Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

опубликованно 20.01.2020 // 402 - просмотров
 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oraly kabul etdi. Ilçi milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy.

Diplomat resmi taýdan kabul etmäge wagt tapandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň iberen mähirli salamyny ýetirdi. Türkiýäniň Baştutany doganlyk türkmen halkyna bagtyýarlyk we abadançylyk baradaky arzuwlaryny beýan etdi.

Ilçiniň belleýşi ýaly, bütin dünýäde ösüşlere beslenen daşary syýasaty bilen tanalýan ýurdumyzda Türkiýe Respublikasyna wekilçilik etmek özi üçin uly hormatdyr. Şol syýasat giň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen hemişelik Bitaraplyk derejesine we netijeli başlangyçlara esaslanandyr.

Ilçi Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň okgunly depginini belläp, döredijiligiň we rowaçlygyň ýolunda doganlyk türkmen halkynyň gazanýan üstünliklerine türk halkynyň tüýs ýürekden buýsanýandygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň ýolbaşçylaryna iň oňat arzuwlaryny aýdyp, döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesini kanagatlanma bilen nygtady. Dost-doganlygyň mizemez gatnaşyklary, hoşniýetliligiň iň oňat däpleri döwletara gatnaşyklaryň ygtybarly binýady bolup durýar.

Döwlet Baştutanymyz diplomaty jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, ägirt kuwwata hem-de ajaýyp geljege eýe bolan köptaraply türkmen-türk hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek ugrundaky işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezidentimiz hem-de ilçi özara bähbitlilik we uzak möhletleýinlik ýörelgelerinde ýola goýulýan döwletara hyzmatdaşlygy has-da ösdürmegiň esasy ugurlary boýunça pikir alyşdylar.

Munuň şeýledigine bilelikde amala aşyrylan onlarça taslamalar hem-de häzir durmuşa geçirilýän dürli ugurlardaky taslamalar, hususy ulgama degişli ugurlar boýunça işjeň ösdürilýän işewür gatnaşyklar, yzygiderli guralýan sergiler we işewürlik maslahatlary aýdyň şaýatlyk edýär. Söwda-ykdysady ulgam, energetika, gurluşyk toplumy, dokma senagaty, ulag-aragatnaşyk pudagy we beýlekiler özara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda agzaldy.

Şunuň bilen baglylykda, netijeli gatnaşyklary giňeltmegiň we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň, häzirki döwrüň ýagdaýlaryny göz öňünde tutup, onuň wajyp ugurlaryny işläp taýýarlamagyň anyk guraly hökmünde Hökümetara türkmen-türk toparynyň hem-de bilelikdäki Işewürler geňeşiniň eýeleýän ähmiýetli orny bellenildi.

Ynsanperwer ulgam hem döwletara gatnaşyklaryň aýrylmaz we möhüm bölegi bolup durýar. Munuň özi iki ýurduň halklaryny birleşdirýän taryhy, medeni we ruhy umumylyk bilen şertlenendir. Şu ulgamda bilelikde işlemegiň baý tejribesi toplanyldy hem-de bilim we ylym, medeniýet we sungat, şeýle hem sport we syýahatçylyk ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin amatly mümkinçilikler bar.

Şunuň bilen bir hatarda, Türkmenistanyň hem-de Türkiýäniň abraýly sebit we halkara guramalaryň çäklerinde netijeli gatnaşyk edip, döwrüň wajyp meseleleri boýunça garaýyşlarynyň gabat gelýändigini ýa-da ýakyndygyny görkezýändikleri bellenildi.

Şunuň bilen baglylykda, şu ýyl bellenilýän şanly senäniň — halkara derejede ykrar edilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň 25 ýyllygynyň, şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sürýän sebitde parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmaga, ählumumy durnukly ösüş, abadançylyk hem-de rowaçlyk üçin şertleri döretmäge gönükdirilen netijeli başlangyçlarynyň ähmiýeti nygtaldy.

Duşuşygyň ahyrynda Türkiýe Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral giň gerimli meseleler boýunça geçirilen netijeli pikir alyşmalar üçin milli Liderimize ýene-de bir gezek hoşallyk bildirip, türkmen-türk gatnaşyklaryny has-da berkitmek hem-de iki doganlyk ýurduň we halkyň bähbitlerine doly kybap gelýän netijeli gatnaşyklary giňeltmek üçin ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna döwlet Baştutanymyzy ynandyrdy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter