Resmi habarlar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habarlar

опубликованно 27.06.2020 // 171 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek şol etrabyň häkiminiň orunbasary Toýly Alladurdyýewiç Ataýewiň üstüne ýüklenildi.

* * *

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, şäherde abadanlaşdyrmak işleriniň alnyp barlyşyna gözegçiligi gowşadandygy üçin, Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjow Ýaztagana käýinç yglan edildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter