Türkmenistanda Awstriýa Respublikasynyň ilçisi bellenildi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanda Awstriýa Respublikasynyň ilçisi bellenildi

опубликованно 24.11.2016 // 1017 - просмотров
 

Aşgabat, 24-nji noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa Awstriýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Gerhard Saýllerden ynanç hatyny kabul etdi.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy türkmen Lideriniň adyndan ilçini Awstriýanyň ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanasynyň baştutany wezipesine bellenilmegi bilen gutlady hem-de iki halkyň arasyndaky däp bolan dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmak işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Diplomat hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Awstriýa Respublikasynyň ýokary ýolbaşçylaryndan mähirli salam ýetirip, ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan bilen döwletara gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga öz ýurdunyň uly gyzyklanma bildirýändigini beýan etdi.

Duşuşygyň barşynda Awstriýanyň täze ilçisi baş ileri tutulýan ugry parahatçylygyň, howpsuzlygyň hem-de ählumumy abadançylygyň bähbitlerine giň halkara hyzmatdaşlyk etmek bolup durýan milli Liderimiz tarapyndan alnyp barylýan içeri hem-de daşary syýasatyň esasy ugurlary bilen tanyşdyryldy. Muňa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sürýän möhüm başlangyçlary, şol sanda halkara ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek we bu strategiki ulgamda hyzmatdaşlyk etmek boýunça başlangyçlary ajaýyp subutnama bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, bu uly möçberli bütin dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan goldanylan hem-de döwrüň özi tarapyndan talap edilen bu başlangyjyň çäklerinde ýakyn günlerde Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahat geçiriler.

Türkmen-awstriýa gatnaşyklaryny ösdürmegiň geljegi barada gyzyklanma bildirilip geçirilen pikir alyşmalaryň çäklerinde ikitaraplaýyn görnüşde bolşy ýaly, köptaraplaýyn görnüşde hem, şol sanda iri halkara guramalarynyň ugry boýunça hem-de Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlary bilen ýola goýlan netijeli gatnaşyklaryň çäklerinde döwletara hereketlerini işjeňleşdirmäge iki ýurduň isleg bildirýändigi bellenildi. Şol ýurtlar we guramalar bilen hyzmatdaşlyk etmek Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, taraplar iki dostlukly halkyň medeniýetleriniň baýlaşmagyna hyzmat edýän öz netijeliligini tassyklan türkmen-awstriýa medeni çärelerini geçimek işini dowam etmek babatda pikirlerini aýtdylar.

Kanunçylyk ulgamynda geçirilýän özgertmeler babatda parlamentara aragatnaşyklaryny ýygjamlaşdyrmagyň mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşmagyň aýratyn meselesine öwrüldi.

***

Şol gün Awstriýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Daşary işler ministrliginde kabul edildi. Şol ýerde dürli ugurlarda döwletara gatnaşyklaryny ösdürmegiň meseleleri boýunça pikir alşyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter