Söwda we bazar ulgamynda ýokary tehnologiýalar | TDH
Ykdysadyýet

Söwda we bazar ulgamynda ýokary tehnologiýalar

 

Şu gün Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde bu edara bilen Şweýsariýanyň «SIÑPA SA» kompaniýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekmek dabarasy boldy. Bu kompaniýa goralan nyşanlar bilen belgilemek ulgamynda dünýäde öňdebaryjy kompaniýadyr.

Resminama Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmäge ýardam bermäge gönükdirilendir. Bu bolsa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan ileri tutulýan wezipe hökmünde kesgitlenildi. Söwda we salgyt salmak ýaly ugurlarda dürli elektron ulgamlaryň hem-de maglumat torlarynyň peýdalanylyşyny giňeltmek, kontrabandanyň öňüni almak ýurdumyzyň dünýäniň maliýe we söwda gatnaşyklaryna ýakynlaşmagyna, ynsaply we bäsleşige ukyply hyzmatdaş hökmünde onuň abraýynyň pugtalanmagyna ýardam berer.

«SIÑPA SA-nyň» azyk we senagat önümleriniň dürli görnüşlerini anyklamak boýunça innowasion çözgüdi işläp taýýarlandygyny göz öňünde tutup, ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistan tarapyndan import we eksport edilýän harytlaryň gelip çykyşynyň howpsuzlygy, önümçiliginiň mukdaryna we hereketiniň seljerilişine gözegçilik etmek boýunça hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirdi.

Ähtnama gol çekmek hem-de hyzmatdaşlyk etmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşmak üçin ýokarda ady agzalan kompaniýanyň müdiriýetiniň başlygy we baş direktory Filipp Amonyň baştutanlygyndaky wekiliýet Aşgabada geldi. Gepleşikleriň dowamynda taraplar satyn alyjylary hem-de ýurdumyzyň söwda ulgamyny ýasama önümlerden gorajak ýokary hilli we ýokary tehnologiýaly belgileýiş çözgütleri bilen bazary üpjün etmek üçin açyk hem-de ynanyşykly gatnaşyklara taýýardygyny tassykladylar.

Şeýle gatnaşyklar işewürligiň aýdyňlygyny ýokarlandyrmakda, korrupsiýa we bikanun söwdanyň garşysyna göreşmekde hem-de döwlet dolandyrylyşyny awtomatizasiýalaşdyrmak babatda kanunçylyk başlangyçlaryny goldamakda tehnologik mümkinçilikleri giňeltmäge hem mümkinçilik berer.

Goragly belgileme ulgamynda dünýäde öňdebaryjylaryň biri bilen strategik hyzmatdaşlyk Türkmenistanda häzirki zaman tehnologiýalaryny özleşdirmäge we ornaşdyrmaga mümkinçilik berer. Şol tehnologiýalar işewür gatnaşyklar we umuman sanly ykdysadyýeti ösdürmek üçin täze sanly ynanyşmak ýagdaýyny kemala getirmäge esas bolar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ykdysadyýetde dördünji senagat öwrülişiginiň baş ugruny görýär.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter