Dalaşgär Bekmyrat Atalyýew Ahal welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy | TDH
Saýlawlar - 2017

Dalaşgär Bekmyrat Atalyýew Ahal welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

опубликованно 16.01.2017 // 969 - просмотров
 

Ahal welaýatynda bolan saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – Mejlisiň deputaty, “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Bekmyrat Atalyýew bilen bolan duşuşygy saýlawlaryň öňüsyrasyndaky çäräni dowam etdi. Änew şäheriniň Medeniýet öýünde geçen duşuşyga sebitiň jemgyýetçilik guramalarynyň, kärhanalaryň we daýhan birleşikleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

B.Atalyýewiň ynanylan wekili duşuşyga gatnaşýanlary Senagatçylar we telekesiler partiýasy tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň terjimehalynyň esasy pursatlary bilen tanyşdyryp, ony guramaçylyk ukyplaryny we hünär ussatlygyny görkezen, täzeçil başlangyçlary öňe sürýän ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra dalaşgär B. Atalyýew saýlawçylaryň ünsüni özüniň saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasyna çekdi. Ýurdumyzyň ägirt uly tebigy we ykdysady kuwwatyny häzirki we geljekki nesilleriň bähbidi üçin netijeli peýdalanmaga niýetlenen köpugurly durmuş-ykdysady maksatnamalary dowam etmäge meýlini äşgär edip, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär ýurduň mundan beýläk hem ösdürilmeginiň dürli ugurlaryny açyp görkezdi. Ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak we telekeçiligi goldamak, energetika howpsuzlygyny üpjün etmek we ösen ulag-aragatnaşyk infrastrukturasyny döretmek, şeýle hem ykdysadyýetiň eksporta gönükdirilen pudaklarynyň kuwwatyny giňeltmek, gurluşyk senagatynyň kuwwatyny artdyrmak, obasenagat toplumyny döwrebaplaşdyrmak we beýlekiler bilen baglanyşykly ugurlar ileri tutulýan ugurlar hökmünde görkezildi.

Sowallara jogap berip, B.Atalyýew “Türkmenistanyň 2013-2017-nji ýyllarda daşary syýasy ugrunyň konsepsiýasyna” laýyklykda, biziň ýurdumyz dünýäniň ýurtlary bilen syýasy-diplomatik, ykdysady, halkara-hukuk, medeni-ynsanperwer ulgamlarda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklary alyp barar diýip belledi. Şeýle hem gyzykly söhbetdeşlikde ilaty bilim we saglygy goraýyş, medeniýet we sport, durmuş taýdan goldamak, obada ýaşaýyş we durmuş şertlerini ýokarlandyrmak boýunça çäreler toplumy barada hem gürrüň edildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter