Türkmenistanyň Prezidenti «Interbudmontaž» assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygyny kabul etdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti «Interbudmontaž» assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygyny kabul etdi

опубликованно 26.09.2019 // 340 - просмотров
 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ukrainanyň «Interbudmontaž» gurluşyk assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygy Wladimir Petrugy kabul etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyzy milli senenamamyzyň şanly senesi – ýurdumyzyň garaşsyz ösüş ýolunda gazanan haýran galdyryjy üstünliklerini alamatlandyrýan Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy bilen mähirli gutlady hem-de döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, abadançylyk, eziz Watanymyzyň rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdi.

Işewür özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini aýdyp, ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň durmuş-ykdysady ösüşiň giň gerimli maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirýän Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga taýýardygyny tassyklady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip, milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlaryny çalt depginler bilen senagatlaşdyrmak bilen baglylykda, ýurdumyzyň gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlaryň ählisi bilen uzak möhletli netijeli gatnaşyklar üçin açykdygyny nygtady.

Işewür «Interbudmontažyň» üstünlikli işlemek üçin ähli şertler hem-de amatly maýa goýum ýagdaýy döredilen, okgunly ösýän türkmen bazarynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmaga çalyşýandygyny nygtap, döwlet Baştutanymyza öňde goýlan jogapkärli wezipeleri çözmek maksady bilen, ýerine ýetirilen işler hem-de anyk ädimler barada habar berdi.

Pursatdan peýdalanyp, myhman ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylýan özgertmeleriň gerimine haýran galýandygyny aýtdy.

Işewür Türkmenistanda geçirilýän dürli halkara maslahatlara uly höwes bilen gatnaşýandygyny belläp, ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini, olara gatnaşyjylaryň giň düzümini hem-de milli Liderimiziň başlangyjy bilen geçirilen birinji Hazar ykdysady forumynyň ähmiýetini nygtady. Bu forum halkara söwda-ykdysady gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine, sebitiň ägirt uly kuwwatyndan netijeli peýdalanylmagyna ýardam etmelidir.

«Interbudmontaž» gurluşyk assosiasiýasynyň ýolbaşçysy bildirilen ynam üçin ýene-de bir gezek hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň Türkmenistanyň ykdysady ösüşine gönükdirilen özara bähbitli taslamalaryň ýokary hilli hem-de öz wagtynda ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter