Türkmenistanyň Prezidenti Saglyk ýoluny geçdi | TDH
Sport

Türkmenistanyň Prezidenti Saglyk ýoluny geçdi

опубликованно 23.10.2016 // 1190 - просмотров
 

Aşgabat, 23-nji oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç güni, işden boş wagty, sport bilen meşgullanmak ýaly adaty ýörelgesine eýermek bilen, Saglyk ýoluny geçdi.

Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy bilen, köpçülikleýin bedenterbiýe hereketini we ýokary üstünlikler sportuny ösdürmek boýunça amala aşyrylýan çäreleriň netijesinde ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesi milli maksada öwrüldi. Munuň özi tutuş halkymyzyň, ozaly bilen ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegi bilen baglanyşykly ýörelgeleriň barha pugtalanýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr.

Milli Liderimiz bu belent maksadyň döwletimiz üçin ileri tutulýan ugur bolup durýandygy barada aýtmak bilen, sagdyn durmuş ýörelgesiniň, sport we köpçülikleýin bedenterbiýe bilen yzygiderli meşgullanmagyň ynsan ýaşaýşynyň möhüm bölegine öwrülmelidigini yzygiderli belleýär.
Milletiň beden we ruhy taýdan sagdynlygy hakynda alada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň “Döwlet adam üçindir!” diýen baş ýörelgesini amala aşyrmak boýunça giň gerimli işleriň möhüm bölegi bolup durýar.

Güýz günleriniň hoştap howasy ýurdumyzyň gözel künjekleriniň biri bolan Köpetdagyň etegindäki ýaýlalara özboluşly öwüşgin çaýdy. Köpetdagyň ajaýyp dag gerişlerinden çekilen Saglyk ýoly sagdyn durmuş ýörelgesine eýerýän halkymyzyň, aýratyn-da, ýaşlaryň iň söýgüli künjekleriniň birine öwrüldi. Munuň özi 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň çäklerinde has-da äşgär duýulýar.

Dag gerişlerinden Aşgabadyň gözel görnüşi açylýar. Ak mermerli paýtagtymyzyň keşbi ir säherde has-da ajaýyp görünýär. Onuň belent ymaratlary we özboluşly binalary, köpsanly çüwdürimleri gündogar ertekisini ýadyňa salýar, onda şäherimiz ak mermerden ýasalan ajaýyp gül kimin daş-töwerege gözellik çaýýar.

Milli Liderimiz Saglyk ýoluny kä ylgap, käte ýöräp barşyna dag dereleriň gözelligini, bu töweregiň tebigy aýratynlyklaryny synlady.

Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde köpçülikleýin bag ekmek ýörelgesiniň işjeňleşmegi, Diýarymyzyň ekologiýa derejesine aýratyn ähmiýet berilmegi netijesinde Saglyk ýolunyň ýakalarynda özboluşly tokaý zolaklary emele geldi. Bu bolsa diňe bir dag howasynyň däl, eýsem, tutuş töweregiň ekologiýa babatda ýokary görkezijilere laýyk gelmegi üpjün edýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz tebigatyň bu künjeginde seýilgäh zolaklaryny we dynç alyş ýerlerini gurmaga, paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin dynç almaga amatly şertleri döretmäge bu ýerde bag oturtmak işleriniň ýerli tebigy-howa şertlerini nazara almak bilen geçirilmelidigine aýratyn ähmiýet berýär.

Döwlet Baştutanymyz Saglyk ýoluny geçdi we sport awtomobiline erk edip, ýurdumyzyň Içeri işler ministrleriniň awtosport merkezine tarap ugrady.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter