Uzakmöhletleýin bähbitlere kybap gelýän hyzmatdaşlyk | TDH
Syýasat habarlary

Uzakmöhletleýin bähbitlere kybap gelýän hyzmatdaşlyk

опубликованно 04.08.2015 // 912 - просмотров
 

5-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gyrgyz Respublikasyna döwlet sapary başlanýar.

Döwlet Baştutanymyzyň dostlukly ýurduň Prezidenti Almazbek Atambaýewiň çakylygy boýunça Gyrgyz Respublikasyna amala aşyrjak şu saparyna däbe öwrülen döwletara gatnaşyklarynyň hem-de syýasy-diplomatiki, söwda-ykdysady we medeni ulgamlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň giňelmegini nazara almak bilen, aýratyn möhüm dereje berilýär.

Soňky ýyllarda Türkmenistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary uzakmöhletleýin hyzmatdaşlyk häsiýetine eýe bolup, işlenip taýýarlanan hukuk binýady, hökümet we pudagara derejelerinde yzygiderli geçirilýän syýasy geňeşmeler we gatnaşyklar, Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň netijeli işlemegi üçin şertleri döretmäge özara taýýarlyk munuň aýdyň subutnamasydyr. Bu topary döretmek hakynda teklip, geçen ýylyň noýabrynda Aşgabatda ýokary derejede geçirilen türkmen-gyrgyz duşuşygynyň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňe sürüldi.

Netijelilik we özara düşünişmek ruhuna beslenen bu gepleşikler ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn esasda, ozaly bilen abraýly halkara we sebit guramalarynyň çäklerinde guralýan köpýyllyk hyzmatdaşlygy ösdürmäge kuwwatly itergi berdi. Iki dostlukly döwletiň Baştutanlary Gurbanguly Berdimuhamedow we Almazbek Atambaýew taraplaryň ýola goýlan netijeli gatnaşyklary hemmetaraplaýyn giňeltmäge taýýardygyny tassyklap, özara bähbitli esasda guralýan hyzmatdaşlygyň anyk ugurlaryny kesgitlediler.

Halkara syýasatynyň möhüm meseleleri boýunça iki ýurduň çemeleşmeleriniň we nukdaýnazarlarynyň ýakynlygy dürli derejelerde türkmen-gyrgyz gatnaşyklaryny giňeltmek üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat etdi. Mälim bolşy ýaly, goňşy ýurtlar Merkezi Aziýada durnuklylygy we howpsuzlygy saklamak hem-de berkitmek, sebitde öňden gelýän hoşniýetli goňşuçylyk we birek-birege hormat goýmak däplerini pugtalandyrmak ugrunda çykyş edýärler.

Ikitaraplaýyn gatnaşyklarda ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda ozaly bilen, energetika we ulag ýaly strategiki pudaklar görkezilýär. Taraplar Türkmenistan-Özbegistan-Täjigistan-Gyrgyzystan-Hytaý ugry boýunça täze gaz geçirijini çekmegiň iri möçberli taslamasyna uly ähmiýet berýärler. Olar şeýle hem Ýewraziýanyň esasy ýollarynyň çatrygynda ýerleşen Türkmenistanyň hem-de Gyrgyzystanyň Gündogar-Günbatar ugry boýunça ulag-üstaşyr geçelgelerini gurmak boýunça giň gerimli sebit hem-de yklym ähmiýetli taslamalara bilelikde gatnaşmagynyň dünýä ykdysadyýetine we söwdasyna üstünlikli goşulyşmak üçin ägirt uly we goşmaça mümkinçilikleri açjakdygyna ynam bildirýärler.

Iki ýurduň söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyna degişli şu we beýleki möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmagyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dostlukly ýurda döwlet saparynyň öň ýanynda Bişkekde geçirilen bilelikdäki işewürler maslahatynyň gün tertibine girizilmegi tötänden däldir. Esasy ugurlaryň birnäçesinde ýola goýlan gatnaşyklary giňeltmäge we täze bilelikdäki taslamalary işläp düzmäge özara taýýarlygyň bardygyny tassyklap, türkmen-gyrgyz işewürler maslahatyna gatnaşyjylar ýokary derejede geçiriljek ikitaraplaýyn gepleşikleriň üstünlige eýe boljakdygyna ynam bildirdiler. Şol gepleşikleriň Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň doganlyk halklarynyň bähbitlerine doly kybap gelýän hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin täze mümkinçilikleri açjakdygy ikuçsyzdyr.

Ýokary derejede geçiriljek duşuşygyň jemleri boýunça resminamalaryň ençemesine gol çekmek meýilleşdirilýär. Olar ähli gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary üstünlikli amala aşyrmak hem-de köp ugurly hyzmatdaşlygy täze mazmun bilen baýlaşdyrmak üçin hukuk binýadyny has-da berkider.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter