Resmi habar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habar

опубликованно 09.07.2020 // 437 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag we aragatnaşyk ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi babatda öňe süren başlangyçlaryny we anyk tekliplerini durmuşa geçirmek hem-de ondan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, ulag we aragatnaşyk ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça Pudagara topar döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter