Medeniýet we sungat—Watanymyzyň egsilmez ruhy baýlygy | TDH
Jemgyýet

Medeniýet we sungat—Watanymyzyň egsilmez ruhy baýlygy

опубликованно 30.10.2016 // 5127 - просмотров
 

Aşgabat, 30-njy oktýabr (TDH). Medeniýet – jemgyýetiň jebisleşdiriji we ruhlandyryjy güýjidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belleýär. Bu ugur Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň möhüm, ruhy serişdesi hökmünde öňe sürüldi.

Milli Liderimiziň medeniýet ulgamynda alyp barýan syýasatynyň üstünligi (bu görkeziji örän uly möçberli bolsa-da—ýurtda täze teatrlaryň, kitaphanalaryň, muzeýleriň, medeniýet öýleriniň we merkezleriniň onlarçasy guruldy) diňe san möçberinde däl-de, eýsem jemgyýetiň sungata bolan gyzyklanmasynyň artmagynda, döredijilik başlangyjynda öz beýanyny tapýar.
Döwlet Baştutanymyzyň milli däplerimizi aýawly saklamaga ägirt uly ähmiýet bermegi netijesinde jemgyýeti ösdürmegiň maksatlaryny gazanmak üçin täze pikirleri we taslamalary medeniýet ulgamyna çekmek göz öňünde tutulýar. Bu, ilkinji nobatda, çeşmeler hakynda ýadygärlik bolup, onuň üsti bilen halkymyzyň durmuşyny many-mazmun we döredijilik ylhamy bilen baýlaşdyrýan düşünje arkaly amala aşyrylýar.

Şu ugurda möhüm meselelere we wezipelerpe düýpli çemeleşýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döredijilik gözleginiň, medeniýet, teatr we kino işgärleriniň, ýazyjylaryň, žurnalistleriň, muzeýleriň, kitaphanalaryň, medeni merkezleriň işgäleriniň işinde özboluşly çözgütleriň zerurdygyny belleýär. Olar jemgyýetiň ruhy durmuşyny kemala getirmekde ähmiýeli orny eýeleýär.

Hawa, bu gün medeniýet we sungat işgärleriniň öňünde döredijilik we hünär ussatlygyny artdyrmak üçin uly mümkinçilik açylýar. Şu mümkinçilikleriň ulanylmagy bolsa türkmen jemgyýetindpe boulp geçýän oňyn özgertmeleri doly derejede şöhlelendirmäge, ýurdumyzyň gazanan üstünliklerini wagyz etmäge hem-de ýetilen sepgitler bilen öňde goýlan maksatlary deňeşdirmäge, türkmen halkynyň nobatdaky üstünliklere tarap ynamly gadamlaryny artdyrmaga ýardam etmelidir.

Soňky ýyllarda Türkmenistanda dürli festiwallar we bäsleşlikler, şol sanda halkara derejesindäki bäsleşikler geçirilip, olara diňe ýurdumyzyň däl-de, eýsem daşary ýutlaryň sungat ussatlary we ýaş zehinleri gatnaşýarlar. Ýurdumyzyň medeniýet we sungat işgärleri öz nobatynda daşary ýurtlarda Türkmenistana mynasyp wekilçilik edip, halklaryň ýakynlaşmagyna, medeniýetleriň özara baýlaşmagyna dostlukly gatnaşyklary has-da berkitmäge ýardam edýärler.

Milli Liderimiz öz öňünde belent makstlary goýmagy we gazanmagy başarýan ukyply nesli ösdürip ýetişdirmegiň türkmen medenietini ösdürmegiň esasy wezipesidigini belleýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuş we bilim özgertmeleri adamlaryň aň-paýhas kuwwatyny ýüze çykarmak hem-de zehinli ýaşlaryň ukyp-başarnyklaryny goldamak, ösdürmek üçin amatly şertleri döretmäge gönükdirilendir.

Türkmen jemgyýetinde bolup geçýän özgertmeler medeniýetiň ähli ugurlaryny-- opera sungatyndan we simfoniki sazyndan başlap, sirk we dynç alyş ulgamyna çenli ähli ugurlary gurşap aldy. Şonuň bilen birlikde, jemgyýetimizde milli medeniýetimiziň ruhy özboluşlylygyna düşünmek günsaýyn berkeýär. Onuň mirasy täze mazmuna eýe bolup, şunda döwlet Baştutanymyzyň türkmen medeniýetiniň taryhyna we özboluşlylygyna, halkymyzyň sungatyna bagyşlanan işleri aýratyn orny eýeleýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şeýle kitaplarynyň arasynda “Türkmen medeniýeti” hem-de “Ile döwlet geler bolsa...” atly işleri bar. Şol eserleriň awtorynyň belleýşi ýaly, “Adamlaryň ruhy kämilligi halkyň taryhyny, onuň medeniýetini we sungatyny bilmekden başlanýar”.

Adamyň duýgularyny diňe beýan etmek bilen däl-de, eýsem, diňleýjileriň kalbyny ruhlandyrmaga, olarda ylham joşguny döretmäge, ýagşylygy her bir ýürege ýetirmäge ukyply sazyň syrlary hakynda milli Liderimiz “Parahatçylyk sazy, dostluk we doganlyk sazy” atly kitabynda pikir ýöredýär.

Ajaýyp sazdaky iň syrly zatlaryň biri, ähtimal, onuň özünde ynsan pikiriniň ähli baýlygyny jemlemegi bolup, onuň jadyly owazda güýçli täsire eýe bolmagydyr. Biziň ata-babalarymyzyň saza ynandyryjy terbiýe serişdesi hökmünde garamagynda geň görer ýaly zat barmy? Olaryň garaýyşlaryna görä, owazlaryň sazlaşygy kalplara has çuňňur aralaşýar. Bu pähimleri ýazan okyjylar bilen hem-de sazyň inçe syrlaryna düşünýän bilimi bilen diňleýjileri öz gözelligine maýyl edýän ajaýyp saz eserlerini döretmäge ukyply ynsan hökmünde öz oý-pikirlerini paýlaşýar.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň öňýanynda paýtagtymyzdaky Mejlisler merkezinde geçirilen döwlet konsertinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sözlerine we sazyna döredilen aýdymlar ýaňlandy. Konsertiň maksatnamasyna girizilen milli Liderimiziň aýdym-saz eserleri tomaşaçylar tarapyndan ýokary ruhubelentlik bilen kabul edildi hem-de olaryň goşulyşmagy bilen aýdymlaryň käbir ýatda galyjy setirleri gaýtalandy.

Döwlet Baştutanymyzyň zehini, hakykatdan-da, köptaraplydyr. Milli Liderimiz möhüm ähmiýetli döwlet işleriniň köpdügine garamazdan, boş wagtyny ýazyjylyk hem-de ylmy işlere bagyşlaýar. Hormatly Prezidentimiz köpsanly taryhy, arhiw maglumatlaryny we beýleki çeşmeleri içgin öwrenmek bilen, şeýle hem sport we sungat, şol sanda aýdym-sazlary ýazmak we sungatyň dürli görnüşleri bilen yzygiderli meşgullanýar.

Garaşsyzlyk güni mynasybetli guralan döwlet konsertinde giň diňleýjiler köpçüligine mälim bolan aýdym-sazlar ýaňlandy. Mundan ozal “Ak güllerim saňa” atly aýdym uly üstünlige eýe bolup, ol hormatly Prezidentimiziň hut özüniň ýerine ýetirmeginde 2011-nji ýylda diňleýjilere ýetirilipdi.

“Öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!” diýen ýokary watançylyk ruhuna ýugrulan aýdym aýratyn eser bolup, Mary şäherinde “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabarasy wagtynda belentden ýaňlandy. Onda dört müňden gowrak adam bilelikde bu aýdymy ruhubelentlik bilen ýerine ýetirdiler. Bu ýagdaý Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilmäge mynasyp dünýä rekordy hökmünde bellige alyndy.
Ine, bu gün Garaşsyzlygymyzyň 25 ýyllygyna bagyşlanan konsertde ýerine ýetirilen täze aýdym-saz eserleriniň golýazmalary dabaraly ýagdaýda Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň gaznasyna saklamak üçin gowşuryldy.

Çärä medeniýet we sungat ussatlary, ýazyjylar we žurnalistler, aýdymçylar we sazandalar, degişli ugurdaky ýokary okuw mekdepleriň mugallymlary we talyplary gatnaşdylar. Olar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň köpsanly muşdaklaryň söýgüsini gazanan täze aýdymyny bilelikde ýerine ýetirdiler.

Çykyş edenleriň belleýşi ýaly, milli Liderimiziň aýratyn üns bermegi we goldamagy netijesinde bu gün türkmen medeniýeti täze ösüşe eýe boldy. Bu ugurdaky döwlet syýasaty jemgyýetimizi ruhy-medeni taýdan ösdürmäge, ata-babalarymyzyň mirasyna aýawly garamaga, türkmen halkynyň nesilden nesle geçip gelýän gadymy däpleriniň yzygiderliligine, milli däplerimiziň, ene dilimiziň özboluşlylygyny aýawly saklamaga gönükdirilendir.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň döredijilik işgärleriniň öňünde jogapkärli wezipe—milletiň baý taryhy-medeni mirasyny giňden wagyz etmek wezipesi durup, ol diňe halkymyzyň döredijilik mirasdüşerleri däl-de, eýsem, döredijilik däp-dessurlarymyzy dowam etmegi, türkmen medeniýetiniň özboluşlylygyny saklap, döwrüň ruhuna gabat gelýän täze eserleri döretmegi bolup durýar.

Tanyşdyryş dabarasyna gatnaşyjylar medeniýet işgärleriniň, sungat ussatlarynyň, metbugat wekilleriniň netijeli zähmet çekmegi, şu ugurlar üçin hünärmenleri taýýarlamak, ýaş zehinleri höweslendirmek we goldamak üçin iň gowy şertleri döretmäge milli Liderimiziň örän uly goşandyny bellediler. Döwlet Baştutanymyz döredijilik işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň möhümdigine aýratyn ünsi çekip, olaryň işiniň berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ruhuna, Türkmenistanyň halkara abraýyny artdyrmaga laýyk gelmelidir diýip belleýär.

Medeniýeti we sungaty, ynsanperwer ulgamda halkara gatnaşyklaryny ösdürmekdäki ägirt uly aladalary üçin Türkmenistanyň Baştutanyna tüýs ýürekden hoşallyk sözleri beýan edildi. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň köptaraply zehinine, şol sanda sazanda, şahyr we kompozitor hökmünde zehinine buýsanç we ruhubelentlik sözleri aýdyldy.

Bu ýere ýygnananlar döwlet Baştutanymyzyň medeniýet işgärlerine, artistlere öz ylhamlaryny we ussatlyklaryny häzirki zamanyň ýagdaýlaryna döredijilik taýdan akyl ýetirmäge bolan çagyryşyna özleriniň täze taryhy eýýamyň maksatlaryny wasp edýän döwrüň ruhuna we talaplaryna laýyk gelýän täze eserleri döretmek bilen jogap berjekdiklerine ynandyrdylar. Şol eserler halkymyzda öz Watanyna bolan buýsanjyny artdyrýan ýaşlaryň watançylyk, ruhy-ahlak we estetiki taýdan terbiýelenmegine ýardam bermelidir.
Bu ýere ýygnananlar onuň ajaýyp gymmatlyklaryny we yzygiderli üsti ýetirilýän täze muzeý gymmatlyklaryny ýene-de bir gezek synlamak mümkinçiliginden peýdalandylar.
Mysal üçin, ýygy-ýygydan üsti täzelenýän gymmatlyklaryň jemlenýän ýeriniň biri Prezident muzeýidir. Ol Döwlet medeniýet merkeziniň umumy muzeýler toplumyna girýär. Bu ýerde Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň iň täze taryhy şöhlelendirilýär. Muzeýiň gymmatlyklaryndan ösüşlere beslenen özgertmeler, ýurdumyzyň ykdysady toplumyny döwrebaplaşdyrmak, hukuk we durmuş ulgamyny kämilleşdirmek, şol sanda ylym we bilim ulgamyny özgertmek, medeniýeti we sungaty, sporty we syýahatçylygy ösdürmek, türkmenleriň däplerini saklamak we dowam etmek boýunça maksada gönükdirilen çäreler barada aýdyň düşünje almak bolýar.
Ýörite gurnalan enjamlarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Prezident wezipesine resmi taýdan girişmeginiň wakalary beýan edilen şekiller—ak keçe, düýe ýüňünden saçak hem-de peýkamlar salnan gap görkezilýär. Olar gadymy döwürlerden bäri türkmenler üçin hoşniýetli ýola ak patany, abadançylygy we berekedi, agzybirligi we jebisligi alamatlandyrýar.
Milli Liderimiziň durmuş ýoly baradaky maglumatlar muzeýe gelýänlerde aýratyn gyzyklanma döredýär. Döwlet Baştutany barada şunuň ýaly jikme-jik maglumaty dünýäde hemme ýerde görmek mümkin däl. Olarda arhiw fotosuratlar, resminamalar, alym G.Berdimuhamedowyň bilimi we ylmy-barlaglary, kandidatlyk we doktorlyk dissertasiýalary baradaky diplomlaryň asyl nusgalary görkezilýär.
Muzeýiň aýry-aýry bölümleri halkara hyzmatdaşlygyna hem-de ýurdumyzyň daşary syýasat ýörelgeleriniň esasy ugurlaryna bagyşlanypdyr. Bu ýerde şeýle hem amaly-haşam sungatynyň ajaýyp önümleri, halylar, kitaplar, köpdürli sowgatlyk önümler—daşary ýurtlaryň ýolbaşçylary we işewür toparlaryň wekilleri tarapyndan türkmen Liderine hem-de Garaşsyz, Bitarap Türkmenistana çuňňur hormat goýmagyň nyşany hökmünde sowgat berlen ajaýyp sungat eserleri görkezilýär.
Bular suratlarda, halylarda, resminamalarda, ýadygärlik sowgatlyklarda, halk senetçiliginiň önümlerinde beýan edilen Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynyň ösüşiniň uly wakalarydyr. Olaryň ählisi bahasyz taryhy gymmatlyklar hökmünde-de, ajaýyp sungat eserleri hökmünde-de uly gyzyklanma döredýär.
Zalda görkezilýän wideoşekiller türkmen döwletiniň durmuşyndaky hemme ähmiýetli wakalary janlandyrýar. Şeýlelikde, bu ýerde jemlenilen resmi we fotomateriallar häzirki wagt hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň özgertmeleriniň netijesinde döwprebap zawodlar we fabrikler, ulag geçelgeleri, senagat düzümleri bilen täze durmuş gelýän ýurdumyzyň alys künjeklerine syýahata gitmezden, ýurtda bolup geçýän wakalar bilen tanyşmaga mümkinçilik döredýär.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter