“Ahal”—futzal boýunça Türkmenistanyň çempiony | TDH
Sport

“Ahal”—futzal boýunça Türkmenistanyň çempiony

опубликованно 16.12.2016 // 1028 - просмотров
 

“Ahal” topary milli birinjiligiň jemleri boýunça futzal boýunça Türkmenistanyň çempiony diýen ada eýe boldy. Sylap Seýdiýewiň we Serdar Ataýewiň tälim berýän türgenleri Aşgabadyň çempiony, ýurdumyzyň Jemagat hojalygy ministrliginiň topary “Bagtyýarlykdan” 2:1 hasabynda üstün çykyp, ilkinji gezek bu ada mynasyp boldular.

“Ahal” topary ýarym finalda Türkmenistanyň geçen ýylky çempiony hem-de Aşgabadyň açyk birinjiliginiň kümüş medalyna eýe bolan Balkan welaýatynyň “Deňizçi” topary bilen oýnuň esasy wagtynda 2:2 hasabynda deňme-deň oýnap, on bir metrlik urgularyň netijeleri boýunça bolsa 4:3 hasabynda üstün çykyp, birinji orny eýelemegi başardy. “Bagtyýarlyk” topary paýtagtymyzyň birinjiliginde üçünji ýeri eýelän “Galkan” toparyndan 9:2 hasabynda ynamly ýeňiş gazandy.

Jemleýji duşuşyk çekeleşikli ýagdaýda geçdi. Oýnuň 5-nji minutynda Gurbanguly Aşyrow “Bagtyýarlyk” toparyny 1:0 hasabynda öňe çykardy. Şondan 7 minut soň Myrat Annaýew hasaby deňledi, toparlar 1:1 hasabynda arakesmä çykdylar. Duşuşygyň ikinji ýarymynyň 3-nji minutynda M.Annaýew ikinji pökgini geçirip, “Ahala” 2:1 hasabynda ýeňiş getirdi.

3-nji orun ugrundaky duşuşykda “Deňizçi” we “Galkan” 0:0 hasabynda deňme-deň oýnadylar. 11 metrlik ugrularda 2:1 hasabynda “Deňizçi” ýeňip, bürünç medala eýe boldy.

Türkmenistanyň çempionatynyň iň gowy oýunçysy hökmünde Mülkaman Annagulyýew (“Ahal”), iň gowy hüjümçisi diýlip Watan Ataýew (“Bagtyýarlyk”) ykrar edildi. Iň köp pökgi geçirenleriň bäsleşiginde 12 pökgi bilen Öwezbaý Muhammetmyradow tapawutlandy.

Futzal boýunça Türkmenistanyň birinjiligine ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan we Aşgabatdan jemi 8 topar gatnaşdy. Tamamlanan ýaryşlar Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça 2017-nji ýylda türkmen paýtagtynda geçiriljek V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň çäklerinde ýurdumyzyň milli ýygyndy toparynyň düzümine dalaşgärleri gözden geçirmäge mümkinçilik berdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter