Resmi habarlar 26-njyi Dekabr | TDH
Resminamalar

Resmi habarlar 26-njyi Dekabr

опубликованно 26.12.2016 // 1112 - просмотров
 

Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt döwletlerine gitmek we Türkmenistana gelmek baradaky hukuklarynyň döwlet tarapyndan goragyny kepillendirmek, biometriki maglumatly pasportlaryň eýeleriniň halkara gatnawlary üçin açyk bolan gözegçilik-geçiriş bölümlerindäki pasport barlagyndan geçişlerini ýeňilleşdirmek, şeýle hem şol pasportlaryň hakykylygyna güwä geçmegi üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama bilen Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna
Raýat Awiasiýasynyň Halkara Guramasynyň Açyk Açarlar Direktoriýasyna Türkmenistanyň goşulmagy bilen bagly işleriň bellenen tertipde geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Raýat Awiasiýasynyň Halkara Guramasynyň Açyk Açarlar Direktoriýasy bilen özara hyzmatdaşlyk etmek boýunça Türkmenistanyň ygtyýarly döwlet edarasy hökmünde bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter