Aýry-aýry saýlaw okruglarynda Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary geçirildi | TDH
Jemgyýet

Aýry-aýry saýlaw okruglarynda Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary geçirildi

опубликованно 20.11.2016 // 1090 - просмотров
 

Aşgabat, 20-nji noýabr (TDH). Şu gün Ahal welaýatynyň 24-nji «Duşak», Mary welaýatynyň 119-njy «Atçapar» hem-de 124-nji «Pendi» saýlaw okruglarynda Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary geçirildi. Saýlawlaryň geçişine gözegçiligi amala aşyran synçylaryň bellemegine görä, saýlawlar türkmen jemgyýetiniň durmuşynyň demokratik esaslaryny pugtalandyrmagyň ýolunda nobatdaky möhüm ädim boldy. Bu möhüm syýasy-jemgyýetçilik wakasy türkmenistanlylaryň ýurdumyzyň we halkymyzyň bagtly geljeginiň bähbidine döwlet tarapyndan alnyp barylýan işlere işjeň gatnaşýandyklaryny aýdyň görkezdi.

Milli parlamentde öz saýlawçylaryna wekilçilik etmek hukugy üçin ildeşlerimiziň arasynda uly abraýdan we ynamdan peýdalanýan iň mynasyp adamlar dalaş etdiler. Mejlisiň deputatlygyna bolan bir oruna dalaşgärleriň birnäçesi bellige alyndy. Şeýlelik bilen bu geçrilen saýlawlar hem ozalkylar ýaly demokratik we aç-açanlyk ýörelgelerine laýyklykda giň dalaşgärlik esasynda geçdi.

Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlarynda ses bermek üçin saýlaw okruglarynyň üçüsinde 75 müň 568 saýlawçy hasaba alyndy. Jemgyýetçilik-syýasy çäre tamamlanan wagty, sagat 19-da saýlawçylaryň 90,27 göterimi ses berdi.

Şeýlelikde, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda TDH-nyň habarçysyna aýdylyşy ýaly, ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga laýyklykda saýlawlar geçirildi diýlip ykrar edildi. Ýakyn wagtyň içinde ses bermegiň ahyrky netijeleri yglan ediler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter