrasynyň müdiri Maýa Sähedowna Myradowany,

Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebiniň baş hasapçysy Halmämmet Saparowiç Allagulyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň Aşgabat şäher çagalar hassahanasynyň baş lukmanynyň orunbasary Aýzada Esedowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ahal welaýatynyň Saglygy goraýyş müdirliginiň Ahal welaýat köpugurly hassahanasynyň kardiologiýa bölüminiň müdiri Bobomurat Saidmuradowiç Abdulloýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýatynyň Saglygy goraýyş müdirliginiň Türkmenabat şäher 1-nji saglyk öýüniň maşgala lukmany Gözel Begenjowna Baratowany,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 11-nji sport mekdebiniň badminton boýunça tälimçi-mugallymy Natalýa Nikolaýewna Ştyrowany,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 13-nji sport mekdebiniň sportuň ýeňil atletika görnüşi boýunça tälimçi-mugallymy Alena Petrowna Litwinowany,

Türkmenistanyň Stol tennisi federasiýasynyň başlygy Agamyrat Gylyçdurdyýewiç Allanazarowy,

Türkmenistanyň Sport milli göreşi federasiýasynyň başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Karz bermek müdirliginiň pul dolanyşygy bölüminiň baş ykdysatçysy Şamyrat Annanazarowiç Rejepowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň sportuň boks boýunça tälimçi-mugallymy Aliasker Gasanowiç Başirowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Olimp» orta sport mekdebiniň dzýudo göreşi boýunça tälimçisi Dowletgeldi Täçmyhammedowiç Myradowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 7-nji Toplumlaýyn sport mekdebiniň erkin göreş bölüminiň tälimçi-mugallymy Annagurban Baýramdurdyýewiç Bäşimowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ahal welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Gökdepe etrabynyň «Gökdepe» daýhan birleşigindäki sport mekdebiniň milli göreş boýunça tälimçisi Rejepguly Orazdurdyýewiç Hojamyradowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Balkan welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 1-nji sport mekdebiniň dzýudo göreşi boýunça tälimçisi Nurmyrat Amanmyradowiç Amanowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Daşoguz welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Daşoguz şäherindäki 4-nji çagalar-ýetginjekler sport mekdebiniň direktory Serdar Garlyýewiç Çäşemowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Lebap welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Türkmenabat şäherindäki 12-nji sport mekdebiniň basketbol boýunça tälimçi-mugallymy Zarima Irgeşýewna Sultanowany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiw gaznasynyň arhiw işi bölüminiň müdiri Şemşat Soltanýazowna Ýagşynazarowany,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň halkara gatnaşyklary bölüminiň baş bilermeni Çaryýar Amansähedowiç Amansähedowy,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň direktory Durdymyrat Gurbanowiç Gadamowy,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň direktory Dawut Saparmämmedowiç Orazsähedowy,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Merkezi ylmy kitaphanasynyň bölümçe müdiri Irina Iozasowna Bogdanowany,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň «Ylym» neşirýatynyň direktory Allaberdi Setdarowiç Kakajanowy,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy institutynyň maglumatlaryň üstünde işlemek boýunça toparynyň esasy geofizigi Amandursun Esenowany,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň guramaçylyk we syýasy işler bölüminiň müdiriniň orunbasary Ahmet Hudaýberdiýewiç Rejepowy,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Bagtyýarlyk etrap komitetiniň başlygy Muhammetmyrat Welmyradowiç Rejepowy,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Halaç etrap komitetiniň bölüm müdiri Bäşim Akyýewi,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Garagum etrap komitetiniň başlygy Şatlyk Berdinazarowiç Mämmetniýazowy,

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Ahal welaýatynyň Tejen etrap komitetiniň başlygy Annamuhammet Çarygeldiýewiç Ataliýewi,

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Daşoguz welaýat komitetiniň baş hasapçysy Sapargeldi Nurmädowy,

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň guramaçylyk we syýasy işler bölüminiň müdiriniň orunbasary Aýna Mergenowna Saryýewany,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy boýunça utgaşdyryjysy, Geňeşiň başlygy Allamyrat Şabasanowiç Sähetmyradowy,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy boýunça utgaşdyryjysy, Geňeşiň başlygy Hanaly Ataberdiýewiç Baýramowy,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy boýunça utgaşdyryjysy, Geňeşiň başlygy Arzygül Kakabaýewna Durdyýewany,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrap birleşmesiniň baş hasapçysy Parahat Annadurdyýewiç Setdarowy,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň guramaçylyk we medeni-köpçülik işleri bölüminiň esasy hünärmeni Guljemal Ýazmýadowna Nazarowany,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrap Geňeşiniň uly hasapçysy Çary Kurbangeldiýewiç Saparowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň ilkinji Ýaşlar guramasynyň başlygy Öwezgeldi Begenjowiç Jumaýewi,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýatynyň Tagtabazar etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň müdiri Ogulboldy Aşyrgurtowna Öwezberdiýewany,

«Aýdyň güneş» hojalyk jemgyýetiniň direktory Nurgeldi Öwezdurdyýewiç Meredowy,

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň köpçülikleýin we şahsy agzalar bilen işlemek boýunça bölümçesiniň müdiri Sapargül Annamuhammedowna Meredowany,

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň saglygy goraýyş we durmuş-üpjünçilik bölüminiň müdiri Sülgün Meýlisowna Tagandurdyýewany,

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň «Inçekeselli näsaglara edilýän durmuş-üpjünçilik goldaw tapgyrynyň paýlanmagyny dolandyrmak» taslamasynyň şepagat dogany Meretdurdy Rejepowiç Öwezmämmedowy,

Türkmenistanyň döwlet sirkiniň döredijilik toparynyň «Türkmen äheňleri» estrada-simfoniki orkestriniň sazandasy Serdar Amangeldiýewiç Haýdarowy,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Dokmaçylar» medeni merkeziniň folklor-etnografiýa tans toparynyň balet-artisti Merjen Baýramberdyýewna Nurmuhammedowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Dokmaçylar» medeni merkeziniň folklor-etnografiýa tans toparynyň balet-artisti Maral Muhammetmyradowna Gurbanowany,

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrap medeniýet bölüminiň «Dürdäne» folklor toparynyň sazandasy Saparmyrat Gurbanmyradowy,

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Balkan welaýat çagalar sungat mekdebiniň mugallymy Nina Mihaýlowna Ýerşowany,

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Gazojak şäherindäki çagalar sungat mekdebiniň mugallymy Abdykerim Kulumowiç Ilmatowy,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň Türkmengala şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Muhammedabdy Sahatowy,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Altyn asyr: Türkmenistan» teleradioýaýlymynyň «Watan» habarlar bölüminiň alyp baryjysy Döwletgeldi Nedirgulyýewiç Inerowy,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Türkmen owazy» teleradioýaýlymynyň sazly edebi-drama bölüminiň müdiri Öwezmyrat Amansähedowiç Metdyýewi,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Ýaşlyk» teleradioýaýlymynyň baş režissýory Kaýysmuhammet Berdimuhammedowiç Annageldiýewi,

«Türkmenistan» gazetiniň uly habarçysy Aýnabat Durdyýewany,

«Neýtralnyý Turkmenistan» gazetiniň uly korrektory Amalýa Wagarşakowna Gasparýany,

Aşgabat şäher häkimliginiň abadanlaşdyryşa gözegçilik edýän bölüminiň baş hünärmeni Arslan Serdarowiç Amangeldiýewi,

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrap häkimliginiň durmuş, medeniýet we ýaşaýyş jaý, jemagat hojalygy bölüminiň esasy hünärmeni Taňryguly Şöwkedowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň «Arkaçgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 1-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň agaç ussasy Kaka Jumatowiç Mämmetjanowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň «Arkaçgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 1-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň agaç ussasy Ilmyrat Kakaýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň «Arkaçgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 1-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň suwagçy-timarlaýjysy Aýdogdy Allamyradowiç Garlyýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň «Arkaçgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 2-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň elektrigi Baýmyrat Aşyrowiç Atamyradowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň «Arkaçgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 2-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň agaç ussasy Batyr Tuwakbaýewiç Umirowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap Arassaçylyk we bagçylyk müdirliginiň bagbany Soltan Gurbanowna Garaýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Berkararlyk etrap Arassaçylyk müdirliginiň esasy hünärmeni Meretmämmet Seýitgulyýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Ýol hojalygyny abat saklaýyş we ulanyş müdirliginiň işçisi Nurgözel Gylyjowna Abdyýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Berkararlyk etrap Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň ussa-santehnigi Myratguly Permangulyýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Köpetdag etrap Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň 5-nji Ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň işçisi Ogulgerek Amangulyýewna Şamyradowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Köpetdag etrap Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň 7-nji Ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň işçisi Çaryguly Meredowiç Orazowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Ilata däp-dessur hyzmatlaryny edýän müdirliginiň awtobus sürüjisi Bäşim Seýitnazarowiç Nazarowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Awtoýollar müdirliginiň 2-nji ýol gurluşyk kärhanasynyň awtogreýder sürüjisi Aşyrberdi Annaberdiýewiç Bäşliýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatagyzsuw» birleşiginiň Suwgeçirijiler hojalygy gullugynyň ussasy Töremyrat Sapbyýewiç Bekiýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatagyzsuw» birleşiginiň Suw çüwdürimlerini ulanmak we hyzmat etmek müdirliginiň maşinisti Muhammetmyrat Gurtmyradowiç Annasähedowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatagyzsuw» birleşiginiň Suw ýygnaýjy desgalary we esasy suw geçirijileri dolandyryş müdirliginiň operatory Hanguly Meretgeldiýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatagyzsuw» birleşiginiň Suw ýygnaýjy desgalary we esasy suw geçirijileri dolandyryş müdirliginiň maşinisti Amangeldi Orazgeldiýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatagyzsuw» birleşiginiň Suwgeçirijiler hojalygy gullugynyň gaz we elektrik bilen kebşirleýjisi Sergeý Arsenowiç Aýrapetýany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatagyzsuw» birleşiginiň Merkezi awtoulag hojalygynyň sürüjisi Annaçary Hojanepesowiç Şanepesowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň «Aşgabathyzmat» şäher önümçilik birleşiginiň «Gunça» hyzmat bölüminiň tikinçisi Gülnar Baýramowna Ataballyýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň «Aşgabatýylylyk» trestiniň sürüjisi Täçmyrat Jepbarberdiýewiç Baýlyýewi,

«Ahal durmuşy» welaýat gazetiniň redaksiýasynyň müdiri Maýsa Baýramgylyjowna Lallykowany,

Ahal welaýat häkimliginiň Awtoulaglar garažynyň sürüjisi Aşyrmyrat Atabaýewiç Orazgulyýewi,

Ahal welaýat häkimliginiň garawuly Amanmyrat Bäşimowy,

Ahal welaýat häkimliginiň hyzmat ediş işgäri Arzygül Nurberdiýewna Babekowany,

Ahal welaýat häkimliginiň Ahal welaýat jemagat hojalygy birleşiginiň başlygy Pudak Atageldiýewiç Pudakowy,

Ahal welaýat häkimliginiň Awtomobil ýollaryny ulanyş müdirliginiň 1-nji ýol bölüminiň uly iş öndürijisi Dowletberdy Halmuhammedowiç Babaýewi,

Ahal welaýat häkimliginiň «Ahalwelaýatagyzsuw» birleşiginiň «Tejenagyzsuw» müdirliginiň suw arassalaýjy desgasynyň maşinisti Mergen Akmyradowiç Ýalkabowy,

Ahal welaýat häkimliginiň «Ahalwelaýatagyzsuw» birleşiginiň «Tejenagyzsuw» müdirliginiň ussasy Kakamyrat Atagarryýewi,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň Aşgabat geňeşliginiň arçyny Täçmyrat Agageldiýewiç Şalykowy,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň «Magtymguly» daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Wepamyrat Akmyradowy,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň «Garry-Nohur» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Akmämmet Dölekäýewiç Goçyýewi,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň «Zähmet» daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Orazmyrat Mämmäýewi,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň «Ak altyn» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Amanmyrat Annaorazowiç Meredowy,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gundogdy Rejepgeldiýewiç Körowy,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher häkimliginiň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy bölüminiň müdiri Maýýa Annadurdyýewna Nyýazowany,

Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Balkanabat şäher Ýaşaýyş jaýlary ulanyş trestiniň 2-nji ýaşaýyş jaýlary ulanyş bölüminiň işçisi Ogulaman Kaşaýewany,

Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Balkanabat şäher Bagçylyk müdirliginiň sürüjisi Akmämmet Kerwenowiç Hojaýewi,

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň «Azatlyk» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Bezirgen Myratberdiýewiç Berdiýewi,

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň «Azatlyk» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Döwranmyrat Täçmyradowiç Şyhmyradowy,

Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Hudaýguly Baýlyýewi,

Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Akmyrat Begmyradowiç Arbadowy,

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň «Zähmet» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Sapar Saparowy,

Daşoguz welaýat häkimliginiň Gurluşyk önümleri kärhanasynyň barlaghanasynyň hünärmeni Esen Aşirowiç Kowliýewi,

Daşoguz welaýat häkimliginiň Daşoguz jemagat abatlaýyş-gurluşyk trestiniň suwagçysy Amankaka Pirjikowiç Rejepowy,

Daşoguz welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Daşoguz şäher Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň elektrigi Nurbaý Pirmädowiç Ataýewi,

«Daşoguzwelaýatagyzsuw» birleşiginiň baş inženeri Durdy Kakajanowiç Ylýasowy,

«Daşoguzwelaýatagyzsuw» birleşiginiň Gubadag etrap agyz suw bölüminiň ussasy Ýoldaş Ýagşybaýewi,

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrap häkimliginiň durmuş-medeni ulgamy bölüminiň müdiri Atabaý Dawletowiç Babadjanowy,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrap häkimliginiň durmuş-medeni ulgamy bölüminiň müdiri Kömek Öwezowy,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň «Täzegüýç» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Osman Guwançbaýewiç Atamuradowy,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Täzeýap geňeşliginiň arçyny Tirkeş Ballanowy,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Täzegüýç geňeşliginiň arçyny Nuruş Amanowiç Arazowy,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň «Aşgabat» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ýagmyr Jumamyradowiç Saparowy,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň Aşgabat geňeşliginiň arçyny Nurmuhammet Aşyrowy,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Balyş Öwezow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Merdan Otuzgylyjowiç Sopyýewi,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň «Pagtaçylyk» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gülälek Otuzowna Baýmyradowany,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň «Görelde» daýhan birleşiginiň baş agronomy Gazak Amanowy,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň Gökýaýla geňeşliginiň Geňeşiniň kätibi Hemra Mergenowiç Baýnazarowy,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrap häkimliginiň sürüjisi Öwezgeldi Allamyradowiç Gudybaşowy,

Lebap welaýat häkimliginiň bilim, saglygy goraýyş, medeniýet, jemgyýetçilik guramalaryny hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdelerini utgaşdyryjy bölüminiň esasy hünärmeni Kerim Çaryýewiç Orazowy,

Lebap welaýat häkimliginiň hyzmat ediji toparynyň işgäri Saýat Bekmuradowany,

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň «Parahat» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Zülhumar Japbarowna Hemraýewany,

Lebap welaýatynyň Darganata etrap häkimliginiň durmuş-medeni ulgamy bölüminiň baş hünärmeni Jumamyrat Haýytbaýewi,

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Magtymguly geňeşliginiň Geňeşiniň kätibi Güljemal Täçliýewna Niýazmuradowany,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň «Gyzylaýak» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Akmuhammet Orazowiç Karlyýewi,

Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň Hanoba geňeşliginiň hünärmeni Şamşat Imamowna Babanazarowany,

Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň «Farap» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Bekjan Jumanazarowiç Jumaýewi,

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Ýeňiş geňeşliginiň arçyny Agamyrad Hojamuradowiç Ýazmuradowy,

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Täzelikçi geňeşliginiň Geňeşiniň kätibi Geldimyrat Rozmämedowiç Ýalkapowy,

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň «Ýalkym» daýhan birleşiginiň baş inženeri Atamyrat Çaryýewiç Beşimowy,

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň «Jeýhun» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Mamajan Narkulyýewna Möminowany,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň traktorçysy Allanazar Kulsahatowy,

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň «Ak altyn» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Meretgeldi Ballykowy,

Mary welaýatynyň Garagum etrap häkimliginiň ykdysadyýet we sarp ediş toplumy bölüminiň müdiri Durdy Nazarowiç Saparowy,

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň «Baýramaly» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Geldimyrat Akmyradowiç Mämmedowy,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň «Agzybir» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Almagözel Hojageldiýewna Sahyýewany,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň «Keseýap» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Geldimyrat Gurbanmuhammedowiç Orazlyýewi,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň «Akýap» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Döwletnazar Orazgeldiýewiç Atdaýewi,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň Zähmet şäherçesiniň Geňeşiniň arçyny Saparmurat Akmämetowiç Aliýewi,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň «Ýeňiş» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gyzylgül Nurmyradowna Ataýewany,

Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň «Dostluk» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Silapmyrat Sähetmyradowiç Sähetmyradowy,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň «Atçapar» daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Şamurat Muhammedowiç Sahatmuradowy,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň «Agzybirlik» daýhan birleşiginiň mehanizatory Gurbandurdy Döwranowiç Rozyjumaýewi,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň «Bereket» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Aýjemal Çaryýewna Akmyradowany,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrap häkimliginiň oba hojalygynda özgertmeler we döwrebap usullary ornaşdyrmak bölüminiň müdiri Agamyrat Döwletgeldiýewiç Arnaniýazowy,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň «Garaşsyzlyk» daýhan birleşiginiň mehanizatory Amanmyrat Esenowiç Şamyýewi;

Ýurdumyzyň şu raýatlaryna Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmaly:

«Türkmenistanyň ylymda we tehnikada at gazanan işgäri» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Lukmançylyk, biologiýa we oba hojalyk ylymlary müdirliginiň başlygy, akademik-kätip Tagan Annagulyýewe,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň oba hojalyk ylymlary bölüminiň müdiri — alym kätip Aşyrmuhammet Saparmyradowa;

«Türkmenistanyň at gazanan senagat işgäri» diýen hormatly ady:

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Gumdagnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginiň 1-nji derejeli inženeri Gurbandurdy Hanmämmedowa,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Goturdepe buraw işleri müdirliginiň Merkezi inžener tehnologiýa gullugynyň tehnologiýa boýunça başlygynyň orunbasary Aman Saparmämmedowiç Gurbanmämmedowa,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Hazar» himiýa zawodynyň dispetçer gullugynyň dispetçeri Hajibibi Tagiýewa,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň tehniki howpsuzlyk we ygtybarlylygyň baş bölüminiň başlygy Berdi Settarowiç Hudaýberdiýewe,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Uzak möhletleýin ösüş gullugynyň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji Lýudmila Wasilýewna Agaýewa,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Daşoguzenergo» önümçilik birleşiginiň elektrik ussasy Amin Pilliýewiç Abdrimowa,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Mary döwlet elektrik stansiýasynyň ussasy Hangeldi Meredowa;

«Türkmenistanyň at gazanan gurluşykçysy» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Türkmendöwlettaslama» döwlet taslama ylmy-önümçilik birleşiginiň 1-nji binagärlik-gurluşyk bölüminiň taslamanyň baş inženeri Zoýa Mehakowna Petrosýana,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň baş hünärmeni Wadim Alekseýewiç Lopaşewe;

«Türkmenistanyň at gazanan aragatnaşyk işgäri» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Marytelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Ýolöten etrap bölüminiň oba telefon aragatnaşyk kiçi bölüminiň elektrik ussasy Ýagşymyrat Öwezowiç Ýazlyýewe;

«Türkmenistanyň at gazanan oba hojalyk işgäri» diýen hormatly ady:

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Hudaýnazar Haýtyýewiç Hemraýewe;

«Türkmenistanyň at gazanan ykdysatçysy» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Barlag-derňew müdirliginiň Ahal welaýaty boýunça barlag-derňew bölüminiň baş derňewçisi Muhammetsetdar Annalyýewiç Nazarowa;

«Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly ady:

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sportuň oýun görnüşleri kafedrasynyň uly mugallymy Pawel Aleksandrowiç Pereworuha,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Türkmenistanyň ýokary sport ussatlygy mekdebiniň tälimçi-mugallymy Witaliý Awanesowiç Kagramanowa,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 6-njy sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Gasan Azatowiç Rasulowa,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 14-nji sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Wladimir Iwanowiç Priýatkine,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Daşoguz welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Bazaly sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Farhad Ismailowiç Kazakowa,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Lebap welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Türkmenabat şäherindäki 2-nji sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Saýdulla Baýmuradowa.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter