Resmi habarlar 15-nji Oktýabr | TDH
Resminamalar

Resmi habarlar 15-nji Oktýabr

опубликованно 15.10.2016 // 1159 - просмотров
 

Türkmenistanyň Mejlisi “Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny bellemek hakynda”, “Serhetlerde ýükleriň barlagyny geçirmegiň şertlerini ylalaşmak hakynda halkara Konwensiýasyna goşulmak hakynda”, “Gury portlar» hakynda hökümetara Ylalaşygyna goşulmak hakynda”, “Girdejiler we emläk üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistan bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda”, “2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly Konwensiýasyna Gatnaşyjy ýurtlaryň 21-nji maslahatynyň çäginde makullanan «Pariž Ylalaşygyny» tassyklamak hakynda” Kararlary kabul etdi.

***

Türkmenistanyň Mejlisiniň Kararlaryna laýyklykda Atamyrat Baýmyradowiç Taýlyýew Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlanyp, ol Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter