Türkmenistanyň Prezidenti «KAMAZ» açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktoryny kabul etdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti «KAMAZ» açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktoryny kabul etdi

 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «KAMAZ» açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Sergeý Kogogini kabul etdi.

Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin milli Liderimize hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň daşary döwletleriň işewür toparlary üçin ägirt uly gyzyklanma döredýändigini nygtady. Munuň özi ýurtda amatly maýa goýum ýagdaýynyň döredilendigi hem-de iri möçberli özgertmeleriň amala aşyrylýandygy bilen şertlenendir. Işewür ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň Türkmenistan bilen özara peýdaly hyzmatdaşlygy yzygiderli giňeltmäge gyzyklanmalaryny tassyklady.

Milli Liderimiz Tatarystan Respublikasy bilen ýola goýulýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň Russiýa Federasiýasy bilen netijeli döwletara gatnaşyklaryň çäklerinde okgunly ösdürilýändigini belledi. Däp bolan şeýle gatnaşyklaryň üsti her ýylda täze anyk mazmun bilen ýetirilýär. Anyk netijelere gönükdirilen türkmen-tatar özara gatnaşyklarynyň ägirt uly mümkinçilikleri işjeň peýdalanylýar.

Duşuşygyň dowamynda kompaniýanyň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzy dünýäniň ýük awtoulaglaryny we ýöriteleşdirilen ulag serişdelerini öndürijileriniň arasynda öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «KAMAZ» açyk paýdarlar jemgyýetiniň işiniň esasy ugurlary bilen tanyşdyrdy.

Hormatly Prezidentimiz we myhman pikir alyşmalaryň çäklerinde, ykdysadyýetiň dürli ugurlarynda maýa goýum taslamalaryny bilelikde amala aşyrmagyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, işewür Türkmenistanyň döwlet ösüşiniň esasy ugurlaryny we «KAMAZ-yň» milli Liderimiziň başlangyjy boýunça ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeler maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegine işjeň gatnaşmaga gyzyklanmalaryny nazara alyp, birnäçe anyk teklipleri beýan etdi.

Şunuň bilen baglylykda, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň çäklerinde şu görnüşdäki ýük awtoulaglarynyň müňlerçesi ýurdumyza iberildi. Kompaniýanyň inžener-işläp taýýarlaýjylary ulaglaryň görnüşlerini yzygiderli kämilleşdirýärler hem-de tehniki häsiýetlerini gowulandyrýarlar.

Döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasynyň iri awtoulag korporasiýasy bilen özara gatnaşyklar boýunça köpýyllyk oňyn tejribä ýokary baha berip, dünýä belli ýokary hilli tehnikalaryň mundan beýläk-de Türkmenistana getirilmegine gyzyklanma bildirilýändigini mälim etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmagy we köpugurly esasda ösdürmegi esasy ugur edinýändigini belläp, ýurdumyzyň geljegi uly giň möçberli meýilnamalary iş ýüzünde durmuşa geçirmek ugrunda anyk işleri alyp barýandygyny aýtdy. Duşuşygyň dowamynda ýurdumyzyň senagat, ulag-aragatnaşyk pudaklarynda, şol sanda sebit we halkara ähmiýetli iri taslamalary durmuşa geçirmek arkaly, ylmy-tehniki öňdebaryjy gazanylanlaryň we täzeçil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berýändigi bellenildi.

Şunuň bilen baglylykda, daşky gurşawyň goralmagy möhüm wezipe bolup durýar. Hut şu nukdaýnazardan, ýurdumyza getirilýän awtoulaglaryň howpsuzlyk, ygtybarlylyk we ekologiýa ölçeglerine gabat gelmegi babatda ýokary talaplar bildirilýär.

Işewür Türkmenistanyň «KAMAZ» üçin ähmiýetli bazarlaryň biridigini nygtap, kompaniýanyň hyzmatdaşlyk borçnamalaryny ýerine ýetirmäge, şol sanda hyzmat merkezlerini gurmaga, häzirki zaman tehnikalaryna hyzmat edýän işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmaga mundan beýläk-de örän jogapkärçilikli çemeleşjekdigini aýtdy hem-de öňdebaryjy tehnologiýalary we kompaniýanyň täze işläp taýýarlamalaryny ornaşdyrmak baradaky tekliplerini beýan etdi.

Duşuşygyň ahyrynda «KAMAZ» açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy hyzmatdaşlygyň ähli mümkinçiliklerini ikitaraplaýyn bähbit üçin netijeli durmuşa geçirmek maksady bilen zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter