Resmi habarlar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habarlar

опубликованно 17.01.2020 // 433 - просмотров
 

Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Merkezi balans toparynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama bilen bu toparyň düzümi tassyklanyldy.

***

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawody talabalaýyk dolandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, «Türkmengaz» döwlet konsernine Ýaponiýanyň «Kawasaki Heavy Industries, Ltd» kompaniýasy bilen bu zawody dolandyrmakda maslahat beriş hyzmatlaryny ýerine ýetirmek barada şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.

***

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalygynda alnyp barylýan özgertmeleri üstünlikli amala aşyrmak, oba hojalyk önümlerini öndürijileriň ýerden ýokary hasyl öndürmek ugrunda alyp barýan işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak hem-de oba hojalyk ekinlerini kesellerden we zyýankeşlerden goramak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine 2020-nji ýylyň hasyly üçin ekilen bugdaýyň bir hem-de iki ülüşli haşal otlaryna, kesellerine we zyýankeşlerine, şalynyň haşal otlaryna hem-de 2020-nji ýylyň pagta hasyly üçin ekiljek gowaça tohumyny kesellere garşy dermanlamakda, şeýle hem çekirtge zyýankeşine garşy ulanyljak himiki serişdeleri hem-de bugdaýy iýmitlendirmek üçin mikrodökünleri satyn almak barada degişli daşary ýurt kompaniýalary bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter